logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   minus Uchwały 2018
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      minus LVIII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LVIII/489/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/490/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/491/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2018 roku
         minus UCHWAŁA NR LVIII/492/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/493/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2018 r.
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR LVIII/489/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 27 września 2018 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Barlinek a Gminą Nowogródek Pomorski w zakresie przyjęcia przez Gminę Barlinek od Gminy Nowogródek Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie.

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze  zm.) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.),uchwala się, co następuje:

          § 1.1.Upoważnia się Burmistrza Barlinka do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Barlinek a Gminą Nowogrodek Pomorski w sprawie  przyjęcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie.
          2.Treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

          § 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

          § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                             

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
MARIUSZ MACIEJEWSKI

                                                                                             

 

Załącznik do Uchwały
Nr LVIII/489/2018
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 27 września 2018 r.

 

 

PO R O Z U M I E N I E

zawarte w dniu …………………2018 r. pomiędzy Gminą Barlinek reprezentowaną przez Burmistrza Barlinka – Pana Dariusza Zielińskiego

a Gminą Nowogródek Pomorski reprezentowaną przez Wójta Gminy– Pana Tomasza Pietruszkę,

w sprawie powierzenia Gminie Barlinek realizacji zadania publicznego Gminy Nowogródek Pomorski w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie.

Na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy( Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.), strony Porozumienia ustalają, co następuje:

          § 1. 1. Gmina Nowogródek Pomorski powierza a Gmina Barlinek przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie kierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Osinie będących mieszkańcami Gminy Nowogródek Pomorski.
          2. Gmina Barlinek wyraża zgodę na realizację zadania opisanego w ust. 1, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie.
          3. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę.

          § 2. 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie osoba zainteresowana, będąca mieszkańcem Gminy Nowogródek Pomorski lub opiekun prawny składa do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.
          2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i kompletuje dokumenty niezbędne do wydania decyzji administracyjnej i przekazuje je do Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
          3. Decyzję  kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie, osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Nowogródek Pomorski oraz ustalającą wysokość odpłatności wydaje Burmistrz Barlinka.

          § 3. Gmina Nowogródek Pomorski nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Nowogródek Pomorski w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie.

          § 4. Dojazd uczestników z terenu Gminy Nowogródek Pomorski do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie realizowany jest we własnym zakresie i na koszt uczestnika.

          § 5. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z 30-dniowym terminem wypowiedzenia.

          § 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

          § 7. W kwestiach nieuregulowanych porozumieniu obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017, poz. 1769 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

          § 8. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

          § 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

GMINA  NOWOGRÓDEK POMORSKI                          GMINA  BARLINEK

Ilość odwiedzin: 578
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LVIII/489/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2018 r.
Skrócony opis: w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Barlinek a Gminą Nowogródek Pomorski w zakresie przyjęcia przez Gminę Barlinek od Gminy Nowogródek Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie pom
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 11:32:21
Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 11:32:21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-05 11:41:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner