logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   minus Uchwały 2016
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXV Sesja Rady Miejskiej
      minus XXVI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXVI/297/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXVI/298/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXVI/299/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXVI/300/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXVI/301/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r.
      plus XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXVI/300/2016
RADY MIEJSKIEJ w Barlinku
z dnia 29 września 2016 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia medalu „Za zasługi dla Barlinka”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

           § 1. W uchwale Nr XI/95/95 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie ustanowienia medalu „Za zasługi dla Barlinka”, Regulamin przyznawania medalu stanowiący załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Medal „Za zasługi dla Barlinka” jest lokalnym odznaczeniem za szczególne zasługi oddane miastu i gminie Barlinek. 

           § 2. Medal przedstawia: na stronie awersowej – gęsiarkę i herb miasta Barlinka; na stronie rewersowej napis – „Rada Miejska za zasługi dla Barlinka”. 

           § 3. Medal może być przyznawany indywidualnie i zbiorowo:
1) indywidualnie mieszkańcom gminy Barlinek oraz osobom spoza gminy działającym na jej rzecz;
2) zbiorowo: zakładom i instytucjom, przedsiębiorstwom oraz organizacjom społecznym i zawodowym. 

           § 4. Medal przyznawany jest za szczególne osiągnięcia i wkład pracy społecznej przyczyniający się do rozwoju gminy w zakresie:
1) działalności gospodarczej;
2) działalności społecznej;
3) ochrony zdrowia;
4) oświaty, kultury, nauki, sztuki;
5) kultury fizycznej i sportu;
6) promocji gminy na zewnątrz.

          § 5. Medal można otrzymać jeden raz. 

          § 6. Wnioski o przyznanie Medalu mogą składać:
1) Burmistrz Barlinka;
2) Komisje Rady Miejskiej w Barlinku;
3) rady sołeckie i inne;
4) organizacje samorządowe;
5) zakłady, instytucje, przedsiębiorstwa;
6) organizacje społeczne, polityczne, zawodowe oraz inne jednostki organizacyjne, a także grupy mieszkańców miasta i gminy liczące, co najmniej 15 osób;
7) grupa co najmniej sześciu radnych. 

          § 7.1. Wnioski o przyznanie medalu należy składać w Biurze Rady Miejskiej na trzy miesiące przed planowaną datą jego wręczenia na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
          2. Do wniosków o przyznanie medalu składanych przez Komisje Rady oraz grupę co najmniej sześciu radnych nie stosuje się zapisu ust. 1. 
          3. Wnioskodawca zobowiązany jest do weryfikacji danych kandydata do przyznania medalu i złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

          § 8.1. Tworzy się Kapitułę do spraw przyznania medalu „Za zasługi
dla Barlinka”, zwaną dalej „Kapitułą”. 
          2. W skład Kapituły wchodzą: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku, przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej w Barlinku
oraz przedstawiciele wszystkich klubów radnych.

          § 9.1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku przekazuje wniosek
do Kapituły.
          2. Kapituła bada wniosek pod względem formalnym i opiniuje.
          3. Do oceny formalnej stosuje się kartę oceny formalnej, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego  Regulaminu.
          4. Wniosek wraz z opinią i kartą oceny formalnej Kapituła przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

          § 10. Wniosek wraz z opinią i kartą oceny formalnej Kapituły, Przewodniczący Rady Miejskiej kieruje na sesję Rady Miejskiej, która w formie uchwały decyduje o przyznaniu medalu.

          § 11. Medal wręcza się na uroczystościach o charakterze państwowym
lub regionalnym, na sesjach Rady Miejskiej.

          § 12. Wręczenia medalu dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej
oraz Burmistrz Barlinka.

          § 13. Wraz z medalem wręczane jest odznaka będąca miniaturką medalu o okrągłym kształcie, w kolorze złotym, do wpięcia w klapę.

          § 14. Dokumentem potwierdzającym przyznanie medalu jest legitymacja stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu, którą podpisuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.

          § 15.1. Wyróżnieni medalem wpisywani są do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla Barlinka”, która przechowywana jest w Biurze Rady Miejskiej w Barlinku.
          2. Listę osób nagrodzonych medalem publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

          § 16. Medale, legitymacje oraz dokumentację związaną z medalami przechowuje Biuro Rady Miejskiej w Barlinku.” 

                    § 2. Traci moc uchwała Nr XIV/129/2007 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia medalu „Za zasługi dla Barlinka”.

                    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
MARIUSZ JÓZEF MACIEJEWSKI  

Ilość odwiedzin: 1908
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXVI/300/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r.
Skrócony opis: zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia medalu „Za zasługi dla Barlinka”
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-10-04 10:21:34
Data udostępnienia informacji: 2016-10-04 10:21:34
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-04 10:40:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner