logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2017 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
2/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 02.01.2017 Skarbnik Barlinka
8/2017 sporządzania planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza 30 000 euro. 11.01.2017 Skarbnik Barlinka
9/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania     w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.01.2017 RGN.VI
10/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.01.2017 RGN.VI
11/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Dziedzice gm. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.01.2017 RGN.VI
12/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.01.2017 RGN.VI
13/2017 zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Lipowej. 12.01.2017 RGN.IV
14/2017

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

13.01.2017 RGN.VI
16/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 19.01.2017 RGN.VI
17/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 19.01.2017 RGN.VI
18/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 19.01.2017 RGN.VI
19/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Barlinek 19.01.2017 RGN.VI
20/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 26.01.2017 ROSK.IV
21/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 26.01.2017 Skarbnik Barlinka
23/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 31.01.2017 Skarbnik Barlinka
24/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 31.01.2017 Skarbnik Barlinka
25/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 31.01.2017 ROSK.IV
26/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 31.01.2017 ROSK.IV
27/2017 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2018 rok 01.02.2017 ROSK.I
28/2017

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

02.02.2017 RGN.VI
29/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, będącej w użytkowaniu wieczystym  Gminy Barlinek 09.02.2017 RGN.VI
30/2017 przyjęcia zasad wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023 10.02.2017 RGPI.XI
31/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych 16.02.2017 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
32/2017 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 20.02.2017 RGN.II
35/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego 20.02.2017 RGN.IV
36/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183/2015 Burmistrza Barlinka z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek
23.02.2017 RGN.VII
37/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy Kombatantów 27.02.2017 RGN.IV
38/2017 zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 27.02.2017 RGN.IV
39/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 28.02.2017 Skarbnik Barlinka
40/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 28.02.2017 Skarbnik Barlinka
41/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 02.03.2017 RGN.VI
42/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 02.03.2017 RGN.VI
43/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 09.03.2017 RGN.VI
44/2017 wyrażenia zgody na zbycie przyległej działki gruntu, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu bedzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 16.03.2017 RGN.IV
45/2017 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży 17.03.2017 RGN.II
46/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Barlinek 23.03.2017 RGN.VI
47/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedazy położonej we wsi Dzikowo gm. Barlinek 23.03.2017 RGN.IV
48/2017 ogłoszenia wykazu niewyodrębnionych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży znajdujacych się w budynku położonym w Barlinku przy Rynek 9 23.03.2017 RGN.IV
49/2017 wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Barlinku 23.03.2017 RO.II
50/2017 rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 28.03.2017 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
52/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 31.03.2017 Skarbnik Barlinka
53/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 31.03.2017 Skarbnik Barlinka
55/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek 07.04.2017 RGN.VI
56/2017 ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek 11.04.2017 ROSK.I
57/2017 określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Barlinek 12.04.2017 Sekretarz Barlinka
59/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Moczkowie stanowiącej własność Gminy Barlinek 13.04.2017 RGN.IV
60/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem, dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  w Barlinku 13.04.2017 RGN.VI
61/2017 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 14.04.2017 RGN.II
63/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 27.04.2017 RGN.VI
64/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 27.04.2017 RGN.VI
65/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 27.04.2017 RGN.VI
66/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 27.04.2017 RGN.VI
67/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 27.04.2017 Skarbnik Barlinka
70/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.05.2017 RGN.VI
71/2017 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Barlinku 09.05.2017 ROSK.IV
72/2017 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Barlinku 09.05.2017 ROSK.IV
73/2017 powołania Zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023 11.05.2017 RGPI.V
74/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, będącej w użytkowaniu wieczystym  Gminy Barlinek 11.05.2017 RGN.VI
75/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 11.05.2017 RGN.VI
78/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 18.05.2017 RGN.VI
80/2007 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 23.05.2017 RGN.VI
81/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 25.05.2017 RF.I
82/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 26.05.2017 RGN.VI
84/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Barlinku 31.05.2017 ROSK.IV
85/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Barlinku 31.05.2017 ROSK.IV
86/2017 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji ds. przekazania Biorącemu w Użyczenie  nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Barlinku 31.05.2017 RGN.VI
87/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 31.05.2017 Skarbnik Barlinka
88/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 31.05.2017 Skarbnik Barlinka
89/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 01.06.2017 RGN.VI
90/2017 zmieniające zarządzenie  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 01.06.2017 RGN.VI
91/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 01.06.2017 RGN.VI
93/2017

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

05.06.2017 RGN.VI
95/2017 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 08.06.2017 RGN.IV
96/2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku za 2016 rok 08.06.2017 Skarbnik Barlinka
101/2017 powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku 20.06.2017 ROSK.IV
102/2017 powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku 20.06.2017 ROSK.IV
103/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.06.2017 RGN.VI
104/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.06.2017 RGN.VI
105/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.06.2017 RGN.VI
106/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.06.2017 RGN.VI
111/2017 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Moniuszki w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 29.06.2017 RGN.IV
112/2017 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 29.06.2017 RGN.IV
113/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 29.06.2017 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
133/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 11.07.2017 RGN.VI
137/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 11.07.2017 RGN.IV
139/2017

w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

26.7.2017 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
140/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 31.07.2017 RGN.VI
144/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 03.08.2017 RGN.VI
145/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.08.2017 RGN.VI
146/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 03.08.2017 RGN.VI
149/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 10.08.2017 RGPI.V
150/2017 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 21.08.2017 ROSK.IV
151/2017 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 21.08.2017 ROSK.IV
152/2017 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 21.08.2017 ROSK.IV
156/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 24.08.2017 RGN.VI
160/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 31.08.2017 RGN.VI
164/2017 zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Barlinek i jej jednostkach organizacyjnych 01.09.2017 RF.XII
165/2017 scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Barlinek i jej jednostkach organizacyjnych 01.09.2017 RF.XII
169/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 07.09.2017 RGN.VI
170/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 07.09.2017 RGN.VI
172/2017 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 12.09.2017 RGN.II
173/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.09.2017 RGN.VI
175/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 14.09.2017 RGN.VI
176/2017 sprzedaży lokali mieszkalnych 15.09.2017 RGN.VI
179/2017 ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów przez sołectwa Gminy Barlinek 20.09.2017 RGN.VII
182/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku. 28.09.2017 RGN.VI
186/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.10.2017 RGN.VI
187/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 05.10.2017 RGN.VI
188/2017 wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej i komisji przeprowadzającej rokowania na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 05.10.2017 RGN.IV
190/2017 wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Barlinku 09.10.2017 RF.XII
192/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Moczkowie stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.10.2017 RGN.IV
193/2017 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 16.10.2017 RGN.II
194/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
195/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
196/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
197/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
198/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
199/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
200/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
201/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
202/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
203/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
204/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
205/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
206/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
207/2017 wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny 24.10.2017 RGN.III
208/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 26.10.2017 RF.I
209/2017 powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Barlinek” 26.10.2017 RGN.X
210/2017 ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia części nieruchomości, stanowiącej niewyodrębnione lokale mieszkalne, położone w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy ul. Rynek 9 26.10.2017 RGN.IV
211/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 31.10.2017 Skarbnik Barlinka
212/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 31.10.2017 Skarbnik Barlinka
214/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 02.11.2017 RGN.VI
215/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek 07.11.2017 RGN.VI
216/2017 trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 07.11.2017 RF.XV
217/2017 ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 13.11.2017 RF.XII
218/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 16.11.2017 RGN.VI
219/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Barlinka, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.11.2017 RGN.VI
221/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 23.11.2017 Skarbnik Barlinka
222/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 23.11.2017 Skarbnik Barlinka
227/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 23.11.2017 RGN.VI
228/2017 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 28.11.2017 RGN.II
229/2017 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 29.11.2017 Skarbnik Barlinek
230/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 29.11.2017 Skarbnik Barlinka
232/2017 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 30.11.2017 Skarbnik Barlinka
233/2017 zmiany planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 30.11.2017 Skarbnik Barlinka
234/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 30.11.2017 Skarbnik Barlinka
235/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 30.11.2017 RGN.VI
238/2017 sprzedaży lokali mieszkalnych 06.12.2017 RGN.II
239/2017 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 11.12.2017 Skarbnik Barlinka
240/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 11.12.2017 Skarbnik Barlinka
241/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Barlinka, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Barlinek 11.12.2017 RGN.VI
242/2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie 2 m. Barlinka, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek 14.12.2017 RGN.VI
244/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 15.12.2017 ROSK.IV
245/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 15.12.2017 ROSK.IV
246/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 15.12.2017 ROSK.IV
247/2017 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 18.12.2017 Skarbnik Barlinka
248/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 18.12.2017 Skarbnik Barlinka
249/2017 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 27.12.2017 Skarbnik Barlinka
250/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 27.12.2017 Skarbnik Barlinka
251/2017 waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 28.12.2017 RGN.VI
252/2017 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 28.12.2017 Skarbnik Barlinka
254/2017 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2017 rok 29.12.2017 Skarbnik Barlinka
255/2017 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok 29.12.2017 Skarbnik Barlinka

Załączniki do pobrania: 2017-01-18 13:30:36 - Zarządzenie 2/2017 (17.67 MB)
2017-01-26 11:33:44 - Zarządzenie 8/2017 (1.01 MB)
2017-01-18 13:31:09 - Zarządzenie 9/2017 (143.08 kB)
2017-01-18 13:31:41 - Zarządzenie 10/2017 (195.28 kB)
2017-01-18 13:32:01 - Zarządzenie 11/2017 (132.03 kB)
2017-01-18 13:32:38 - Zarządzenie 12/2017 (35.50 kB)
2017-01-26 14:49:54 - Zarządzenie 13/2017 (10.16 kB)
2017-01-24 09:51:06 - Zarządzenie 16/2017 (87.36 kB)
2017-08-03 11:50:21 - Zarządzenie 14/2017 (13.35 kB)
2017-02-07 09:32:36 - Zarządzenie 17/2017 (213.13 kB)
2017-01-24 09:51:21 - Zarządzenie 18/2017 (173.65 kB)
2017-02-07 09:34:15 - Zarządzenie 19/2017 (101.96 kB)
2017-01-26 13:09:49 - Zarządzenie 20/2017 (14.12 kB)
2017-01-30 12:58:42 - Zarządzenie 21/2017 (879.98 kB)
2017-02-08 09:03:38 - Zarządzenie 23/2017 (4.32 MB)
2017-02-08 09:04:10 - Zarządzenie 24/2017 (3.54 MB)
2017-02-01 12:46:33 - Zarządzenie 25/2017 (14.85 kB)
2017-02-01 12:46:53 - Zarządzenie 26/2017 (15.39 kB)
2017-02-08 14:42:45 - Zarządzenie 27/2017 (66.02 kB)
2017-02-27 15:33:27 - Zarządzenie 29/2017 (128.05 kB)
2017-03-08 14:39:24 - Zarządzenie 30/2017 (25.90 kB)
2017-02-27 15:33:19 - Zarządzenie 31/2017 (74.88 kB)
2017-03-06 12:17:01 - Zarządzanie 32/2017 (22.58 kB)
2017-03-02 10:47:15 - Zarządzenie 35/2017 (10.54 kB)
2017-02-27 15:32:46 - Zarządzenie 36/2017 (28.00 kB)
2017-03-02 10:47:42 - Zarządzenie 37/2017 (10.31 kB)
2017-03-02 10:48:00 - Zarządzenie 38/2017 (10.27 kB)
2017-03-08 09:35:03 - Zarządzenie 39/2017 (2.89 MB)
2017-03-08 09:35:48 - Zarządzenie 40/2017 (2.74 MB)
2017-03-07 08:49:59 - Zarządzenie 41/2017 (1.20 MB)
2017-03-03 10:46:06 - Zarządzenie 42/2017 (824.47 kB)
2017-03-14 10:35:52 - Zarządzenie 43/2017 (100.03 kB)
2017-04-03 10:36:28 - Zarządzenie 44/2017 (10.27 kB)
2017-04-03 10:48:20 - Zarządzenie 45/2017 (24.88 kB)
2017-03-24 12:39:00 - Zarządzenie 46/2017 (177.16 kB)
2017-04-04 11:08:23 - Zarządzenie Nr 47/2017 (10.87 kB)
2017-04-04 12:25:01 - Zarządzenie 48/2017 (13.35 kB)
2017-03-24 13:34:26 - Zarządzenie 49/2017 (6.91 kB)
2017-03-28 12:52:59 - Zarządzenie 50/2017 (7.66 kB)
2017-04-11 11:15:40 - Zarządzenie 52/2017 (3.22 MB)
2017-04-11 11:16:33 - Zarządzenie 53/2017 (2.90 MB)
2017-04-12 12:57:09 - Zarządzenie 55/2017 (162.20 kB)
2017-04-11 11:32:04 - Zarządzenie 56/2017 (23.75 kB)
2017-04-27 08:00:07 - Zarządzenie 57/2017 (40.33 kB)
2017-04-25 12:50:51 - Zarządzenie 59/2017 (9.99 kB)
2017-04-20 12:01:00 - Zarządzenie 60/2017 (812.25 kB)
2017-04-19 11:41:30 - Zarządzenie 61/2017 (21.54 kB)
2017-05-05 08:45:52 - Zarządzenie 63/2017 (794.03 kB)
2017-05-09 13:20:01 - Zarządzenie 64/2017 (232.72 kB)
2017-05-09 13:24:43 - Zarządzenie 65/2017 (143.48 kB)
2017-05-05 08:47:02 - Zarządzenie 67/2017 (627.30 kB)
2017-05-09 13:28:12 - Zarzadzenie 66/2017 (8.83 kB)
2017-05-09 13:32:04 - Zarządzenie 70/2017 (133.86 kB)
2017-05-09 13:45:05 - Zarządzenie 71/2017 (82.40 kB)
2017-05-09 13:45:28 - Zarzadzenie 72/2017 (82.45 kB)
2017-05-16 13:25:47 - Zarządzenie 73/2017 (984.06 kB)
2017-08-03 11:51:19 - Zarządzenie 28/2017 (12.39 kB)
2017-05-18 13:58:15 - Zarządzenie 74/2017 (169.13 kB)
2017-05-16 13:27:58 - Zarządzenie 75/2017 (257.29 kB)
2017-05-19 13:04:10 - Zarządzenie 78/2017 (394.49 kB)
2017-08-03 11:51:44 - Zarządzenie 80/2017 (12.52 kB)
2017-05-29 09:06:05 - Zarządzenie 81/2017 (625.30 kB)
2017-05-26 08:35:23 - Zarządzenie 82/2017 (701.65 kB)
2017-06-01 14:31:10 - Zarządzenie 84/2017 (15.06 kB)
2017-06-01 14:32:19 - Zarządzenie 85/2017 (12.56 kB)
2017-06-01 14:19:02 - Zarządzenie 86/2017 (728.73 kB)
2017-06-08 11:27:35 - Zarządzenie 87/2017 (3.62 MB)
2017-06-08 11:28:01 - Zarządzenie 88/2017 (3.73 MB)
2017-06-07 12:39:33 - Zarządzenie 89/2017 (282.42 kB)
2017-06-07 12:39:52 - Zarządzenie 90/2017 (67.01 kB)
2017-06-08 11:28:31 - Zarządzenie 91/2017 (154.66 kB)
2017-08-03 11:52:26 - Zarządzenie 93/2017 (12.28 kB)
2017-07-04 14:26:39 - Zarządzenie 95/2017 (10.53 kB)
2017-06-12 13:47:02 - Zarządzenie 96/2017 (269.14 kB)
2017-06-22 12:51:50 - Zarządzenie 101/2017 (11.91 kB)
2017-06-22 12:52:12 - Zarządzenie 102/2017 (11.90 kB)
2017-06-28 11:03:31 - Zarządzenie 103/2017 (209.53 kB)
2017-06-28 11:04:39 - Zarządzenie 104/2017 (439.63 kB)
2017-06-28 11:05:46 - Zarządzenie 105/2017 (379.66 kB)
2017-06-28 11:06:50 - Zarządzenie 106/2017 (171.13 kB)
2017-07-04 14:28:21 - Zarządzenie 111/2017 (10.09 kB)
2017-07-04 14:28:54 - Zarządzenie 112/2017 (10.21 kB)
2017-06-30 12:00:35 - Zarządzenie 113/2017 (14.03 kB)
2017-08-03 08:17:50 - Zarządzenie 133/2017 (27.30 kB)
2017-08-03 11:42:11 - Zarządzenie 137/2017 (239.17 kB)
2017-08-09 13:40:26 - Zarządzenie 139/2017 (33.50 kB)
2017-08-03 08:18:22 - Zarządzenie 140/2017 (19.88 kB)
2017-08-07 10:36:04 - Zarządzenie 144/2017 (1.34 MB)
2017-08-09 12:09:59 - Zarządzenie 145/2017 (40.34 kB)
2017-08-10 13:44:35 - Zarządzenie 146/2017 (169.33 kB)
2017-08-10 13:51:58 - Zarządzenie 149/2017 (36.00 kB)
2017-08-25 13:11:23 - Zarządzenie 150/2017 (11.15 kB)
2017-08-25 13:11:44 - Zarządzenie 151/2017 (11.15 kB)
2017-08-25 13:12:06 - Zarządzenie 152/2017 (11.14 kB)
2017-09-11 11:10:59 - Zarządzenie 156/2017 (9.87 kB)
2017-09-06 11:34:53 - Zarządzenie 160/2017 (178.23 kB)
2017-09-06 13:42:00 - Zarządzenie 164/2017 (122.02 kB)
2017-09-06 13:42:51 - Zarządzenie 165/2017 (95.68 kB)
2017-09-13 11:14:24 - Zarządzenie Nr 169/2017 (97.31 kB)
2017-09-13 11:14:50 - Zarządzenie Nr 170/2017 (178.72 kB)
2017-10-11 11:36:01 - Zarządzenie Nr 172/2017 (22.91 kB)
2017-09-18 09:21:42 - Zarządzenie Nr 173/2017 (164.94 kB)
2017-09-18 09:22:02 - Zarządzenie Nr 175/2017 (172.10 kB)
2017-10-11 11:36:24 - Zarządzenie Nr 176/2017 (12.82 kB)
2017-10-09 11:52:45 - Zarządzenie Nr 179/2017 (17.36 kB)
2017-10-03 11:49:17 - Zarządzenie Nr 182/2017 (351.83 kB)
2017-10-06 14:32:46 - Zarządzenie Nr 186/2017 (105.45 kB)
2017-10-06 14:33:16 - Zarządzenie Nr 187/2017 (294.86 kB)
2017-10-11 11:36:51 - Zarządzenie Nr 188/2017 (10.40 kB)
2017-10-24 10:59:51 - Zarządzenie Nr 190/2017 (51.89 kB)
2017-10-18 12:00:32 - Zarządzenie Nr 192/2017 (14.45 kB)
2017-10-20 12:43:21 - Zarządzenie Nr 193/2017 (22.84 kB)
2017-11-07 12:00:10 - Zarządzenia Nr 194-207/2017 (14.89 kB)
2017-11-02 11:33:44 - Zarządzenie Nr 208/2017 (972.18 kB)
2017-10-27 12:02:34 - Zarządzenie Nr 209/2017 (13.76 kB)
2017-10-30 10:52:21 - Zarządzenie Nr 210/2017 (28.55 kB)
2017-11-08 09:55:23 - Zarządzenie Nr 211/2017 (4.56 MB)
2017-11-08 09:56:02 - Zarządzenie nr 212/2017 (4.79 MB)
2017-11-07 11:44:06 - Zarządzenie Nr 214/2017 (161.22 kB)
2017-11-14 11:39:55 - Zarządzenie Nr 215/2017 (223.74 kB)
2017-11-09 10:20:10 - Zarządzenie Nr 216/2017 (388.54 kB)
2017-11-22 08:40:53 - Zarządzenie Nr 217/2017 (92.34 kB)
2017-11-21 10:01:19 - Zarządzenie Nr 218/2017 (2.07 MB)
2017-11-24 11:19:57 - Zarządzenie Nr 219/2017 (10.92 kB)
2017-12-01 08:14:30 - Zarządzenie Nr 221/2017 (2.92 MB)
2017-12-01 08:14:19 - Zarządzenie Nr 222/2017 (1.15 MB)
2017-12-11 09:08:58 - Zarządzenie Nr 227/2017 (81.07 kB)
2017-12-01 08:13:59 - Zarządzenie Nr 228/2017 (24.62 kB)
2017-12-08 12:31:38 - Zarządzenie Nr 229/2017 (2.15 MB)
2017-12-08 12:33:15 - Zarządzenie Nr 230/2017 (1.07 MB)
2017-12-06 09:35:26 - Zarządzenie Nr 232/2017 (1.13 MB)
2017-12-08 12:34:30 - Zarządzenie Nr 233/2017 (6.12 MB)
2017-12-08 12:36:55 - Zarządzenie Nr 234/2017 (4.82 MB)
2017-12-11 09:12:48 - Zarządzenie Nr 235/2017 (499.74 kB)
2017-12-11 09:13:36 - Zarządzenie Nr 238/2017 (65.50 kB)
2017-12-14 14:00:50 - Zarządzenie Nr 239/2017 (2.11 MB)
2017-12-14 14:03:50 - Zarządzenie Nr 240/2017 (1.28 MB)
2017-12-29 12:58:47 - Zarządzenie Nr 241/2017 (293.88 kB)
2017-12-29 13:03:23 - Zarządzenie Nr 242/2017 (708.74 kB)
2017-12-15 13:43:51 - Zarządzenie Nr 244/2017 (21.45 kB)
2017-12-15 13:44:55 - Zarządzenie Nr 245/2017 (22.88 kB)
2017-12-15 13:44:36 - Zarządzenie Nr 246/2017 (21.68 kB)
2017-12-28 08:16:26 - Zarządzenie Nr 247/2017 (2.43 MB)
2017-12-28 08:16:56 - Zarządzenie Nr 248/2017 (1.94 MB)
2018-01-10 10:36:30 - Zarządzenie Nr 249/2017 (2.82 MB)
2018-01-10 10:37:10 - Zarządzenie Nr 250/2017 (3.15 MB)
2017-12-29 13:07:39 - Zarządzenie Nr 251/2017 (6.35 kB)
2018-01-10 10:38:57 - Zarządzenie Nr 252/2017 (1.91 MB)
2018-01-10 10:41:16 - Zarządzenie Nr 254/2017 (7.38 MB)
2018-01-10 10:41:53 - Zarządzenie Nr 255/2017 (4.75 MB)

Ilość odwiedzin: 3806
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2017
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2017 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-01-04 12:14:00
Data udostępnienia informacji: 2017-01-04 12:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 10:42:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner