logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   minus Uchwały 2017
      plus XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLI Sesja Rady Miejskiej
      minus XLII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLII/372/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/373/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/374/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/375/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/376/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/377/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/378/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
      plus XLIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLII/372/2017
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 29 czerwca 2017 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 i 2017 r. poz. 935) uchwala się, co następuje:

          §1. Po rozpatrzeniu skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka wniesionej przez Janusza Grzelaka, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

          §2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi i przekazania treści niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o treści art. 239 kpa.

          §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
MARIUSZ JÓZEF MACIEJEWSKI

 

 

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/372/2017
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 29 czerwca 2017 r.

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, 868, 1579, 996 i 2138; z 2017 r. poz. 935) rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub działalność burmistrza i kierowników gminnych jednostek administracyjnych należy do rady gminy.

Dnia 17 maja 2017 r. do Rady Miejskiej w Barlinku wpłynęła skarga Pana Janusza Grzelaka na bezczynność Burmistrza Barlinka w sprawie utrudnień w ruchu i parkowaniu na ul. Jana Papugi
w Barlinku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku wystąpił do Burmistrza Barlinka o złożenie wyjaśnień w tej sprawie.

Z wyjaśnień Burmistrza Barlinka wynika, że:

W dniu 24 listopada 2016 r. wpłynęło pismo do Burmistrza Barlinka od Pana Janusza Grzelaka w przedmiocie wjazdu na posesję przy ul. Lipowej 18/2 od strony ul. Jana Papugi. W piśmie tym Pan Janusz Grzelak prosi o sprawdzenie zasadności wykonania dodatkowego wjazdu od strony ul. Jana Papugi. Zdaniem Pana Janusza Grzelaka wykonany wjazd utrudnia mu korzystanie z wjazdu i wyjazdu ze swojej posesji.
W odpowiedzi na powyższe pismo Burmistrz pismem z dnia 20 grudnia 2016 r. zaprosił między innymi Pana Janusza Grzelaka na spotkanie do Urzędu Miejskiego w dniu 29 grudnia 2016 r. celem wyjaśnienia i rozwiązania zaistniałego konfliktu.
Po odbytym spotkaniu Burmistrz pismem z dnia 10.01.2017 r znak sprawy RGPI.II.7021.111.16  poinformował, że wjazd od strony ulicy Jana Papugi został wybudowany zgodnie:

- z decyzją o warunkach zabudowy nr 125/06 z dnia 18 sierpnia 2006 r. wydanych na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717),

- z decyzją nr 25/2007 r. z dnia 22 stycznia 2007 r. zatwierdzającą projekt budowlany
i udzielonym pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych wydanych na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118).

4. Ponownie pismem z dnia 20 marca 2017 r. Pan Janusz Grzelak zwrócił się do Burmistrza
w przedmiocie wjazdu na posesję od strony ul. Jana Papugi.

5. W odpowiedzi zawartej w piśmie z dnia 4 kwietnia 2017 r. znak: RGPI.II.7021.111.16  Burmistrz podtrzymał swoje wyjaśnienia zawarte w piśmie z dnia 10 stycznia 2017 r.

 

W świetle przytoczonych faktów zgodnie z treścią art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego nie można przypisać Burmistrzowi Barlinka bezczynności. Bezczynnością nie można nazwać załatwienia sprawy niezgodnie z oczekiwaniem strony.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska stwierdza, iż zarzuty wobec Burmistrza Barlinka są bezzasadne. w związku z tym skargę Janusza Grzelaka uznaje się za bezzasadną.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
MARIUSZ JÓZEF MACIEJEWSKI

Ilość odwiedzin: 1269
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLII/372/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
Skrócony opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-07-05 13:39:13
Data udostępnienia informacji: 2017-07-05 13:39:13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-05 13:55:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner