logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
minus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
   minus Szczegółowy program warsztatów inaugurujących projekt DOBRE PRAWO – DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Serdecznie zapraszamy do udziaÅ‚u w projekcie DOBRE PRAWO – DOBRA GMINA wspóÅ‚finansowanym ze Å›rodków Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego oraz budżetu paÅ„stwa w ramach Programu Operacyjnego KapitaÅ‚ Ludzki 2007-2013.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zaproszenie do udziaÅ‚u w projekcie kierujemy do pracowników urzÄ™dów gmin wiejskich i miejsko – wiejskich z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolnoÅ›ci urzÄ™dów gmin w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych.

Czas trwania projektu:
01 kwietnia 2009 do 31 lipca 2010

Działania w ramach projektu to:
    2 -dniowe warsztaty inaugurujÄ…ce projekt
zagadnienia: praktyczne zasady techniki prawodawczej – techniki pisania aktów prawnych 
     • Szkolenia na terenie h województwa zachodniopomorskiego
  
   • UsÅ‚ugi doradcze
   
  • Konferencja podsumowujÄ…ca projekt

Zakres tematyczny szkoleń:
• Prawo administracyjne
• PostÄ™powanie administracyjne
• Prawo samorzÄ…du terytorialnego
• Zasady techniki prawodawczej
w tym:
• Technika pisania aktów prawnych
• Podstawy i procedury wydawania uchwaÅ‚ i zarzÄ…dzeÅ„, w tym sposób tworzenia uchwaÅ‚ i zarzÄ…dzeÅ„
• Sposoby wydawania upoważnieÅ„, upoważnienia obligatoryjne i fakultatywne,
• Zasady tworzenia norm, wskazywanie adresatów, stosowanie okreÅ›leÅ„ jednoznacznych i precyzyjnych
• Wydawanie aktów po uzyskaniu opinii, bÄ…dź też za porozumieniem lub za zgodÄ… innego podmiotu
• Zasady wspóÅ‚pracy administracji z organizacjami pozarzÄ…dowymi w zakresie konsultowania aktów prawa miejscowego uchwalonych przez organy samorzÄ…du terytorialnego


W ramach szkolenia uczestnik:
• zdobÄ™dzie nowÄ… wiedzÄ™ na temat zasad tworzenia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych,
• nabÄ™dzie umiejÄ™tność tworzenia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych,
• poprawi jakość tworzonych aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych,
• otrzyma certyfikat potwierdzajÄ…cy uczestnictwo w szkoleniu.
Organizator zapewnia uczestnikom szkoleń:
• nocleg
• wyżywienie
• pakiety szkoleniowe
• podrÄ™czniki
DopÅ‚ata do szkolenia –max 5% wartoÅ›ci

Organizacja szkoleń
Zajęcia będą podzielone na cześć wykładową i warsztatową.

Wkrótce harmonogram szkoleÅ„ wraz ze szczegóÅ‚owÄ… tematykÄ… oraz formularze zgÅ‚oszeniowe na www.inbit.pl

Realizator projektu jest: Instytut Organizacji PrzedsiÄ™biorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o., ul. Mickiewicza 47, pokój 102, 70-385 Szczecin, tel. 091 423 33 11, fax 091 423 07 77

Partnerem projektu jest: UrzÄ…d Miejski w Barlinku

Nazwa dokumentu: DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
Skrócony opis: DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Hinc - Dziedziela
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Hinc - Dziedziela
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena DiakÃłw
Data wytworzenia informacji: 2009-07-10 08:56:53
Data udostępnienia informacji: 2009-07-10 08:56:53
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-31 13:23:59

Wersja do wydruku...

corner   corner