logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR ....../2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia ...…….. 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Poziomkowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 651/14 obr. 2 Barlinek o pow. 0,1940 ha na rzecz właścicieli działek przyległych oznaczonych w ewidencji gruntów działkami nr 2125/2 i 2125/1 obręb 2 Barlinek w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania.

Położenie działki oraz obszar objęty sprzedażą został określony w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż części niezbudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 651/14 w obr. 2 Barlinka położonej przy ul. Poziomkowej. Z wnioskiem o sprzedaż omawianej nieruchomości gruntowej wystąpili właściciele nieruchomości przyległych tj. działki gruntu nr 2125/2 i 2125/1 w obr. 2 Barlinka w celu poprawy warunków zagospodarowania działek stanowiących ich własność. Należy nadmienić iż właściciele działki gruntu nr 2125/1 obecnie są dzierżawcami terenu, który jest proponowany do zbycia na ich rzecz (oznaczony na mapie literą B).

Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość  gruntu  oznaczona działką gruntu nr 651/14 obr. 2 Barlinka o pow. 0,1940 ha brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny miejskich zespołów zabudowy.

Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy regulowany jest przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze. zm.). Przedmiotem obrotu mogą być te nieruchomości, które znajdują się w zasobie gminnym. Art. 37 ust.2 wyżej wskazanej ustawy  wymienia przypadki zbycia nieruchomości bez przetargu. Na szczególną uwagę zasługuje pkt 6 powołanego wyżej art. ustawy dotyczący zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Podstawowymi przesłankami, które decydują o możliwości zbycia nieruchomości bez przetargu są: okoliczność, że nieruchomość lub jej część mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz niemożność zagospodarowania owej nieruchomości lub ich części jako odrębnej nieruchomości.

W odniesieniu do nieruchomości oznaczonej działkami gruntu nr 2125/2 i 2125/1 nabycie części bezpośrednio przyległej działki gruntu nr 651/14 jest korzystne, spowoduje powiększenie terenu i poprawi warunki ich zagospodarowania. Przy zbywaniu w trybie bezprzetargowym nieruchomości podstawę zawarcia umowy stanowi protokół z rokowań, który jest podstawą do przeniesienia tytułu prawnego do nieruchomości
w formie aktu notarialnego. Przy sprzedaży nieruchomości ustala się cenę w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowić będą przychód Gminy i zasilą jej budżet.

Z uwagi na powyższe okoliczności, podjęcie uchwały jest zasadne.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych z zasobu gminy.

Załączniki do pobrania: 2018-05-14 15:43:59 - załącznik Nr 1 (580.86 kB)

Ilość odwiedzin: 140
Nazwa dokumentu: Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Poziomkowej
Skrócony opis: Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Poziomkowej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2018-05-14 15:41:39
Data udostępnienia informacji: 2018-05-14 15:41:39
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-14 15:44:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner