logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Załącznik do zarządzenia Nr 24/2018
Burmistrza Barlinka
z dnia  7  lutego 2018 r.

                                                              

 

BURMISTRZ BARLINKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTORA DS. URZĘDU STANU CYWILNEGO
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARLINKU

 

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Barlinku, Urząd Stanu Cywilnego, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.

 

Zatrudnienie: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
 • znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość podstaw instrukcji kancelaryjnej,
 • znajomość zagadnień wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o zmianie imienia i nazwiska, ustawa o opłacie skarbowej,
 • pożądane cechy osobowości: umiejętność analitycznego myślenia oraz swoboda redagowania tekstów i wypowiedzi ustnych, argumentowania i prowadzenia rozmów, umiejętność pracy indywidualnej oraz pracy w zespole, planowanie pracy własnej, pracy pod presją czasu, dokładność, samodzielność, komunikatywność, uczciwość i rzetelność,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera, w szczególności programu Word, Excel.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 1. Tworzenia projektów aktów stanu cywilnego.
 2. Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL.
 3. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego.
 4. Wnioskowanie o migrację aktu stanu cywilnego.
 5. Wnioskowanie o naniesienie przypisków i wzmianek.
 6. Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
 7. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
 8. Potwierdzanie zgodności z oryginałem odpisów wydanych przez tut. USC.
 9. Załatwianie korespondencji wpływającej do USC i wysyłanie na żądanie stron odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
 10. Migracja aktów do rejestru stanu cywilnego.
 11. Sporządzanie sprawozdań dla GUS.
 12. Archiwizacja dokumentacji USC.
 13. Organizowanie uroczystości związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim oraz 100 rocznicą urodzin.
 14. Kompletowanie dokumentów do wnioskowania o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek,
 • praca biurowa w budynku dwupiętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na I piętrze budynku w pokoju wieloosobowym (istnieje podjazd dla niepełnosprawnych, w budynku brak windy, pomieszczenia socjalne oraz higieniczno-sanitarne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim),
 • pełen etat, obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 • bezpośredni kontakt z interesantami, wysiłek umysłowy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Barlinku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności i doświadczenia zawodowego (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adres, adres e-mail lub numer telefonu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie*.
 4. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie kandydata.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 6. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach przydatnych na stanowisku.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu).
 8. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (o ile kandydat jest w ich posiadaniu).
 9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922 z późn. zm.).
 12. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku.
 13. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.

Kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki
za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.
Oświadczenia wyżej wymienione muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego
w Barlinku w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Barlinku,
ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Barlinku” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 r. do godz.15:00. Decyduje data faktycznego wpływu  oferty do Urzędu.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Komisja powołana przez Burmistrza Barlinka przeprowadzi nabór w dwóch etapach:
I etap - polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
II etap – polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu konkursu. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.barlinek.pl) oraz na tablicy informacyjnej UM.
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, komisja wyłania kandydatów w liczbie nie więcej niż 5, spełniających
w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Burmistrz Barlinka dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku (www.bip.barlinek.pl) oraz na tablicy informacyjnej UM.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem tel. 0-95 746 55 44.

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz.894)

Pracodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Ilość odwiedzin: 856
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Barlinku
Skrócony opis: Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Barlinku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-02-07 14:45:34
Data udostępnienia informacji: 2018-02-07 14:45:34
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 14:55:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner