logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Barlinka zgodnie z art. 49[1] ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1[2] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst: Dz.U. z. 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że umarza postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

rozbudowa budynku (bloków "B" i "D") szpitala, w szczególności na budowie łącznika między nimi, z przejazdem bramowym w przyziemiu i wynikającej z niej przebudowie, ze zmianą układu i funkcji pomieszczeń łączonych budynków, celem utworzenia w pełni funkcjonalnych oddziałów szpitalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku na terenie działki o nr ewid. gruntu 477/15 obr. 2.

Inwestor: Inwestor: SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o.,

 

z którą można się zapoznać i wnieść ewentualne uwagi w pokoju nr 23 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Barlinku

 

 

[1]   Art. 49. § 1 - Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

[2] 1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - rozbudowa budynku szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku - umorzenie postępowania
Skrócony opis: Obwieszczenie - rozbudowa budynku szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku - umorzenie postępowania
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Borowska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Borowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 10:38:06
Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 10:38:06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-19 10:42:10

Wersja do wydruku...

corner   corner