logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
minus Ogłoszenia
   minus WAŻNE!!! ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
   minus Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2016 r. - 31.12. 2016 r.
   minus Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realiz. proj. pn. „Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położ. w Barlinku przy ul. Jeziornej na cele Centrum Wsparcia Rodziny, USC"
   minus Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „ Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej”
   minus Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspól. realiz. proj. pn. „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sport.-rekreac. dla mieszkańców
   minus Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło”
   minus Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strąpiu”
   minus Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na równanie dróg równiarką drogową o nawierzchniach gruntowych, żużlowych oraz tłuczniowych na ter. gminy Barlinek z zawałowaniem, dogęszczeniem walcem drog
   minus Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego w II/2018
   minus Ogłoszenie - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Ogłoszenie - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Barlinku
   minus Ogłoszenie o LI Sesji Rady Miejskiej w Barlinku
   minus Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku
   minus Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
   minus Ogłoszenie - informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Barlinku
   minus Ogłoszenie - informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
plus Obwieszczenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Właściciele (lub osoby faktycznie władające) nieruchomościami zabudowanymi mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru przez właściwy organ gminy; w przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości tabliczka z numerem porządkowym powinna zostać umieszczona również na ogrodzeniu. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice i place bez nazw – nazwę miejscowości. Obowiązki właścicieli nieruchomości zabudowanych w zakresie oznaczania nieruchomości statuuje art. 47b ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.).

W obowiązującym stanie prawnym osoba, która nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo nie utrzymuje w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym podlega odpowiedzialności, wynikającej z treści dyspozycji art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, ze zm.). Art. 64. §1 stanowi: „Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”.

Analiza stanu oznaczenia nieruchomości położonych na terenie gminy Barlinek wskazuje, że nie wszystkie nieruchomości zabudowane zostały oznaczone w sposób prawidłowy tabliczkami z numerem porządkowym.

Wykonanie obowiązku oznaczenia nieruchomości tabliczką z numerem porządkowym jest niezwykle istotne, albowiem pozwala na odnalezienie poszukiwanego adresu nie tyko zainteresowanym osobom i organom administracji, lecz także służbom ratunkowym.

Ilość odwiedzin: 49
Nazwa dokumentu: Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
Skrócony opis: Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Teresa Stankiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Stankiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-04-23 11:37:31
Data udostępnienia informacji: 2015-04-23 11:37:31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 11:44:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner