logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   minus Uchwały 2018
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      minus LIX Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LIX/494/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LIX/495/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LIX/496/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LIX//497/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LIX/498/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LIX/499/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LIX/500/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LIX/501/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR LIX//497/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 18 października 2018 r.

 

w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

          § 1. Uchwala się program współpracy Gminy Barlinek z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

          § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.);
2) programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;
3) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.);
4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Barlinek;
5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Barlinku;
6) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Barlinka;
7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Barlinku;
8) komórkach organizacyjnych Urzędu - należy przez to rozumieć Referaty Urzędu Miejskiego oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

 

Rozdział II
Cele programu.

          § 3.1. Głównym celem programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą i organizacjami pozarządowymi, a jego wdrożenie jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.
          2. Cel główny programu jest realizowany w szczególności poprzez:
1) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej i integracji mieszkańców Gminy;
2) współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi w kreowaniu polityki społecznej;
3) udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych;
4) efektywne wykorzystanie aktywności społecznej w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców Gminy;
5) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców Gminy w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

 

Rozdział III
Zasady współpracy.

          § 4. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:
1) pomocniczości – polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych i umożliwieniu im realizacji zadań publicznych zgodnie z ustawą;
2) suwerenności stron – oznaczającej, że Gmina oraz organizacje pozarządowe podejmujące współpracę, respektują odrębność i suwerenność względem siebie, uznając prawo do samodzielnego identyfikowania i definiowania problemów społecznych, w tym należących do sfery zadań publicznych;
3) partnerstwa – oznaczającej, że współpraca oparta jest na woli i chęci wzajemnych działań przynoszących obopólne korzyści i pozwala na wypracowanie najlepszych sposobów realizacji zadań publicznych;
4) efektywności – polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych, ze strony Gminy w zakresie wyboru sposobu realizacji zadań, a ze strony organizacji pozarządowych w zakresie wykonania zadań w sposób rzetelny, terminowy i profesjonalny;
5) uczciwej konkurencji i jawności – zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz zapewnieniu równego dostępu do informacji.

 

Rozdział IV
Zakres przedmiotowy współpracy.

          § 5. Gmina prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w zakresie swoich zadań, określonych w ustawach. Współpraca dotyczy organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i na rzecz jej mieszkańców.

 

Rozdział V
Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

           § 6.1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może odbywać się w szczególności w formach:
1) zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może mieć formy:
     a) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
     b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
     a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych lub w Biuletynie Informacji Publicznej albo na tablicy ogłoszeń Urzędu,
     b) przekazywanie informacji o planowanych przez Gminę do realizacji zadaniach publicznych lub realizowanych przez organizacje pozarządowe zadaniach sfery publicznej, o których mowa w ustawie,
     c) organizację spotkań z organizacjami pozarządowymi;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z odrębną uchwałą Rady;
4) tworzenia, w miarę zaistniałej potrzeby, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organów Gminy;
5) prowadzenia i udostępniania tzw. mapy aktywności - elektronicznej bazy danych nt. organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy, na podstawie informacji dostarczanych przez te organizacje;
6) podejmowania inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska oraz promowanie wspólnych działań;
7) udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;
8) pomocy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami o podobnym charakterze działalności w szczególności w miastach partnerskich;
9) umożliwienia prezentacji działalności i dorobku organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy;
10) nieodpłatnego udostępnienia, w miarę możliwości, pomieszczeń w Europejskim Centrum Spotkań przy ul. Leśnej 1 w Barlinku.
          2. Gmina może wspierać zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków innych niż Gminy Barlinek.

          § 7.1. W celu wymiany informacji w ramach prowadzonej współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina wykorzystuje dane zawarte w mapie aktywności.
          2. Procedurę prowadzenia i aktualizacji mapy aktywności określi zarządzenie Burmistrza.

 

Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne.

          § 8. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 obejmować będzie w szczególności zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w szczególności poprzez realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku;
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności poprzez realizację programów na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, organizowanie imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportu lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym;
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności poprzez:
     a) organizację widowisk artystycznych,
     b) upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej.

 

Rozdział VII
Okres realizacji programu.

          § 9. Program obowiązuje w roku kalendarzowym 2019.

 

Rozdział VIII
Sposób realizacji programu.

          § 10. W realizacji programu uczestniczą:
1) Rada - w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej Gminy;
2) Burmistrz - w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy wytyczonej przez Radę;
3) komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo, statutowo lub według zakresu obowiązków;
4) organizacje pozarządowe - w zakresie realizacji przyjętych zadań publicznych.

          § 11. Funkcję Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pełni Sekretarz Barlinka.

          § 12. Zadaniem Koordynatora jest kierowanie współpracą pomiędzy Radą, Burmistrzem oraz poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy a organizacjami pozarządowymi.

          § 13. Współpraca komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy w szczególności polega na:
1) przygotowaniu i przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych dofinansowanych lub finansowanych ze środków Gminy, w tym w szczególności: przygotowaniu ogłoszenia otwartego konkursu ofert, uczestnictwie w pracach komisji konkursowych, sporządzaniu umów na wspieranie lub powierzanie zadania publicznego, nadzorowaniu zleconych zadań pod względem merytorycznym i finansowym;
2) przygotowaniu informacji nt. priorytetowych zadań publicznych oraz wysokości planowanych środków finansowych na ich realizację;
3) sporządzeniu sprawozdania z realizacji programu;
4) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

          § 14. Podstawowym trybem zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert, chyba, że inne przepisy umożliwiają inny tryb zlecania.

          § 15.1. Otwarte konkursy ofert ogłaszane są przez Burmistrza i przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
          2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert zostanie ustalona zarządzeniem Burmistrza.

          § 16. Po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji konkursowej, ostateczną decyzję o wyborze organizacji pozarządowych, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.

          § 17.1. Warunkiem podpisania umowy i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy.
          2. Dotacje nie będą udzielane w szczególności na:
1) pokrycie strat i długów;
2) odsetki od kredytów i pożyczek;
3) zakup gruntów, budynków lub lokali;
4) działalność polityczną;
5) zakup napojów alkoholowych;
6) opłacenie transferu zawodników (dot. zadań z zakresu sportu);
7) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym;
8) wynagrodzenia ze stosunku pracy.

 

Rozdział IX
Wysokość środków planowanych na realizację programu.

          § 18. Wysokość środków budżetowych planowanych na realizację programu w 2019 roku, a w szczególności na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym, wynosi 330.000,00zł. Ostateczną kwotę środków przeznaczonych na realizację programu określi uchwała budżetowa na 2019 r.

 

Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu.

          § 19.1. Monitoring programu polega na zbieraniu informacji dotyczących sposobu jego realizacji.
          2. Bieżącym monitorowaniem realizacji programu zajmują się odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy.
          3. Na podstawie danych przedstawionych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy sporządza się zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu.
          4. Burmistrz przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji programu w terminie określonym ustawą.

          § 20. Miernikami efektywności programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:
1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących realizację zadań publicznych;
2) liczby zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym;
3) liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych przez Gminę;
4) wysokości środków Gminy przekazanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;
5) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
6) liczby dotacji udzielonych w trybie art. 19a ustawy;
7) liczby skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z odrębną uchwałą Rady.

           § 21. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi mogą być zgłaszane Burmistrzowi. Zgromadzone informacje będą podstawą do wprowadzania zmian dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Rozdział XI
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji.

          § 22.1. Prace nad programem są zainicjowane i przeprowadzone przez Urząd.
          2. Opracowany projekt programu kierowany jest do konsultacji z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Nr LX/1041/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
          3. Opinie złożone przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji przekazywane są do rozpatrzenia Burmistrzowi.
          4. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
          5. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 kierowany jest pod obrady Rady.

 

Rozdział XII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

          § 23.1. Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach następuje w trybie zarządzenia Burmistrza.
          2. W skład komisji konkursowej, o której mowa w ust. 1 wchodzą:
1) co najmniej 4 przedstawicieli Burmistrza, w tym przewodniczący komisji konkursowej;
2) co najmniej 2 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
          3. Przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej wybiera Burmistrz spośród osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, które zostaną zgłoszone w odpowiedzi na wystosowane wcześniej ogłoszenie Burmistrza w przedmiotowej sprawie.
          4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, w przypadkach określonych w ustawie.
          5. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
          6. Wszystkie oferty na otwarty konkurs ofert, złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie, przekazuje się pod obrady komisji konkursowej.
          7. W pierwszym etapie konkursu komisja sprawdza czy oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie.
          8. W drugim etapie konkursu oferty podlegać będą ocenie merytorycznej.
          9. Przewodniczący komisji, niezwłocznie po zakończeniu prac komisji, przedkłada Burmistrzowi ocenę ofert złożonych podczas konkursu.
          10. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
          11. Regulamin pracy komisji konkursowej określi Burmistrz w trybie zarządzenia.

 

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe.

          § 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Mariusz Józef Maciejewski

Ilość odwiedzin: 980
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LIX//497/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
Skrócony opis: w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-10-26 10:06:12
Data udostępnienia informacji: 2018-10-26 10:06:12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 11:50:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner