logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI
ŻE W DNIU  25 czerwca 2018 ROKU, O GODZINIE  1000
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARLINKU PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 20,
W SALI NR 21 ODBĘDZIE SIĘ  POSIEDZENIE

 

Komisji  Finansowo – Budżetowej  i  Planowania Gospodarczego

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Barlinek.
 3. Sprawozdanie z przygotowania Gminy Barlinek do sezonu turystycznego.
 4. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek.
 5. Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 6. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Barlinek.
 7. Wykonanie budżetu za 2017 rok:
  a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 r.,
  b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017  r.,
  c) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2017 r. według stanu na dzień 31.12.2017 r.,
  d) bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gminy Barlinek za 2017 r.,
  e) bilans jednostki budżetowej za 2017 r.,
  f) rachunek zysków i strat jednostki za 2017 r.,
  g) zestaw zmian w funduszu jednostki za 2017 r.,
  h) uchwała Nr CIX.207.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu  Gminy Barlinek za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – stanowiących własność Gminy Barlinek na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej.
 9. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Barlineckiemu Ośrodkowi Kultury w Barlinku.
 10. Sprawy różne - pisma do wiadomości.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
   

Przewodniczący Komisji FBiPG
Romuald Romaniuk

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego w VI/2018
Skrócony opis: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego w VI/2018
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Dmytruszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dmytruszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 14:10:11
Data udostępnienia informacji: 2018-06-18 14:10:11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-18 14:14:26

Wersja do wydruku...

corner   corner