logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2013 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
2/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek
03.01.2013 RG.VI
3/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek
03.01.2013 RG.VI
4/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1, 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku
03.01.2013 RG.VI
5/2013 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 Barlinek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 03.01.2013 RG.V
6/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 07.01.2013 RF.I
8/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 09.01.2013 RF.I
9/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 09.01.2013 RF.I
11/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
24.01.2013 ROSK.IV
12/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
24.01.2013 ROSK.IV
13/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
24.01.2013 ROSK.IV
14/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Barlinek
31.01.2013 RG.VI
15/2013 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. 1 Maja
31.01.2013 RG.IV
16/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
31.01.2013 RF.I

17/2013
zmieniające zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Barlinka w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek
31.01.2013 RGM.IV
18/2013 uchylające zarządzenie Nr 237/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej
31.01.2013 RG.VI
19/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
31.01.2013 RG.VI
20/2013 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne 31.01.2013 RGM.III
21/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 08.02.2013 RF.I
22/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 05.02.2013 RF.I
23/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 05.02.2013 RF.I
24/2013 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
12.02.2013 RGM.II
25/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 12.02.2013 RF.I
26/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 12.02.2013 RF.I
28/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
21.02.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
29/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
21.02.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
33/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz ochrony zwierząt
21.02.2013 RGM.V
34/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
22.02.2013 ROSK.IV
35/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
22.02.2013 ROSK.IV
36/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
25.02.2013 RF.I
37/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
28.02.2013 ROSK.IV
38/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 28.02.2013 RF.I
39/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 28.02.2013 RF.I
41/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 18.03.2013 RF.I
43/2013 powołania Komisji do przejęcia nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 78
07.03.2013 RG.VI

44/2013

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek
07.03.2013 RG.VI
45/2013 sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy
11.03.2013 RGM.II
46/2013 o zmianie zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
14.03.2013 RGM.II
48/2013 zmieniające zarządzenie nr 178/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 13 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, będących w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku
14.03.2013 RG.VI
49/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
14.03.2013 RG.VI
52/2013 zasad opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli na rok szkolny 2013/2014 w Gminie Barlinek
21.03.2013 ROSK.IV
53/2013 zmieniające zarządzenie nr 40/2013 Burmistrza Barlinka w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro
21.03.2013 RGM.IV

55/2013

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz ochrony zwierząt 21.02.2013 RGM.V
57/2013 zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Górnej
28.03.2013 RG.IV
58/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
28.03.2013 RG.VI
59/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
28.03.2013 RG.VI
60/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
02.04.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
61/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
02.04.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
63/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok
29.03.2013 RF.I
64/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
29.03.2013 RF.I
65/2013 ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku
05.04.2013 RO.I
66/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
08.04.2013 RG.VI
70/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
12.04.2013 RG.VI
71/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
12.04.2013 RG.VI
74/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
11.04.2013 RF.I
75/2013 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy
z przeznaczeniem na lokale socjalne
12.04.2013 RGM.III
76/2013 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy
z przeznaczeniem na lokale socjalne
12.04.2013 RGM.III
77/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok
16.04.2013 RF.I
78/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
16.04.2013 RF.I
80/2013 powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barlinek”
18.04.2013 RGM.V
81/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
18.04.2013 RG.VI
82/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek
18.04.2013 RG.VI
83/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
18.04.2013 RG.VI
84/2013 sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego  23.04.2013 RF.I
85/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
25.04.2013 RF.I
101/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok
29.04.2013 RF.I
102/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 29.04.2013 RF.I

 

Załączniki do pobrania: 2013-04-25 13:08:00 - Zarządzenie Nr 83/2013 (905.57 kB)
2013-04-30 11:44:33 - Zarządzenie Nr 85/2013 (1.55 MB)

Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2013
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2013 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04 13:25:44
Data udostępnienia informacji: 2013-01-04 13:25:44
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-10 09:53:10

Wersja do wydruku...

corner   corner