logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2013 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
2/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek
03.01.2013 RG.VI
3/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek
03.01.2013 RG.VI
4/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1, 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku
03.01.2013 RG.VI
5/2013 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 Barlinek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 03.01.2013 RG.V
6/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 07.01.2013 RF.I
7/2013 przekazania upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2013 roku 10.01.2013 RF.I
8/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 09.01.2013 RF.I
9/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 09.01.2013 RF.I
11/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
24.01.2013 ROSK.IV
12/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
24.01.2013 ROSK.IV
13/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
24.01.2013 ROSK.IV
14/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Barlinek
31.01.2013 RG.VI
15/2013 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. 1 Maja
31.01.2013 RG.IV
16/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
31.01.2013 RF.I

17/2013
zmieniające zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Barlinka w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek
31.01.2013 RGM.IV
18/2013 uchylające zarządzenie Nr 237/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej
31.01.2013 RG.VI
19/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
31.01.2013 RG.VI
20/2013 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne 31.01.2013 RGM.III
21/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 08.02.2013 RF.I
22/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 05.02.2013 RF.I
23/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 05.02.2013 RF.I
24/2013 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
12.02.2013 RGM.II
25/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 12.02.2013 RF.I
26/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 12.02.2013 RF.I
28/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
21.02.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
29/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
21.02.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
33/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz ochrony zwierząt
21.02.2013 RGM.V
34/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
22.02.2013 ROSK.IV
35/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
22.02.2013 ROSK.IV
36/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
25.02.2013 RF.I
37/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
28.02.2013 ROSK.IV
38/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 28.02.2013 RF.I
39/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 28.02.2013 RF.I
41/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 18.03.2013 RF.I
43/2013 powołania Komisji do przejęcia nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 78
07.03.2013 RG.VI

44/2013

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek
07.03.2013 RG.VI
45/2013 sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy
11.03.2013 RGM.II
46/2013 o zmianie zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
14.03.2013 RGM.II
48/2013 zmieniające zarządzenie nr 178/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 13 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, będących w administrowaniu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku
14.03.2013 RG.VI
49/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
14.03.2013 RG.VI
52/2013 zasad opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli na rok szkolny 2013/2014 w Gminie Barlinek
21.03.2013 ROSK.IV
53/2013 zmieniające zarządzenie nr 40/2013 Burmistrza Barlinka w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro
21.03.2013 RGM.IV

55/2013

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz ochrony zwierząt 21.02.2013 RGM.V
57/2013 zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Górnej
28.03.2013 RG.IV
58/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
28.03.2013 RG.VI
59/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
28.03.2013 RG.VI
60/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
02.04.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
61/2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
02.04.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii
63/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok
29.03.2013 RF.I
64/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
29.03.2013 RF.I
65/2013 ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku
05.04.2013 RO.I
66/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
08.04.2013 RG.VI
70/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
12.04.2013 RG.VI
71/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
12.04.2013 RG.VI
72/2013 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy
12.04.2013 RGM.II
74/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
11.04.2013 RF.I
75/2013 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy
z przeznaczeniem na lokale socjalne
12.04.2013 RGM.III
76/2013 wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy
z przeznaczeniem na lokale socjalne
12.04.2013 RGM.III
77/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok
16.04.2013 RF.I
78/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
16.04.2013 RF.I
80/2013 powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barlinek”
18.04.2013 RGM.V
81/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
18.04.2013 RG.VI
82/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek
18.04.2013 RG.VI
83/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
18.04.2013 RG.VI
84/2013 sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego  23.04.2013 RF.I
85/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
25.04.2013 RF.I
101/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok
29.04.2013 RF.I
102/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 29.04.2013 RF.I
103/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok
22.05.2013 RF.I
104/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
22.05.2013 RF.I
105/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
10.05.2013 RG.VI
106/2013 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łubianka Gmina Barlinek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
16.05.2013 RG.V
107/2013 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łubianka Gmina Barlinek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
16.05.2013 RG.V
108/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Równo i Dziedzice , stanowiących własność Gminy Barlinek
16.05.2013 RG.VI
109/2013 ogłoszenia naboru na stanowisko – psychologa - specjalisty ds. uzależnień i współuzależnienia
23.05.2013 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
110/2013 zmieniające zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
23.05.2013 RG.VI
111/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
23.05.2013 RF.I
112/2013 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku
29.05.2013 RO.I
113/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok 03.06.2013 RF.I
114/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 31.05.2013 RF.I
115/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
31.05.2013 RF.I
117/2013 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Barlinku
07.06.2013 RO.I
120/2013 zmieniające zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 13.06.2013 RG.VI
121/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej
13.06.2013 RG.VI
122/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok
12.06.2013 RF.I
123/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
12.06.2013 RF.I
124/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek
13.06.2013 RG.VI
127/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok
17.06.2013 RF.I
128/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
17.06.2013 RF.I
129/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
20.06.2013 RF.I
131/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku
20.06.2013 RG.VI
132/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Dzikowo gm. Barlinek, w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek
20.06.2013 RG.VI
134/2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14000 euro
26.06.2013 RGM.IV
135/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok
21.06.2013 RF.I
136/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
21.06.2013 RF.I
138/2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku
27.06.2013 RG.V
139/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok
28.06.2013 RF.I
140/2013 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 rok
28.06.2013 RF.I
143/2013 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok 08.07.2013 RF.I
145/2013 zasad przekzaywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Barlinek dla samorządowej instytucji kultury. 08.07.2013 RF.I
147/2013 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
17.07.2013 ROSK.IV
148/2013 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
17.07.2013 ROSK.IV
149/2013 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
17.07.2013 ROSK.IV
150/2013 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
17.07.2013 ROSK.IV

 

Załączniki do pobrania: 2013-01-04 13:37:44 - Zarządzenie Nr 5/2013 (7.05 kB)
2013-01-15 08:49:12 - Zarządzenie Nr 2/2013 (59.13 kB)
2013-01-15 08:50:33 - Zarządzenie Nr 3/2013 (82.46 kB)
2013-01-15 08:51:50 - Zarządzenie Nr 4/2013 (246.76 kB)
2013-01-15 08:53:57 - Zarządzenie Nr 6/2013 (4.98 MB)
2013-01-21 12:32:26 - Zarządzenie Nr 8/2013 (141.62 kB)
2013-01-21 12:33:24 - Zarządzenie Nr 9/2013 (216.13 kB)
2013-01-25 12:36:09 - Zarządzenie Nr 11/2013 (12.96 kB)
2013-01-25 12:38:01 - Zarządzenie Nr 12/2013 (12.99 kB)
2013-01-25 12:40:09 - Zarządzenie Nr 13/2013 (14.31 kB)
2013-02-01 13:41:42 - Zarządzenie Nr 17/2013 (17.04 kB)
2013-02-01 13:46:12 - Zarządzenie Nr 14/2013 (79.14 kB)
2013-02-06 10:14:12 - Zarządzenie Nr 16/2013 (952.78 kB)
2013-02-07 13:29:11 - Zarządzenie Nr 20/2013 (6.76 kB)
2013-02-13 12:34:35 - Zarządzenie Nr 21/2013 (312.92 kB)
2013-02-13 12:35:16 - Zarządzenie Nr 22/2013 (299.28 kB)
2013-02-13 12:35:41 - Zarządzenie Nr 23/2013 (426.51 kB)
2013-02-13 13:18:07 - Zarządzenie Nr 15/2013 (7.18 kB)
2013-02-21 13:42:05 - Zarządzenie Nr 25/2013 (654.20 kB)
2013-02-21 13:45:33 - Zarządzenie Nr 26/2013 (659.76 kB)
2013-02-21 14:15:16 - Zarządzenie Nr 33/2013 (16.06 kB)
2013-02-22 12:14:35 - Zarządzenie Nr 34/2013 (4.61 kB)
2013-02-22 12:15:18 - Zarządzenie Nr 35/2013 (4.49 kB)
2013-02-25 13:00:58 - Zarządzenie Nr 28/2013 (11.55 kB)
2013-02-25 13:01:39 - Zarządzenie Nr 29/2013 (13.60 kB)
2013-02-26 14:11:26 - Zarządzenie Nr 24/2013 (15.55 kB)
2013-02-27 11:13:12 - Zarządzenie Nr 36/2013 (109.96 kB)
2013-02-28 11:36:13 - Zarządzenie Nr 37/2013 (5.17 kB)
2013-03-01 12:00:33 - Zarządzenie Nr 18/2013 (5.90 kB)
2013-03-01 12:03:03 - Zarządzenie Nr 19/2013 (1.09 MB)
2013-03-08 13:38:20 - Zarządzenie Nr 38/2013 (399.31 kB)
2013-03-08 13:40:26 - Zarządzenie Nr 39/2013 (571.37 kB)
2013-03-15 13:57:53 - Zarządzenie Nr 44/2013 (82.72 kB)
2013-03-20 08:59:42 - Zarządzenie Nr 45/2013 (11.65 kB)
2013-03-20 09:00:19 - Zarządzenie Nr 46/2013 (14.56 kB)
2013-03-22 10:35:22 - Zarządzenie Nr 49/2013 (4.88 kB)
2013-03-26 12:52:21 - Zarządzenie Nr 41/2013 (177.75 kB)
2013-03-26 13:04:39 - Zarządzenie Nr 53/2013 (3.27 kB)
2013-03-28 09:09:18 - Zarządzenie Nr 55/2013 (3.54 kB)
2013-03-29 12:45:46 - Zarządzenie Nr 52/2013 (10.30 kB)
2013-04-05 13:04:35 - Zarządzenie Nr 60/2013 (4.69 kB)
2013-04-05 13:05:03 - Zarządzenie Nr 61/2013 (9.64 kB)
2013-04-05 13:12:22 - Zarządzenie Nr 65/2013 (10.85 kB)
2013-04-08 12:12:17 - Zarządzenie Nr 58/2013 (4.87 kB)
2013-04-08 12:13:37 - Zarządzenie Nr 59/2013 (4.74 kB)
2013-04-08 12:16:27 - Zarządzenie Nr 63/2013 (435.81 kB)
2013-04-08 12:17:24 - Zarządzenie Nr 64/2013 (386.98 kB)
2013-04-11 12:53:18 - Zarządzenie Nr 57/2013 (7.28 kB)
2013-04-15 12:23:11 - Zarządzenie Nr 66/2013 (4.96 kB)
2013-04-17 09:09:31 - Zarządzenie Nr 74/2013 (214.97 kB)
2013-04-18 18:04:11 - Zarządzenie Nr 80/2013 (14.95 kB)
2013-04-23 09:26:58 - Zarządzenie Nr 75/2013 (6.92 kB)
2013-04-23 09:27:58 - Zarządzenie Nr 76/2013 (6.92 kB)
2013-04-23 11:20:24 - Zarządzenie Nr 81/2013 (4.95 kB)
2013-04-23 11:21:27 - Zarządzenie Nr 82/2013 (76.14 kB)
2013-04-25 10:29:13 - Zarządzenie Nr 77/2013 (298.36 kB)
2013-04-25 10:30:35 - Zarządzenie Nr 78/2013 (349.90 kB)
2013-04-25 10:34:29 - Zarządzenie Nr 84/2013 (507.03 kB)
2013-04-25 13:08:00 - Zarządzenie Nr 83/2013 (905.57 kB)
2013-04-30 11:44:33 - Zarządzenie Nr 85/2013 (1.55 MB)
2013-05-10 09:54:34 - Zarządzenie Nr 70/2013 (916.35 kB)
2013-05-10 09:55:55 - Zarządzenie Nr 71/2013 (803.73 kB)
2013-05-10 09:59:43 - Zarządzenie Nr 101/2013 (396.87 kB)
2013-05-10 10:00:34 - Zarządzenie Nr 102/2013 (326.33 kB)
2013-05-15 09:34:38 - Zarządzenie Nr 105/2013 (4.94 kB)
2013-05-15 09:36:53 - Zarządzenie Nr 43/2013 (4.30 kB)
2013-05-21 12:20:10 - Zarządzenie Nr 106/2013 (6.58 kB)
2013-05-21 12:27:38 - Zarządzenie Nr 107/2013 (6.65 kB)
2013-05-24 14:40:16 - Zarządzenie Nr 109/2013 (7.42 kB)
2013-05-29 08:27:14 - Zarządzenie Nr 110/2013 (4.62 kB)
2013-05-29 08:50:16 - Zarządzenie Nr 112/2013 (5.97 kB)
2013-05-29 13:41:44 - Zarządzenie Nr 103/2013 (251.40 kB)
2013-05-29 13:42:34 - Zarządzenie Nr 104/2013 (354.70 kB)
2013-05-29 13:43:56 - Zarządzenie Nr 111/2013 (433.51 kB)
2013-06-10 13:02:51 - Zarządzenie Nr 113/2013 (117.96 kB)
2013-06-10 13:03:45 - Zarządzenie Nr 114/2013 (343.03 kB)
2013-06-11 14:45:44 - Zarządzenie Nr 115/2013 (498.71 kB)
2013-06-12 13:05:09 - Zarządzenie Nr 108/2013 (327.59 kB)
2013-06-18 14:46:29 - Zarządzenie Nr 120/2013 (60.15 kB)
2013-06-18 14:51:35 - Zarządzenie Nr 123/2013 (459.65 kB)
2013-06-18 14:53:41 - Zarządzenie Nr 122/2013 (328.15 kB)
2013-06-21 08:43:11 - Zarządzenie Nr 121/2013 (104.72 kB)
2013-06-21 08:46:23 - Zarządzenie Nr 124/2013 (126.30 kB)
2013-06-24 14:16:52 - Zarządzenie Nr 127/2013 (417.84 kB)
2013-06-24 14:17:57 - Zarządzenie Nr 128/2013 (425.30 kB)
2013-06-24 14:20:05 - Zarządzenie Nr 129/2013 (1.40 MB)
2013-06-25 14:26:46 - Zarządzenie Nr 72/2013 (55.00 kB)
2013-06-26 14:10:09 - Zarządzenie Nr 117/2013 (25.41 kB)
2013-06-27 14:42:41 - Zarządzenie Nr 134/2013 (28.38 kB)
2013-06-28 13:35:08 - Zarządzenie Nr 131/2013 (327.49 kB)
2013-06-28 13:36:13 - Zarządzenie Nr 132/2013 (670.36 kB)
2013-07-03 08:46:42 - Zarządzenie Nr 135/2013 (288.22 kB)
2013-07-03 08:47:35 - Zarządzenie Nr 136/2013 (290.43 kB)
2013-07-04 13:29:58 - Zarządzenie Nr 138/2013 (6.17 kB)
2013-07-08 09:47:43 - Zarządzenie Nr 139/2013 (161.61 kB)
2013-07-08 09:48:25 - Zarządzenie Nr 140/2013 (244.88 kB)
2013-07-10 10:56:05 - Zarządzenie Nr 137/2013 (490.53 kB)
2013-07-16 12:14:16 - Zarządzenie Nr 7/2013 (88.42 kB)
2013-07-16 13:46:22 - Zarządzenie Nr 143/2013 (162.31 kB)
2013-07-16 13:48:37 - Zarządzenie Nr 145/2013 (314.68 kB)
2013-07-18 12:06:50 - Zarządzenie Nr 147/2013 (23.50 kB)
2013-07-18 12:10:54 - Zarządzenie Nr 149/2013 (28.00 kB)
2013-07-18 12:28:48 - Zarządzenie Nr 150/2013 (24.00 kB)
2013-07-18 12:30:54 - Zarządzenie Nr 148/2013 (24.00 kB)

Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2013
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2013 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04 13:25:44
Data udostępnienia informacji: 2013-01-04 13:25:44
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-18 12:39:10

Wersja do wydruku...

corner   corner