logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
minus Ogłoszenia
   minus WAŻNE!!! ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
   minus Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
   minus Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin - rzepak ozimy
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
   minus Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku
   minus Informacja o wyborze partnera spoza finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku"
   minus Informacja o wyborze Gminy Barlinek jako partnera z sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów wspólnot mieszkaniowych
   minus Komunikat Burmistrz Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2019 r.
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 08.11.2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza
   minus REKRUTACJA 2019-2020
   minus Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku
   minus Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2019 roku
   minus Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa) oraz przebudowy ulic Kościuszki, Lipowej, Polana Lecha, Pułaskiego i drogi gminnej do wsi Brunki, oraz możliwości zgłaszania z
   minus Ogłoszenie o Sprawozdaniu z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostkowie
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Właściciele (lub osoby faktycznie władające) nieruchomościami zabudowanymi mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru przez właściwy organ gminy; w przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości tabliczka z numerem porządkowym powinna zostać umieszczona również na ogrodzeniu. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice i place bez nazw – nazwę miejscowości. Obowiązki właścicieli nieruchomości zabudowanych w zakresie oznaczania nieruchomości statuuje art. 47b ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.).

W obowiązującym stanie prawnym osoba, która nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo nie utrzymuje w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym podlega odpowiedzialności, wynikającej z treści dyspozycji art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, ze zm.). Art. 64. §1 stanowi: „Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”.

Analiza stanu oznaczenia nieruchomości położonych na terenie gminy Barlinek wskazuje, że nie wszystkie nieruchomości zabudowane zostały oznaczone w sposób prawidłowy tabliczkami z numerem porządkowym.

Wykonanie obowiązku oznaczenia nieruchomości tabliczką z numerem porządkowym jest niezwykle istotne, albowiem pozwala na odnalezienie poszukiwanego adresu nie tyko zainteresowanym osobom i organom administracji, lecz także służbom ratunkowym.

Ilość odwiedzin: 1142
Nazwa dokumentu: Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
Skrócony opis: Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Teresa Stankiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Stankiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-04-23 11:37:31
Data udostępnienia informacji: 2015-04-23 11:37:31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 11:44:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner