logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   minus Uchwały 2016
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      minus XXX Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXX/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXX/313/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXX/314/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXX/315/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXX/316/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXX/317/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXX/318/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXX/319/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
      plus XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXX/315/2016
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 24 listopada 2016 r.

 


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2016r. poz. 716) uchwala się co następuje:

          § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Barlinek:
1) od gruntów:
          a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł od 1 m² powierzchni;
          b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł od 1 ha powierzchni;
          c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m² powierzchni;
          d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy z godnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;”.
2) od budynków lub ich części:
          a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
          b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,89 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
          c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,21 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
          d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,44 od 1 m² powierzchni użytkowej;
          e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,34 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

          § 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XIV/224/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 4982).

          § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Maciejewski

Ilość odwiedzin: 2247
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXX/315/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
Skrócony opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-11-30 13:31:33
Data udostępnienia informacji: 2016-11-30 13:31:33
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-30 13:38:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner