logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
minus Rejestry i ewidencje
   minus Rejestr instytucji kultury
      minus Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Barlinek
      minus Księga rejestrowa Barlineckiego Ośrodka Kultury
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Barlinek
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Barlinek
2. Księga rejestrowa Barlineckiego Ośrodka Kultury
Księga rejestrowa Barlineckiego Ośrodka Kultury

Rejestr Instytucji Kultury,
dla których organizatorem jest Gmina Barlinek

 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Barlinek, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

 

Zgodnie z ww. przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, a z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Barlinek obejmuje następujące instytucje:

1) Barlinecki Ośrodek Kultury.
 

Rejestr instytucji kultury prowadzi Sekretarz Barlinka.
 

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach pracy Urzędu akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora),
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej (odpłatnie osobie, która zwróci się z wnioskiem o jego wydanie)

  • pełnego - zawierającego treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,
  • skróconego - zawierającego treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. 

 

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wniosek należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Barlinku.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony, zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto bankowe Gminy Barlinek nr:
34 8355 0009 0000 0387 2000 0016.

Ilość odwiedzin: 1701
Nazwa dokumentu: Rejestr instytucji kultury
Skrócony opis: Rejestr instytucji kultury
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-06-09 09:50:37
Data udostępnienia informacji: 2017-06-09 09:50:37
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-09 10:19:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner