logo
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
minus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na przedszkole niepubliczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
   minus Obwieszczenie - rozbudowa hali produkcyjnej położonej na terenie działki nr 159 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek
   minus Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 12 października 2018 r.
   minus Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w obwodzie łowieckim nr 265
   minus Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 267
   minus Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Pogodnej i Myśliborskiej w Moczkowie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Krzynka - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jaromierki i ul. Szosowa w Barlinku - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa budynku handlowo-usługowego przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - decyzja wz Nr 59/18
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OBWIESZCZENIA

 

Burmistrz Barlinka zgodnie z art. 49[1] ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1[2] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst: Dz.U. z. 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że wydano decyzję Nr 12/18 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian na terenie działek o nr ewid. gruntu 193/1, 193/5, 193/2 obr. 1 m. Barlinek

Inwestor: Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego

im. 25-lecia Pomorza Zachodniego w Barlinku, z którą można się zapoznać i wnieść ewentualne uwagi w pokoju nr 23 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Barlinku

 

 

 

[1]   Art. 49. § 1 - Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

[2] 1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ilość odwiedzin: 42
: Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - wszczęcie postępowania
: Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - wszczęcie postępowania
: Urząd Miejski w Barlinku
: Małgorzata Borowska
: Małgorzata Borowska
: Administrator
: 2018-10-30 07:11:46
: 2018-10-30 07:11:46
: 2018-10-30 07:25:38

...

...

corner   corner