logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   minus Uchwały 2016
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XXV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXV/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/284/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/285/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/286/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/287/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/288/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/289/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/290/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/291/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/292/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/293/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/294/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/295/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA Nr XXV/296/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016r.
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXV/295/2016
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa ilogopedy oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i
nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268, 1418, z 2016 r. poz.668), uchwala się co następuje:

          § 1. 1. Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin etatowych pedagoga szkolnego, psychologa i
logopedy w wysokości po 22 godzin tygodniowo.
          2. Dla nauczyciela wspomagającego oraz nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin etatowych w wysokości po 22 godzin tygodniowo.

         § 2. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru: W = ( X1 + X2) : [( X1 : Y1) + ( X2 :Y2) ] gdzie: X1, X2 – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, Y1, Y2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
          2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

          § 3. Tracą moc uchwały:
1) Uchwała Nr VI/78/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i nauczycieli realizujących w ramach etatu
zajęcia o różnym wymiarze. 2) Uchwała Nr XXII/284/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26
kwietna 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
nauczyciela wspomagającego i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.

          § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

          § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Barlinku
Mariusz Maciejewski

Ilość odwiedzin: 2045
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXV/295/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Skrócony opis: w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa ilogopedy oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i nauczyciel
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-09-06 14:46:24
Data udostępnienia informacji: 2016-09-06 14:46:24
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-06 14:53:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner