logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   minus Uchwały 2015
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      minus XVI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XVI/230/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r
         minus UCHWAŁA NR XVI/231/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/232/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/233/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/234/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/235/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/236/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/237/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/238/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/240/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/241/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/242/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XVI/237/2015
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy
szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Barlinek.


          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, z późn. zm.) oraz 20 zf pkt 1 w związku z art. 20 e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

          § 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły
podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Barlinek, dla uczniów zamieszkałych poza
obwodem, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych
tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

         § 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem
prowadzącym jest Gmina Barlinek, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się
odpowiednią liczbę punktów;
1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej
szkoły – 10 punków;
2) wielodzietność rodziny kandydata – 8 punktów;
3) kandydat objęty kształceniem specjalnym – 6 punktów;
4) niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 4 punkty;

         § 3. 1. Potwierdzenia spełnienia kryterium o którym mowa w § 2 pkt 1 dokonuje dyrektor szkoły na
podstawie dokumentacji szkoły.
         2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2 uznaje się
oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny w której wychowuje się kandydat.
         3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3 uważa się
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.
         4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 4 uważa się
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

          § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

          § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Barlinku
Mariusz Maciejewski

Ilość odwiedzin: 2178
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XVI/237/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
Skrócony opis: w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Barlinek
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-01-05 13:33:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-05 13:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-05 13:40:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner