logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   minus Uchwały 2018
      minus XLIX Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLIX/428/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/429/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/430/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/431/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/432/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/433/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/434/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/435/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/436/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
      plus L Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLIX/433/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

w sprawie w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Barlinek publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

 

           Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań  oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) uchwala się, co następuje:

           § 1. Przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych
prowadzone przez Gminę Barlinek zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze
5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

           § 2. 1. Ustala się opłatę, wnoszoną przez rodziców i opiekunów prawnych uczniów objętych  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w § 1, w wysokości 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
          2. Opłatę miesięczną za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w § 1 ustala się jako iloczyn stawki godzinowej ustalonej w ust. 1 i liczby godzin w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola w czasie przekraczającym wymiar określony w §1.

          § 3. W przypadku, gdy do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 na wniosek rodziców (opiekunów prawnych):
1) obniża się o 50% na drugie dziecko w rodzinie,
2) zwalnia się całkowicie z opłaty trzecie i każde następne dziecko w rodzinie.

         § 4. Traci moc uchwała nr XLV/548/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego lub oddziału żłobka w Gninie Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3850; z 2017 r. poz. 698)

         § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

         § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Maciejewski

Ilość odwiedzin: 1130
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLIX/433/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
Skrócony opis: w sprawie w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 la
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 11:57:00
Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 11:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 12:09:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner