logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
minus Ogłoszenia
   minus WAŻNE!!! ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
   minus Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
   minus Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku
   minus Ogólna powierzchnia uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie woj. zachodniopomorskiego w roku 2018 - Uchwała XXX/483/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
   minus Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin - rzepak ozimy
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
   minus Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku
   minus Ogłoszenie wyników głosowania Budżet Obywatelski Gminy Barlinek na 2019 r.
   minus Informacja o wyborze partnera spoza finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku"
   minus Informacja o wyborze Gminy Barlinek jako partnera z sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów wspólnot mieszkaniowych
   minus Komunikat Burmistrz Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2019 r.
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku - załącznik do Zarządzenia Nr 124/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 07 września 2018 r.
   minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Załącznik do Zarządzenia Nr 133/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 25.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 08.11.2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Barlinku - załącznik do Zarządzenia Nr 163/2018
   minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej i Planowania Gospodarczego
   minus Ogłoszenie o IV sesji Rady Miejskiej w Barlinku
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


W A Ż N E !!!
ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ BARLINKA INFORMUJE

Ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218 ) art. 6 dodano do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) art. 4 a, którym nałożono na Gminy obowiązek ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym , do końca pierwszego kwartału roku następnego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego , położonych na jej obszarze lub części.

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części ( Dz. U. z 2007r. Nr 250, poz. 1873) określono:

1) wzór i terminy przekazywania gminie przez zarządców nieruchomości danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,
2) wzór sporządzanego przez gminę zestawienia danych dotyczących czynszów oraz sposoby publikacji i udostępniania przez gminę tych danych.

Zarządcy nieruchomości określają dane dotyczące czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. Dane określane są za okresy półroczne danego roku kalendarzowego i przekazywane urzędowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości , w terminie:
1) za pierwsze półrocze - do końca lipca danego roku
2) za drugie półrocze – do końca stycznia roku następnego.


DRUK załącznika nr 1 do pobrania na stronie www.bip.barlinek.pl

Za??czniki do pobrania: 2008-03-11 08:30:03 - DRUK załącznika nr 1 - dokument (.pdf) (89.95 kB)

Ilość odwiedzin: 846
Skrócony opis: BURMISTRZ BARLINKA INFORMUJE
Podmiot udost?pniaj?cy: UM Barlinek
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Wojciechowska Małgorzata
Osoba, która odpowiada za tre??: Wojciechowska Małgorzata
Osoba, która wprowadza?a dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2008-03-11 08:24:11
Data udost?pnienia informacji: 2008-03-11 08:24:11
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-11 08:31:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner