logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


projekt

UCHWAŁA NR LVI/…/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

uchylająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Uchyla się uchwałę Nr LV/474/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

Rada Miejska w Barlinku na LV sesji w dniu 28 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę Nr LV/474/2018 w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
Zgodnie z art. 238 § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) ww. uchwała winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239, w związku z przedstawieniem przez skarżącego w dniu 13 czerwca br. nowych okoliczności w sprawie odmowy zapoznania się z dokumentami związanymi z osobą skarżącego zgromadzonymi w tut. Ośrodku.
Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest uchylenie uchwały Nr LV/474/2018, w związku z tym przedkłada się niniejszy projekt uchwały.

Nazwa dokumentu: Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
Skrócony opis: Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Dmytruszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dmytruszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 11:28:47
Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 11:28:47
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-16 11:39:12

Wersja do wydruku...

corner   corner