logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2013 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
2/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek
03.01.2013 RG.VI
3/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek
03.01.2013 RG.VI
4/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1, 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku
03.01.2013 RG.VI
5/2013 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 Barlinek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 03.01.2013 RG.V
6/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 07.01.2013 RF.I
8/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 09.01.2013 RF.I
9/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 09.01.2013 RF.I
11/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
24.01.2013 ROSK.IV
12/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
24.01.2013 ROSK.IV
13/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
24.01.2013 ROSK.IV
14/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Barlinek
31.01.2013 RG.VI
15/2013 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. 1 Maja
31.01.2013 RG.IV
16/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
31.01.2013 RF.I

17/2013
zmieniające zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Barlinka w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek
31.01.2013 RGM.IV
18/2013 uchylające zarządzenie Nr 237/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej
31.01.2013 RG.VI
19/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
31.01.2013 RG.VI
20/2013 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne 31.01.2013 RGM.III
21/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 08.02.2013 RF.I
22/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 05.02.2013 RF.I
23/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 05.02.2013 RF.I
24/2013 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
12.02.2013 RGM.II
25/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 12.02.2013 RF.I
26/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 12.02.2013 RF.I
28/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
21.02.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
29/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
21.02.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
33/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz ochrony zwierząt
21.02.2013 RGM.V
34/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
22.02.2013 ROSK.IV
35/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
22.02.2013 ROSK.IV
36/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
25.02.2013 RF.I
37/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
28.02.2013 ROSK.IV
38/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 28.02.2013 RF.I
39/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 28.02.2013 RF.I
41/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 18.03.2013 RF.I
43/2013 powołania Komisji do przejęcia nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 78
07.03.2013 RG.VI

44/2013

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek
07.03.2013 RG.VI
45/2013 sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy
11.03.2013 RGM.II
46/2013 o zmianie zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
14.03.2013 RGM.II
49/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
14.03.2013 RG.VI
53/2013 zmieniające zarządzenie nr 40/2013 Burmistrza Barlinka w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro
21.03.2013 RGM.IV

 

Załączniki do pobrania: 2013-01-04 13:37:44 - Zarządzenie Nr 5/2013 (7.05 kB)
2013-01-15 08:49:12 - Zarządzenie Nr 2/2013 (59.13 kB)
2013-01-15 08:50:33 - Zarządzenie Nr 3/2013 (82.46 kB)
2013-01-15 08:51:50 - Zarządzenie Nr 4/2013 (246.76 kB)
2013-01-15 08:53:57 - Zarządzenie Nr 6/2013 (4.98 MB)
2013-01-21 12:32:26 - Zarządzenie Nr 8/2013 (141.62 kB)
2013-01-21 12:33:24 - Zarządzenie Nr 9/2013 (216.13 kB)
2013-01-25 12:36:09 - Zarządzenie Nr 11/2013 (12.96 kB)
2013-01-25 12:38:01 - Zarządzenie Nr 12/2013 (12.99 kB)
2013-01-25 12:40:09 - Zarządzenie Nr 13/2013 (14.31 kB)
2013-02-01 13:41:42 - Zarządzenie Nr 17/2013 (17.04 kB)
2013-02-01 13:46:12 - Zarządzenie Nr 14/2013 (79.14 kB)
2013-02-06 10:14:12 - Zarządzenie Nr 16/2013 (952.78 kB)
2013-02-07 13:29:11 - Zarządzenie Nr 20/2013 (6.76 kB)
2013-02-13 12:34:35 - Zarządzenie Nr 21/2013 (312.92 kB)
2013-02-13 12:35:16 - Zarządzenie Nr 22/2013 (299.28 kB)
2013-02-13 12:35:41 - Zarządzenie Nr 23/2013 (426.51 kB)
2013-02-13 13:18:07 - Zarządzenie Nr 15/2013 (7.18 kB)
2013-02-21 13:42:05 - Zarządzenie Nr 25/2013 (654.20 kB)
2013-02-21 13:45:33 - Zarządzenie Nr 26/2013 (659.76 kB)
2013-02-21 14:15:16 - Zarządzenie Nr 33/2013 (16.06 kB)
2013-02-22 12:14:35 - Zarządzenie Nr 34/2013 (4.61 kB)
2013-02-22 12:15:18 - Zarządzenie Nr 35/2013 (4.49 kB)
2013-02-25 13:00:58 - Zarządzenie Nr 28/2013 (11.55 kB)
2013-02-25 13:01:39 - Zarządzenie Nr 29/2013 (13.60 kB)
2013-02-26 14:11:26 - Zarządzenie Nr 24/2013 (15.55 kB)
2013-02-27 11:13:12 - Zarządzenie Nr 36/2013 (109.96 kB)
2013-02-28 11:36:13 - Zarządzenie Nr 37/2013 (5.17 kB)
2013-03-01 12:00:33 - Zarządzenie Nr 18/2013 (5.90 kB)
2013-03-01 12:03:03 - Zarządzenie Nr 19/2013 (1.09 MB)
2013-03-08 13:38:20 - Zarządzenie Nr 38/2013 (399.31 kB)
2013-03-08 13:40:26 - Zarządzenie Nr 39/2013 (571.37 kB)
2013-03-08 14:24:00 - Zarządzenie Nr 43/2013 (10.62 kB)
2013-03-15 13:57:53 - Zarządzenie Nr 44/2013 (82.72 kB)
2013-03-20 08:59:42 - Zarządzenie Nr 45/2013 (11.65 kB)
2013-03-20 09:00:19 - Zarządzenie Nr 46/2013 (14.56 kB)
2013-03-22 10:35:22 - Zarządzenie Nr 49/2013 (4.88 kB)
2013-03-26 12:52:21 - Zarządzenie Nr 41/2013 (177.75 kB)
2013-03-26 13:04:39 - Zarządzenie Nr 53/2013 (3.27 kB)

Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2013
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2013 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04 13:25:44
Data udostępnienia informacji: 2013-01-04 13:25:44
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-26 13:08:48

Wersja do wydruku...

corner   corner