logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

            Burmistrz Barlinka zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405) zawiadamia o wszczęciu na wniosek Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi DW 151 w m. Moczkowo” na odcinku drogi wojewódzkiej Moczkowo – Moczkowo las, w km 111+230 – 114+780, na działkach o nr 306 obr. Moczkowo, nr 386 obr. Rychnów i nr 65 obr. Okunie w gminie Barlinek.

Obwieszczenie udostępnione jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Moczkowo.

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty lub dowody dot. stanowiska w sprawie na piśmie do Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, pokój nr 25 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Ilość odwiedzin: 172
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - "Przebudowa drogi DW 151 w m. Moczkowo" - wszczęcie postępowania
Skrócony opis: Obwieszczenie - "Przebudowa drogi DW 151 w m. Moczkowo" - wszczęcie postępowania
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-03-07 13:30:44
Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 13:30:44
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-07 13:39:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner