logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
      plus Zgłoszenie urodzenia dziecka
      minus Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
      minus Nadanie dziecku nazwiska męża matki
      minus Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia
      minus Zawarcie związku małżeńskiego - przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
      minus Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
      minus Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)
      minus Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
      minus Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
      minus Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
      minus Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej
      minus Zgony - rejestracja
      minus Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
      minus Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie
      minus Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie
      minus Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
      minus Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka
      minus Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
   minus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Rejestracja zgonu

Podstawa prawna: art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
3. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon,
  • dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej

II. OPŁATY:

  • brak

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego  w Barlinku pokój nr 11 Tel. 95 7465-548 lub 95 7465-549

V.TRYB ODWOŁAWCZY:
BRAK

W przypadku konieczności sprostowania lub uzupełnienia treści aktu - wniosek do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o sprostowanie lub uzupełnienie treści aktu zgonu.
W przypadku konieczności unieważnienia aktu - wniosek do Sądu Rejonowego w Myśliborzu o unieważnienie aktu zgonu.

VI. UWAGI:
1. Zgłoszenia zgonu może dokonać najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

- pozostały małżonek(ka);
- krewni zstępni;
- krewni wstępni;
- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Po rejestracji zgonu wydawany jest  1 odpis skrócony aktu zgonu

Rejestracji zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości,  w której  nastąpił zgon.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Ilość odwiedzin: 2669
Nazwa dokumentu: Zgony - rejestracja
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Jermak Lidia, Szurko Jolanta
Osoba, która odpowiada za treść: Jermak Lidia, Szurko Jolanta
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-01-09 11:43:54
Data udostępnienia informacji: 2006-01-09 11:43:54
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-16 11:34:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner