logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   minus Ewidencja ludności
      plus Zameldowanie-procedury
      plus Wymeldowanie - procedury
      minus Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie Barlinka
      plus Informacja adresowa
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
   minus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie Barlinka

Podstawa prawna : art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.       "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu na terenie miasta i gminy Barlinek"

  • lub "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o wspólnym zameldowaniu na terenie miasta i gminy Barlinek"
  • lub "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o wymeldowaniu)"
  • lub "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o braku zameldowania)" 
  • lub "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu na pobyt czasowy na terenie miasta i gminy Barlinek"
  • "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o ilości osób zameldowanych w lokalu)"

2. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość
  • aktualny tytuł prawny do lokalu 


II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • za wydane zaświadczenie - 17,00 zł.


III. TERMIN ODPOWIEDZI
Od ręki


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEZDZIALNA:
Biuro Ewidencji Ludności, tel. 95 7462 - 450 w. 588 oraz 589


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego,* za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie . Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

*Opłata skarbowa :
brak


VI. UWAGI:

1. Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Ilość odwiedzin: 8379
Nazwa dokumentu: Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie Barlinka
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Prajzdendanc Beata, Mitręga Halina
Osoba, która odpowiada za treść: Prajzdendanc Beata, Mitręga Halina
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-01-04 09:40:15
Data udostępnienia informacji: 2006-01-04 09:40:15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-16 11:08:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner