logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Załącznik do zarządzenia Nr 113/2018
Burmistrza Barlinka
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

                            


BURMISTRZ BARLINKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTORA DS. INWESTYCJI
 W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARLINKU

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Barlinku, Referat Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.

Zatrudnienie: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i ustawy o zamówieniach publicznych,
- doświadczenie związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
- znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego
i realizacji zadań własnych gminy, kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego,
- pożądane cechy osobowości: umiejętność pracy indywidualnej oraz pracy w zespole, umiejętność planowania pracy własnej, pracy pod presją czasu, dokładność, samodzielność, komunikatywność, uczciwość i rzetelność,
- biegła znajomość obsługi komputera,
- prawo jazdy kat.B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1.     Przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji i realizacja inwestycji gminnych w tym:
-    przygotowywanie koncepcji i zakresu realizacji projektów inwestycyjnych,
-    przygotowywanie i prowadzenie odpowiednich postępowań przetargowych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
-    nadzór nad realizacją zawartych umów,
-    rzeczowe i finansowe rozliczanie realizowanych inwestycji,
-    prowadzenie archiwizacji dokumentacji związanej z niniejszym zakresem obowiązków.
2.    Prowadzenie spraw związanych planowaniem i programowaniem inwestycji gminy,  
w tym :
-    opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych,
-    analiza i przygotowywanie wniosków przedsięwzięć inwestycyjnych,
-    opracowywanie harmonogramów oraz analiz wykonalności planowanych przedsięwzięć realizowanych przez gminę.
3.    Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz przygotowywanie rozliczeń oraz informacji  i sprawozdań z realizowanych projektów  inwestycyjnych.
4.    Przygotowywanie odpowiednich danych i uczestniczenie w procesie przygotowywania wniosków w celu pozyskania środków pozabudżetowych na  finansowanie inwestycji.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
-    miejsce pracy: Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek,
-    praca biurowa w budynku dwupiętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na parterze budynku w pokoju wieloosobowym (istnieje podjazd dla niepełnosprawnych, w budynku brak windy, pomieszczenia biurowe, socjalne oraz higieniczno-sanitarne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim),
-    pełen etat, obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym,
-    bezpośredni kontakt z interesantami, wysiłek umysłowy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
-    praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
-    w razie potrzeby praca w terenie.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Barlinku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
1.    Życiorys z opisem dotychczasowej działalności i doświadczenia zawodowego (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adres, adres e-mail lub numer telefonu.
2.    List motywacyjny.
3.    Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie*.
4.    Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie kandydata.
5.    Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
6.    Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach przydatnych na stanowisku.
7.    Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu).
8.    Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (o ile kandydat jest w ich posiadaniu).
9.    Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
10.    Oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, a także po jego zakończeniu danych osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str.1).
12.    Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku.
13.    Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
14.    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także po jej zakończeniu zgodnie
z  ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)” oraz własnoręcznym podpisem.

Kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.
Oświadczenia wyżej wymienione muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.


Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2018 r. do godz.15:00. Decyduje data faktycznego wpływu  oferty do Urzędu.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Komisja powołana przez Burmistrza Barlinka przeprowadzi nabór w dwóch etapach:
I etap - polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
II etap – polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu konkursu. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.barlinek.pl) oraz na tablicy informacyjnej UM.
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, komisja wyłania kandydatów w liczbie nie więcej niż 5, spełniających w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Burmistrz Barlinka dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku (www.bip.barlinek.pl) oraz na tablicy informacyjnej UM.

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barlinku:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Barlinku jest Burmistrz Barlinka, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.
2.    Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@barlinek.pl
3.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, a także po jej zakończeniu na podstawie udzielonej zgody oraz Kodeksu Pracy zgodnie z  6 ust. 1 lit. a) i lit.c) RODO.
4.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
5.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a także po jej zakończeniu.
6.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych
w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9.    Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.


Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem tel. 0-95 746 55 50.

Pracodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz.894).

Nazwa dokumentu: Załącznik do Zarządzenia Nr 113/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlin
Skrócony opis: Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2018-08-22 09:21:00
Data udostępnienia informacji: 2018-08-22 09:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 09:35:09

Wersja do wydruku...

corner   corner