logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   minus Uchwały 2016
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      minus XX Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XX/254/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/255/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/256/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/257/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/259/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/260/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/261/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/262/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XX/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XX/258/2016
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 31 marca 2016 r.

 

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Barlinek

 

          Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)
uchwala się, co następuje:


Rozdział 1
Cele programu i ogólne założenia

          § 1. 1. Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „programem”, ma na celu ograniczenie
zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Barlinek oraz zapewnienie właściwej opieki
bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym
w granicach administracyjnych gminy.
          2. „Bezdomne zwierzę” oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które zostało porzucone, uciekło,
bądź zabłąkało się i nie ma możliwości ustalenia jego właściciela.
          3. Powyższy punkt nie dotyczy żyjących na wolności kotów.
          4. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r., poz. 856), w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.
          5. Realizacja programu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie ich przez firmę VET- ZOO
SERWIS z siedzibą przy ul. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka w schronisku dla zwierząt w
Jędrzejewie, z którym Gmina Barlinek zawarła stosowną umowę, a zwierząt gospodarskich –
w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Strąpie 1, 74-322 Mostkowo,
2) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych,
3) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach
internetowych prowadzonych głównie dla mieszkańców Gminy Barlinek,
4) prowadzenie finansowanych ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy zabiegów
sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym programem na wypadek następstw
zdarzeń drogowych,
6) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w szczególności ich dokarmianie.
          6. Koszt realizacji zadań, wskazanych w ust. 1, ponosi Gmina Barlinek.
          7. Na realizację zadań, wskazanych w ust. 2, Gmina Barlinek przeznacza ze swego budżetu na rok 2016 środki finansowe w wysokości 117.500,00 zł.
          8. W ramach środków wskazanych w ust. 1 Gmina Barlinek finansuje również - na podstawie stosownej
umowy – utylizację padłych na swoim terenie zwierząt.


Rozdział 2
Odławianie bezdomnych zwierząt

          § 2. 1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barlinek zajmuje się uprawniony podmiot –
firma VET-ZOO SERWIS ze schroniskiem w Jędrzejewie, z którym zawarto stosowną umowę w tym
zakresie oraz przeszkolona osoba fizyczna – zwłaszcza w przypadku psów agresywnych, wymagających
natychmiastowej interwencji.
          2. Zgłoszenia o psach bezdomnych w pierwszej kolejności weryfikowane są pod kątem posiadania domu i opiekuna. Następnie, za pośrednictwem ogłoszeń na portalu internetowym, poszukuje się domów
adopcyjnych dla zgłoszonych zwierząt, a w przypadku braku nowego właściciela –przewożone są do
schroniska w Jędrzejewie. Schronisko również prowadzi adopcję bezdomnych zwierząt na swojej stronie
internetowej.
          3. Gmina ewidencjonuje przekazywanie psów bezdomnych nowym właścicielom lub do schroniska
w celu ewentualnego zwrotu osobom, które zagubiły psy.
          4. Koszty wyłapania, transportu i utrzymania zwierzęcia w schronisku oraz koszty poniesione w związku z ustaleniem właściciela zwraca Gminie właściciel złapanego psa w wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych z tego tytułu przez Gminę.
          5. Zgłoszone, bezdomne zwierzę może zostać poddane eutanazji jedynie w przypadku:
1) gdy może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem człowieka staje się
skrócenie cierpień zwierzęcia,
2) gdy jest agresywne w stopniu nie rokującym poprawy i bezpośrednio zagraża ludziom i innym
zwierzętom,
3) w ramach usypiania ślepych miotów w celu kontroli populacji.
          6. O konieczności przeprowadzenia zabiegu, o którym mowa w ust. 5, orzeka lekarz weterynarii.

 

Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

         

          § 3. 1. Gmina Barlinek na swoim terenie obejmuje opieką koty wolno żyjące.
          2. Gmina finansuje zabiegi, zmierzające do trwałego pozbawienia wolno żyjących kotów zdolności
płodzenia, a tym samym ograniczenia powiększania się ich populacji oraz pokrywa koszty ich dokarmiania.
          3. W ramach zadań, o których mowa w ust. 2, Gmina współpracuje z mieszkańcami i organizacjami
społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

 

Rozdział 4
Opieka weterynaryjna

          § 4. 1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.
          2. Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych prowadzone są na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii prowadzącym praktykę na terenie miasta Barlinka i przy współpracy z organizacją
pozarządową.
          3. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno
żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest
niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.
          4. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia Gminie poniesionych
kosztów leczenia.
          5. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt
prowadzona jest na podstawie umów zawartych z lekarzami weterynarii prowadzącymi praktyki na terenie
miasta Barlinka w lecznicach przy ul. Św. Bonifacego 11 w Barlinku oraz przy ul. Mickiewicza 8
w Barlinku.

 

Rozdział 5
Ewidencja zwierząt

          § 5. 1. Gmina prowadzi znakowanie (blaszane znaczki identyfikacyjne) i ewidencjonowanie zwierząt
domowych.
          2. Ewidencja zawiera dane kontaktowe właścicieli zwierząt domowych.
          3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być umieszczane w ewidencji za zgodą osób
zainteresowanych.
          4. Gmina Barlinek - w ramach akcji informacyjnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przez politykę swoich organów - propaguje
wśród mieszkańców powszechne znakowanie i ewidencjonowanie zwierząt domowych.

 

Rozdział 6
Współpraca z mieszkańcami w ramach polityki ograniczania bezdomności zwierząt

          § 6. 1. Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt
domowych i gospodarskich, w szczególności:
1) uświadamia o korzyściach płynących z wprowadzania danych o zwierzętach i ich właścicielach do
zorganizowanych systemów ewidencyjnych;
2) informuje o programach adopcyjnych;
3) edukuje o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc
szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej.
         2. Zadania, o których mowa w ust.1, mogą być wykonywane we współpracy z przedstawicielami
organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

 

Rozdział 7
Dzikie zwierzęta w terenie zabudowanym

          § 7. 1. W przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym zwierzęcia innego niż gospodarskie lub
domowe, Gmina w porozumieniu z Policją, lekarzem weterynarii i właściwym miejscowo kołem łowieckim,
a w razie konieczności – Strażą Pożarną, podejmuje kroki w celu umożliwienia zwierzęciu powrotu do
miejsca naturalnego bytowania.
          2. Jeśli zwierzę, o którym mowa w ust. 1, nie jest w stanie samodzielnie wrócić do miejsca naturalnego
bytowania, lekarz weterynarii poddaje zwierzę zabiegowi tymczasowego uśpienia w celu umożliwienia jego
przewiezienia do naturalnego środowiska. W razie konieczności, Gmina zapewnia zwierzęciu opiekę
weterynaryjną.
          3. Jeśli zwierzę, o którym mowa w ust. 1 zagraża bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt domowych bądź
gospodarskich, a nie ma możliwości dostarczenia zwierzęcia do miejsca naturalnego bytowania, zawiadamia
się niezwłocznie dyżurującego lekarza weterynarii oraz łowczego właściwego miejscowo koła łowieckiego
bądź inną osobę, uprawnioną do użycia broni palnej.

          § 8. Traci moc Uchwała Nr VII/152/2015 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Barlinek.

          § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Barlinku
Mariusz Maciejewski

Załączniki do pobrania: 2016-04-06 14:52:33 - Uchwała Nr XX/258/2016 (pdf) (112.91 kB)

Ilość odwiedzin: 1872
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XX/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
Skrócony opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-04-06 14:42:17
Data udostępnienia informacji: 2016-04-06 14:42:17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 14:52:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner