logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2016 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
5/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 07.01.2016 RGN.VI
6/2015 zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w miejscowości Moczydło w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 07.01.2016 RG.IV
8/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 08.01.2016 ROSK.IV
9/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 14.01.2016 RGN.VI
10/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 14.01.2016 RGN.VI
12/2016 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 21.01.2016 ROSK.IV
13/2016 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2017 rok 25.01.2016 ROSK.I
14/2016 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Barlinek 26.01.2016 ROSK.I
16/2016 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 28.01.2016 ROSK.IV
17/2016 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 28.01.2016 ROSK.IV
18/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 28.01.2016 RGN.VI
19/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 28.01.2016 RGN.VI
21/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 29.01.2016 ROSK.IV
22/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 29.01.2016 RF.I
23/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 29.01.2016 RF.I
24/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. 01.02.2016 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
25/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Tunelowej 11.02.2016 RGN.IV
26/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 16.02.2016 RGN.VI
29/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 17.02.2016 RF.I
30/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 17.02.2016 RF.I
31/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.02.2016 RGN.VI
32/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.02.2016 RGN.VI
33/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.02.2016 RGN.VI
34/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 25.02.2016 RGN.VI
35/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 25.02.2016 RGN.VI
36/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 25.02.2016 RGN.VI
37/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 25.02.2016 Skarbnik
Barlinka
38/2016 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 29.02.2016 ROSK.IV
39/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 29.02.2016 Skarbnik Barlinka
40/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 29.02.2016 Skarbnik Barlinka
41/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 04.03.2016 RGN.VI
43/2016 ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach 09.03.2016 RF.I
47/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 15.03.2016 ROSK.IV
48/2016 sprzedaży lokali mieszkalnych 16.03.2016 RGN.II
49/2016 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 16.03.2016 RGN.II
50/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 17.03.2016 RGN.VI
51/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomosci, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 17.03.2016 RGN.VI
53/2016

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Pełczyckiej

24.03.2016 RGN.IV
55/2016 zasad opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 w Gminie Barlinek 30.03.2016 ROSK.IV
56/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 31.03.2016 RGN.VI
57/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 31.03.2016 Skarbnik Barlinka
58/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 31.03.2016 Skarbnik Barlinka
59/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 31.03.2016 Skarbnik Barlinka
62/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. 08.04.2016 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
63/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 08.04.2016 RGN.VI
67/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 13.04.2016 Skarbnik Barlinka
68/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 13.04.2016 Skarbnik Barlinka
70/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 21.04.2016 RGN.VI
71/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania  w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 21.04.2016 RGN.VI
72/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.04.2016 RGN.VI
73/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.04.2016 RGN.VI
74/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.04.2016 RGN.VI
75/2016 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne 22.04.2016 ROSK.IV
76/2016 zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 21.04.2016 RGN.IV
78/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 29.04.2016 Skarbnik Barlinka
79/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 29.04.2016 Skarbnik Barlinka
80/2016

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.

05.05.2016 RGN.VI
81/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 05.05.2016 RGN.VI
82/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.05.2016 RGN.VI
84/2016 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości 12.05.2016 RGN.IV
85/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.05.2016 RGN.VI
86/2016 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku 12.05.2016 ROSK.IV
87/2016 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Barlinku 12.05.2016 ROSK.IV
88/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania  w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 19.05.2016 RGN.VI
89/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 19.05.2016 RGN.VI
93/2016 powołania komisji do przejęcia i przekazania ruchomości, nieruchomości położonych przy ul. Sportowej  i  ul. Strzeleckiej w Barlinku 25.05.2016 RGN.VI
95/2016 sprzedaży lokali mieszkalnych 31.05.2016 RGN.II
96/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek 2016 31.05.2016 Skarbnik Barlinka
97/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na rok 2016 31.05.2016 Skarbnik Barlinka
101/2016

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek

02.06.2016 RGN.VI
102/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 02.06.2016 RGN.VI
103/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 02.06.2016 RGN.VI
105/2016 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku 07.06.2016 ROSK.IV
106/2016 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Barlinku 07.06.2016 ROSK.IV
108/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 15.06.2016 Skarbnik Barlinka
109/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 15.06.2016 Skarbnik Barlinka
111/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 16.06.2016 RGN.VI
112/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 16.06.2016 RGN.VI
113/2016 powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz ich likwidacji, znajdujących się w budynku administracyjno-biurowo-socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku 16.06.2016 RGN.VI
114/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 16.06.2016 RGN.VI
115/2016 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 21.06.2016 RGN.II
119/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 23.06.2016 RGN.VI
120/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 23.06.2016 RGN.VI
121/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 27.06.2016 Skarbnik Barlinka
122/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 30.06.2016 RGN.VI
123/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 30.06.2016 RGN.VI
126/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 30.06.2016 Skarbnik Barlinka
127/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 30.06.2016 Skarbnik Barlinka
128/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 30.06.2016 Skarbnik Barlinka
130/2016 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 05.07.2016 RGN.II
133/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 07.06.2016 RGN.VI
135/2016 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży znajdujących się w budynku położonym w Barlinku przy ul. Niepodległości 30 07.07.2016 RGN.IV
136/2016 wyrażenia zgody na zbycie przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 12.07.2016 RGN.IV
137/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Barlinku przy ul. Ogrodowej 12.07.2016 RGN.IV
138/2016 planów finansowych jednostek budzżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 29.07.2016 Skarbnik
139/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 29.07.2016 Skarbnik
140/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 04.08.2016 RGN.VI
141/2016

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek

10.08.2016 RGN.VI
142/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 04.08.2016 RGN.VI
143/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 04.08.2016 RGN.VI
144/2016

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek

10.08.2016 RGN.VI
145/2016 zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Słonecznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 11.08.2016 RGN.IV
146/2016 sprzedaży lokalu mieszkalnego 16.08.2016 RGN.II
147/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.08.2016 RGN.VI
148/2016 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 19.08.2016 RGN.II
155/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 08.09.2016 RGN.IV
156/2016 zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 08.09.2016 RGN.IV
157/2016 planów finansowych jednostek budzetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 14.09..2016 Skarbnik Barlinka
158/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 14.09..2016 Skarbnik Barlinka
159/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany położonej w miejscowości Moczkowo gmina Barlinek 15.09.2016 RGN.VII
160/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 15.09.2016 RGN.VI
161/2016  rozliczania kosztów utrzymania obiektu przedszkolno - żłobkowego przy ulicy Podwale 11 w Barlinku 22.09.2016 ROSK.I
162/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 26.09.2016 Skarbnik Barlinka
163/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 26.09.2016 Skarbnik Barlinka
165/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 29.09.2016 Skarbnik Barlinka
166/2016 powołania rzeczoznawców do prowadzenia szacowania 29.09.2016 RGN.VII
167/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 30.09.2016 Skarbnik Barlinka
168/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 30.09.2016 Skarbnik Barlinka
169/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 06.10.2016 RGN.VI
170/2016 zbycia w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Sportowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 06.10.2016 RG.IV
171/2016 ustalenia stawek czynszowych za najem obiektów sportowych przy ul. Sportowej i Strzeleckiej, stanowiących własność Gminy Barlinek 11.10.2016 RGN.VI
172/2016 wyrażenia zgody na zbycie przyległej działki gruntu, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 13.10.2016 RG.IV
173/2016 zbycia w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Sądowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 13.10.2016 RG.IV
175/2016 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Barlinku 18.10.2016 Sekretarz Barlinka
176/2016 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Barlinku 18.10.2016 Sekretarz Barlinka
177/2016 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 19.10.2016 RGN.II
178/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 20.10.2016 RGN.VI
179/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek 20.10.2016 RGN.VI
180/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 20.10.2016 RGN.VI
181/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Dziedzicach gm. Barlinek 20.10.2016 RG.IV
182/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Kwiatowej przeznaczonej do sprzedaży 20.10.2016 RG.IV
183/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 24.10.2016 RGN.VI
184/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 24.10.2016 Skarbnik Barlinka
185/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 24.10.2016 Skarbnik Barlinka
187/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 27.10.2016 Skarbnik Barlinka
188/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 28.11.2016 Skarbnik Barlinka
189/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 28.11.2016 Skarbnik Barlinka
190/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 03.11.2016 RGN.VI
191/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 10.11.2016 RGN.VI
192/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 15.11.2016 Skarbnik Barlinka
193/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016  rok 15.11.2016 Skarbnik Barlinka
194/2016 sprzedaży lokali mieszkalnych 17.11.2016 RGM.II
195/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 17.11.2016 RGN.VI
196/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany położonych w Barlinku przy ul. Elizy Orzeszkowej 17.11.2016 RGN.VII
197/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany położonej w miejscowości Moczkowo gmina Barlinek 22.11.2016 RGN.VII
198/2016 przeprowadzenia okresowej inwesntaryzacji aktywów i pasywów Gmina Barlinek 24.11.2016 RF.VI
199/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 24.11.2016 RGN.VI
200/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 24.11.2016 RGN.VI
201/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 24.11.2016 Skarbnik Barlinka
202/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 30.11.2016 Skarbnik Barlinek
203/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 30.11.2016 Skarbnik Barlinek
204/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 08.12.2016 RGN.VI
205/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 08.12.2016 RGN.VI
206/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 08.12.2016 RGN.VI
207/2016 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 08.12.2016 RGN.II
208/2016 sprzedaży lokalu mieszkalnego 08.12.2016 RGN.II
212/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 15.12.2016 Skarbnik Barlinka
213/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Barlinek 15.12.2016 RGN.IV
214/2016 udzielenia poręczenia emisji obligacji emitowanych przez Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 19.12.2016 Skarbnik Barlinka
215/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 20.12.2016 ROSK.IV
216/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 20.12.2016 ROSK.IV
217/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 20.12.2016 ROSK.IV
220/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 14.12.2016 Skarbnik Barlinka
221/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 14.12.2016 Skarbnik Barlinka
222/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 20.12.2016 Skarbnik Barlinka
223/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 22.12.2016 RGN.VI
225/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej 22.12.2016 RGN.IV
227/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 27.12.2016 Skarbnik Barlinka
228/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 27.12.2016 Skarbnik Barlinka
230/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 28.12.2016 Skarbnik Barlinka
231/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 30.12.2016 Skarbnik Barlinka
232/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 30.12.2016 Skarbnik Barlinka

Załączniki do pobrania: 2016-01-08 11:41:30 - Zarządzenie Nr 5/2016 (53.39 kB)
2016-01-29 12:32:32 - Zarządzenie Nr 6/2016 (9.76 kB)
2016-01-13 13:42:55 - Zarządzenie Nr 8/2016 (11.24 kB)
2016-01-19 13:42:10 - Zarządzenie Nr 9/2016 (74.48 kB)
2016-01-20 09:26:25 - Zarządzenie Nr 10/2016 (152.08 kB)
2016-01-21 12:20:02 - Zarządzenie Nr 12/2016 (12.90 kB)
2016-01-26 11:41:53 - Zarządzenie Nr 13/2016 (46.12 kB)
2016-01-26 12:51:02 - Zarządzenie Nr 14/2016 (12.90 kB)
2016-01-29 12:57:05 - Zarządzenie Nr 16/2016 (12.69 kB)
2016-01-29 12:57:22 - Zarządzenie Nr 17/2016 (13.73 kB)
2016-01-29 12:57:48 - Zarządzenie Nr 18/2016 (316.32 kB)
2016-01-29 12:58:24 - Zarządzenie Nr 19/2016 (1.10 MB)
2016-01-29 12:58:56 - Zarządzenie Nr 21/2016 (21.18 kB)
2016-02-08 15:34:34 - Zarządzenie Nr 22/2016 (2.87 MB)
2016-02-08 15:35:20 - Zarządzenie Nr 23/2016 (2.18 MB)
2016-03-02 13:31:21 - Zarządzenie Nr 24/2016 (39.92 kB)
2016-02-26 11:24:13 - Zarządzenie Nr 25/2016 (10.03 kB)
2016-02-19 10:08:51 - Zarządzenie Nr 26/2016 (70.13 kB)
2016-02-18 13:49:52 - Zarządzenie Nr 29/2016 (2.24 MB)
2016-02-18 13:50:11 - Zarządzenie Nr 30/2016 (884.45 kB)
2016-02-23 10:27:32 - Zarządzenie Nr 31/2016 (306.68 kB)
2016-02-24 11:30:07 - Zarządzenie Nr 32/2016 (581.04 kB)
2016-02-24 11:31:00 - Zarządzenie Nr 33/2016 (140.41 kB)
2016-02-26 12:54:58 - Zarzadzenie Nr 34/2016 (301.89 kB)
2016-03-01 11:28:53 - Zarządzenie Nr 35/2016 (71.45 kB)
2016-02-26 12:56:02 - Zarzadzenie Nr 36/2016 (113.74 kB)
2016-03-01 09:47:08 - Zarządzenie Nr 37/2016 (515.90 kB)
2016-03-01 09:49:51 - Zarządzenie Nr 38/2016 (12.68 kB)
2016-03-07 12:00:43 - Zarządzenie Nr 39/2016 (1.70 MB)
2016-03-07 12:01:18 - Zarządzenie Nr 40/2016 (1.73 MB)
2016-03-07 12:01:42 - Zarządzenie Nr 41/2016 (124.69 kB)
2016-03-09 13:11:26 - Zarządzenie Nr 43/2016 (15.83 kB)
2016-03-18 11:12:47 - Zarządzenie Nr 47/2016 (20.02 kB)
2016-03-31 14:17:11 - Zarządzenie Nr 48/2016 (12.12 kB)
2016-03-31 14:17:44 - Zarządzenie Nr 49/2016 (19.53 kB)
2016-03-18 11:12:17 - Zarządzenie Nr 50/2016 (79.31 kB)
2016-03-18 11:13:52 - Zarządzenie Nr 51/2016 (89.39 kB)
2016-03-31 11:04:26 - Zarządzenie Nr 53/2016 (10.24 kB)
2016-06-14 07:54:17 - Zarządzenie Nr 55/2016 (18.09 kB)
2016-04-04 14:10:37 - Zarządzenie Nr 56/2016 (191.28 kB)
2016-04-06 14:17:00 - Zarządzenie Nr 57/2016 (2.56 MB)
2016-04-05 14:15:43 - Zarządzenie Nr 58/2016 (2.08 MB)
2016-04-06 14:18:01 - Zarządzenie Nr 59/2016 (2.67 MB)
2016-04-27 14:23:09 - Zarządzenie Nr 60/2016 (10.20 kB)
2016-04-08 14:47:15 - Zarządzenie Nr 62/2016 (54.00 kB)
2016-04-14 14:24:09 - Zarządzenie Nr 63/2016 (1.44 MB)
2016-04-27 14:22:44 - Zarządzenie Nr 66/2016 (10.51 kB)
2016-04-14 14:27:54 - Zarządzenie Nr 67/2016 (1.53 MB)
2016-04-14 14:28:19 - Zarządzenie Nr 68/2016 (1014.92 kB)
2016-04-27 10:41:29 - Zarządzenie Nr 70/2016 (337.47 kB)
2016-04-27 10:41:50 - Zarządzenie Nr 71/2016 (292.71 kB)
2016-04-28 14:01:48 - Zarządzenie Nr 72/2016 (97.11 kB)
2016-04-28 14:02:12 - Zarządzenie Nr 73/2016 (97.97 kB)
2016-04-26 11:18:44 - Zarządzenie Nr 74/2016 (280.16 kB)
2016-04-22 13:28:17 - Zarządzenie Nr 75/2016 (67.54 kB)
2016-04-27 14:22:10 - Zarządzenie Nr 76/2016 (10.42 kB)
2016-05-11 09:48:32 - Zarządzenie Nr 78/2016 (5.02 MB)
2016-05-11 09:50:22 - Zarządzenie Nr 79/2016 (4.72 MB)
2016-05-09 11:43:25 - Zarządzenie Nr 80/2016 (953.15 kB)
2016-05-09 11:43:51 - Zarządzenie Nr 81/2016 (788.10 kB)
2016-05-09 11:44:18 - Zarządzenie Nr 82/2016 (110.51 kB)
2016-05-20 12:02:39 - Zarządzenie Nr 84/2016 (9.59 kB)
2016-05-16 12:12:39 - Zarządzenie Nr 85/2016 (211.95 kB)
2016-05-13 09:42:30 - Zarządzenie Nr 86/2016 (82.47 kB)
2016-05-13 09:42:51 - Zarządzenie Nr 87/2016 (82.65 kB)
2016-05-20 11:50:41 - Zarządzenie Nr 88/2016 (159.55 kB)
2016-05-23 08:31:03 - Zarządzenie Nr 89/2016 (335.58 kB)
2016-05-25 11:59:36 - Zarządzenie Nr 93/2016 (7.29 kB)
2016-06-22 08:05:15 - Zarządzenie Nr 95/2016 (12.33 kB)
2016-06-13 08:51:30 - Zarządzenie Nr 96/2016 (3.66 MB)
2016-06-13 08:52:13 - Zarządzenie Nr 97/2016 (3.20 MB)
2016-06-14 08:03:38 - Zarządzenie Nr 101/2016 (168.45 kB)
2016-06-14 08:04:02 - Zarządzenie Nr 102/2016 (155.63 kB)
2016-06-14 08:04:22 - Zarządzenie Nr 103/2016 (191.09 kB)
2016-06-14 08:05:34 - Zarządzenie Nr 105/2016 (14.56 kB)
2016-06-14 08:05:49 - Zarządzenie Nr 106/2016 (14.05 kB)
2016-06-15 08:23:58 - Zarządzenie Nr 108/2016 (598.66 kB)
2016-06-15 08:27:08 - Zarządzenie Nr 109/2016 (457.67 kB)
2016-06-20 10:25:44 - Zarządzenie Nr 111/2016 (312.84 kB)
2016-06-22 08:09:31 - Zarządzenie Nr 112/2016 (171.57 kB)
2016-06-20 10:26:07 - Zarządzenie Nr 113/2016 (6.57 kB)
2016-06-23 14:25:59 - Zarządzenie Nr 114/2016 (170.11 kB)
2016-06-30 12:05:33 - Zarządzenie Nr 115/2016 (17.12 kB)
2016-06-29 07:20:03 - Zarządzenie Nr 119/2016 (605.12 kB)
2016-06-29 07:20:38 - Zarządzenie Nr 120/2016 (88.80 kB)
2016-06-30 12:06:25 - Zarządzenie Nr 121/2016 (1.24 MB)
2016-07-04 14:03:09 - Zarządzenie Nr 122/2016 (461.94 kB)
2016-07-04 14:03:39 - Zarządzenie Nr 123/2016 (196.79 kB)
2016-07-27 14:13:50 - Zarządzenia Nr 124/2016 (10.52 kB)
2016-07-27 14:14:27 - Zarządzenia Nr 125/2016 (10.49 kB)
2016-07-06 08:22:09 - Zarządzenie Nr 126/2016 (1.79 MB)
2016-07-08 07:36:57 - Zarządzenie Nr 127/2016 (5.30 MB)
2016-07-08 07:37:41 - Zarządzenie Nr 128/2016 (3.36 MB)
2016-09-14 13:11:27 - Zarządzenie Nr 130/2016 (23.16 kB)
2016-07-08 12:40:47 - Zarządzenia Nr 133/2016 (120.43 kB)
2016-07-27 14:16:40 - Zarządzenia Nr 135/2016 (14.74 kB)
2016-07-27 14:17:19 - Zarządzenia Nr 136/2016 (11.04 kB)
2016-07-27 14:17:37 - Zarządzenia Nr 137/2016 (11.05 kB)
2016-08-05 12:09:12 - Zarządzenia Nr 138/2016 (1.48 MB)
2016-08-05 12:10:10 - Zarządzenia Nr 139/2016 (1.70 MB)
2016-08-05 12:07:31 - Zarządzenia Nr 140/2016 (1.63 MB)
2016-08-10 13:01:56 - Zarządzenia Nr 141/2016 (104.12 kB)
2016-08-17 10:07:37 - Zarządzenia Nr 142/2016 (124.04 kB)
2016-08-17 10:08:47 - Zarządzenia Nr 143/2016 (202.73 kB)
2016-08-10 13:03:05 - Zarządzenia Nr 144/2016 (144.80 kB)
2016-08-29 12:59:20 - Zarządzenie Nr 145/2016 (10.20 kB)
2016-09-14 13:12:15 - Zarządzenie Nr 146/2016 (12.10 kB)
2016-08-22 10:38:09 - Zarządzenie Nr 147/2016 (236.00 kB)
2016-09-14 13:14:31 - Zarządzenie Nr 148/2016 (21.50 kB)
2016-09-28 13:16:19 - Zarządzenie Nr 155/2016 (10.15 kB)
2016-09-28 13:16:42 - Zarządzenie Nr 156/2016 (10.48 kB)
2016-09-23 08:34:39 - Zarządzenie Nr 157/2016 (1.24 MB)
2016-09-23 08:34:59 - Zarządzenie Nr 158/2016 (539.91 kB)
2016-09-16 12:27:59 - Zarządzenie Nr 159/2016 (15.06 kB)
2016-09-19 15:27:20 - Zarządzenie Nr 160/2016 (92.57 kB)
2016-09-23 10:17:45 - Zarządzenie Nr 161/2016 (425.73 kB)
2016-09-29 12:36:14 - Zarządzenie Nr 162/2016 (4.70 MB)
2016-09-29 12:37:17 - Zarządzenie Nr 163/2016 (2.51 MB)
2016-10-11 08:04:27 - Zarządzenie Nr 165/2016 (1.65 MB)
2016-10-03 12:23:25 - Zarządzenie Nr 166/2016 (11.45 kB)
2016-10-11 08:05:34 - Zarządzenie Nr 167/2016 (5.65 MB)
2016-10-11 08:06:44 - Zarządzenie Nr 168/2016 (4.25 MB)
2016-10-11 13:43:10 - Zarządzenie Nr 169/2016 (766.96 kB)
2016-10-25 14:25:23 - Zarządzenie 170/2016 (10.03 kB)
2016-10-25 14:31:03 - Zarządzenie 171/2016 (7.90 kB)
2016-10-25 14:27:01 - Zarządzenie 172/2016 (10.50 kB)
2016-10-25 14:28:37 - Zarządzenie 173/2016 (9.94 kB)
2016-10-18 10:50:35 - Zarządzenie 175/2016 (21.05 kB)
2016-10-18 10:50:55 - Zarządzenie 176/2016 (6.61 kB)
2016-11-02 11:38:31 - Zarządzenie 177/2016 (25.53 kB)
2016-10-24 12:19:01 - Zarządzenie 178/2016 (393.38 kB)
2016-10-25 12:02:30 - Zarządzenie 179/2016 (789.11 kB)
2016-10-25 12:03:13 - Zarządzeni 180/2016 (8.21 kB)
2016-10-25 14:30:03 - Zarządzenie 181/2016 (10.61 kB)
2016-10-25 14:30:29 - Zarządzenie 182/2016 (10.46 kB)
2016-10-27 11:14:37 - Zarządzenie 183/2016 (266.43 kB)
2016-10-27 11:15:07 - Zarządzenie 184/2016 (1.70 MB)
2016-10-27 11:20:59 - Zarządzenie 185/2016 (912.58 kB)
2016-11-03 08:43:23 - Zarządzenie 187/2016 (683.07 kB)
2016-11-08 12:09:11 - Zarządzenie 188/2016 (7.25 MB)
2016-11-08 12:10:21 - Zarządzenie 189/2016 (5.23 MB)
2016-11-07 12:35:39 - Zarządzenie 190/2016 (287.48 kB)
2016-11-15 11:08:54 - Zarządzenie 191/2016 (111.57 kB)
2016-11-16 13:24:50 - Zarządzenie 192/2016 (1.62 MB)
2016-11-16 13:25:32 - Zarządzenie 193/2016 (1.10 MB)
2016-12-16 11:45:01 - Zarządzenie 194/2016 (12.39 kB)
2016-11-21 11:51:02 - Zarządzenie 195/2016 (140.62 kB)
2016-11-17 10:04:35 - Zarządzenie 196/2016 (18.64 kB)
2016-11-29 11:08:20 - Zarządzenie 197/2016 (16.38 kB)
2016-12-14 14:00:25 - Zarządzenie 198/2016 (1.19 MB)
2016-12-05 10:43:32 - Zarządzenie 199/2016 (137.54 kB)
2016-12-05 11:00:16 - Zarządzenie 200/2016 (8.73 kB)
2016-11-29 11:07:27 - Zarządzenie 201/2016 (1.34 MB)
2016-12-09 14:54:26 - Zarządzenie 202/2016 (6.64 MB)
2016-12-09 14:55:59 - Zarządzenie 203/2016 (5.54 MB)
2016-12-14 09:19:34 - Zarządzenie 204/2016 (807.73 kB)
2016-12-14 09:19:57 - Zarządzenie 205/2016 (103.60 kB)
2016-12-14 09:20:19 - Zarządzenie 206/2016 (131.51 kB)
2016-12-16 12:02:25 - Zarządzenie 207/2016 (22.17 kB)
2016-12-16 12:03:09 - Zarządzenie 208/2016 (12.13 kB)
2016-12-23 11:45:58 - Zarządzenie 212/2016 (981.69 kB)
2017-01-04 12:04:24 - Zarządzenie 213/2016 (10.15 kB)
2016-12-23 11:47:31 - Zarządzenie 214/2016 (324.44 kB)
2016-12-21 13:03:18 - Zarządzenie 215/2016 (20.93 kB)
2016-12-21 13:03:35 - Zarządzenie 216/2016 (22.16 kB)
2016-12-21 13:03:52 - Zarządzenie 217/2016 (22.07 kB)
2016-12-16 12:16:04 - Zarządzenie 220/2016 (736.43 kB)
2017-01-02 12:12:17 - Zarządzenie 221/2016 (4.54 MB)
2017-01-02 12:13:18 - Zarządzenie 222/2016 (2.31 MB)
2016-12-23 12:00:00 - Zarzadzenie 223/2016 (187.44 kB)
2017-01-04 12:06:36 - Zarządzenie 225/2016 (10.71 kB)
2017-01-04 12:11:51 - Zarządzenie 227/2016 (2.72 MB)
2017-01-04 12:12:20 - Zarządzenie 228/2016 (3.63 MB)
2017-01-04 12:12:43 - Zarządzenie 230/2016 (1013.17 kB)
2017-01-10 11:07:28 - Zarządzenie 231/2016 (5.81 MB)
2017-01-10 11:08:24 - Zarządzenie 232/2016 (5.13 MB)

Ilość odwiedzin: 5245
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2016
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2016 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-01-08 11:31:50
Data udostępnienia informacji: 2016-01-08 11:31:50
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 11:09:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner