logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   minus Uchwały 2017
      plus XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      minus XLVII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLVII/406/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVII/407/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVII/408/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVII/409/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVII/410/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVII/411/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVII/412/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVII/413/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVII/414/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVII/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLVII/410/2017
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 30 listopada 2017 r.

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

          § 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
          2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć do
Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20 w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
2) 14 dni w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości.

          § 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości mogą złożyć w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej skrzynki podawczej na elektronicznej Platformie Usług  Administracji Publicznej „(ePUAP)” w formie dokumentu elektronicznego, dostępnego na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/umbarlinek.
          2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U. z 2016r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz.570).

          § 3. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną obowiązane są dołączyć jako załącznik do deklaracji dokument potwierdzający sprawowanie zarządu przez ten podmiot.

          § 4. Traci moc uchwała Nr XIV/221/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015r. poz. 4979).

          § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Maciejewski

Załączniki do pobrania: 2017-12-12 10:51:40 - Uchwała Nr XLVII/410/2017 wraz z załącznikiem (pdf) (433.29 kB)

Ilość odwiedzin: 1225
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLVII/410/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
Skrócony opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 10:46:04
Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 10:46:04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-12 10:51:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner