logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR ....../2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia ...…….. 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Różanej.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 148/14 obr. 2 Barlinek o pow. 0,3509 ha na rzecz właściciela działki przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 148/1 obręb 2 Barlinek w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Położenie działki oraz obszar objęty sprzedażą został określony w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Właściciel nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 148/1 w obr. 2 Barlinka położonej przy ul. Różanej w Barlinku wystąpił 5 marca 2018 r. z wnioskiem do Gminy Barlinek o zbycie na jego rzecz części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 148/14 w obr. 2 Barlinka o pow. 0,3509 ha w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Pismem z 10 kwietnia 2018 r. wystąpiłem do właściciela działki gruntu nr 148/1 z propozycją zwiększenia obszaru przeznaczonego do dosprzedaży z działki gruntu nr 148/14 w związku z zawartą przez wnioskodawcę
z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Barlinku umową dzierżawy na wskazany obszar oznaczony literą A na załączniku mapowym stanowiącym integralną cześć uchwały. Dzierżawiona część działki gruntu nr 148/14, zgodnie z zawartą umową, przeznaczona jest na umieszczenie okapów, rynny, rur spustowych oraz otworów okiennych w ścianie nowo projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Właściciel działki gruntu 148/1 pismem z 16 kwietnia 2018 r. zaakceptował przedłożoną  propozycje zwiększenia obszaru przeznaczonego do dosprzedaży na jego rzecz.

      Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość  gruntu  oznaczona działką gruntu nr 148/14 obr. 2 Barlinka o pow. 0,3506 ha brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem SM – tereny śródmiejskich zespołów zabudowy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych z zasobu gminy.

 

Załączniki do pobrania: 2018-05-14 15:40:43 - Załącznik Nr 1 (1.62 MB)

Ilość odwiedzin: 115
Nazwa dokumentu: Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Różanej
Skrócony opis: Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Różanej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2018-05-14 15:37:22
Data udostępnienia informacji: 2018-05-14 15:37:22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-14 15:41:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner