logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   minus Uchwały 2018
      minus XLIX Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLIX/428/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/429/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/430/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/431/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/432/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/433/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/434/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/435/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/436/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
      plus L Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLIX/434/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 stycznia 2018 r.


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Barlinek

 

          Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), uchwala się co następuje:

          § 1. 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania  przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Barlinek.
          2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1) miesięcznej informacji – należy przez to rozumieć informację o faktycznej liczbie uczniów podmiotu dotowanego, sporządzaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
2) organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Barlinek,
3) podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć niepubliczną placówkę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 2 pkt 20 i niepubliczną szkołę, o której mowa w art. 2 pkt 28- 30 ustawy,
4) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osoby prawne niebędące jednostką samorządu  terytorialnego oraz osoby fizyczne prowadzące szkoły, przedszkola, lub inne formy wychowania  przedszkolnego,
5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań  oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),
6) roku bazowym – należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy,
7) roku budżetowym – należy przez to rozumieć rok, na który jest uchwalana ustawa budżetowa i są udzielane dotacje.

           § 2. 1. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Barlinek w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji oświatowej dla gminy.
           2. Niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Barlinek w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
           3. Niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędąca szkołą specjalną, otrzymuje na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Barlinek dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano odział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
           4. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Barlinek w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
           5. Niepubliczna szkoła, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymuje na każdego ucznia dotację w budżetu Gminy Barlinek w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
           6. Niepubliczne szkoły podstawowe, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 15 ustawy, które zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o której mowa w art. 17, 19, 21, 26 ustawy, dotację z budżetu Gminy Barlinek w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
           7. Niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Barlinek w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

           § 3. Organ dotujący ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Barlinek informację o:
1) podstawowej kwocie dotacji oraz jej aktualizacji dokonanej na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy,
2) statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz jej aktualizacji na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy.

           § 4. 1. Organ dotujący udziela dotacji dla podmiotu dotowanego pod warunkiem, że organ prowadzący ten podmiot przekaże Gminie Barlinek:
1) do dnia 30 września roku bazowego informację (wniosek) o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (załącznik nr 2),
2) dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.
           2. Przepis ust. 1 stosuje się do dotacji z wyłączeniem, o którym mowa w art. 33 ust. 2 i 3 ustawy.

           § 5. 1. Organ prowadzący do dnia 10 każdego miesiąca składa do Urzędu Miejskiego w Barlinku  miesięczną informację, o której mowa w § 1.
           2. W przypadku gdy do niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznego przedszkola, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem Gminy Barlinek, który nie jest uczniem niepełnosprawnym – organ prowadzący zobowiązany jest do złożenia informacji o dzieciach pełnosprawnych z innych gmin za dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

           § 6. 1. Organ dotujący przekazuje dotację po złożeniu miesięcznej informacji, na rachunek bankowy podmiotu dotowanego, w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za styczeń i grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz 15 grudnia roku budżetowego z zastrzeżeniem ust. 2.
          2. Dotacja za styczeń 2018 r. przekazana będzie do dnia 31 stycznia 2018 r.
          3. Organ dotujący udziela dotacji na okres jednego roku budżetowego.
          4. W przypadku zmiany rachunku bankowego organ prowadzący zobowiązany jest poinformować
pisemnie organ dotujący.

          § 7. 1. Podmiot dotowany składa kwartalną informację o rozliczeniu dotacji w terminie do 20 dnia
miesiąca następującego po danym kwartale, z tym że rozliczenie za IV kwartał do dnia 15 stycznia
roku następnego – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
          2. W przypadku zaprzestania działalności oświatowej w trakcie roku budżetowego, organ prowadzący zobowiązany jest do złożenia rozliczenia z otrzymanej dotacji do ostatniego dnia prowadzenia działalności oświatowej.
          3. W rozliczeniu dotacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, organ prowadzący wykazuje poniesione wydatki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, zgodnie z art. 35 ustawy.
          4. Organ dotujący może żądać od organów prowadzących wyjaśnień oraz dodatkowych informacji  dotyczących złożonych rozliczeń.
          5. Środki przekazane w ramach dotacji w części niewykorzystanej do końca roku, a także wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Barlinek w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

          § 8. 1. Gminie Barlinek przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji.
          2. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Barlinka.
          3. O terminie i zakresie kontroli organ dotujący powiadania jednostkę kontrolowaną nie później niż na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli.
          4. Kontrola może obejmować okres 5 lat budżetowych poprzedzających rok budżetowy, w którym jest ona przeprowadzona.
          5. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

          § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

          § 10. Traci moc uchwała Nr XIV/215/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 4977).

          § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Maciejewski

Załączniki do pobrania: 2018-02-02 12:36:19 - Uchwała Nr XLIX/434/2018 wraz załącznikami (pdf) (421.64 kB)

Ilość odwiedzin: 968
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLIX/434/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
Skrócony opis: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wycho
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 12:09:28
Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 12:09:28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 12:36:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner