logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Barlinek, dnia 6 maja 2019 r.

RGPI.IV.7013.3.2019

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 EURO.

Burmistrz Barlinka zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na pełnieniu obowiązku inspektora nadzoru  zwanym w dalszej części ogłoszenia „Inspektorem Nadzoru” przy realizacji zadania inwestycyjnego:

„Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych  nr 2,3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku” oraz „Budowa  kanalizacji deszczowej przy ul. Kossaka w Barlinku”.

 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe beneficjenta (Zamawiający):

Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
NIP 597 164 84 91
Tel. (095) 7465-540

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) nadzór inwestorski zadania:
„Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2,3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku” oraz „Budowa  kanalizacji deszczowej przy ul. Kossaka w Barlinku”

2) zakres rzeczowy nadzoru obejmuje:
    a) demontaż istniejącej nawierzchni jezdni sięgaczy- dz. o nr  ewid. 767/35, 767/36, 767/37,
    b) demontaż istniejącej  nawierzchni jezdni- dz. o nr ewid. 804/38,804/43,767/34,44;

3) remont kanalizacji deszczowej, regulacja istniejącej infrastruktury drogowej (studnie kanalizacyjne, wodociągowe, telekomunikacyjne) - dotyczy sięgaczy;

4)  wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej (wykonanie konstrukcji jezdni, chodników wraz ze zjazdami, wykonanie kanalizacji deszczowej) m.in.:
    a) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o powierzchni  1477 m2,
    b) wykonanie chodników z kostki typu cegła o powierzchni 140 m2,
    c) wykonanie zjazdów z kostki typu cegła o powierzchni 180 m2,
    d) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U, SN o średnicy ¢ 250 i dł. 76,2 m oraz ¢ 200 i dł. 22.2 m wraz z montażem studni;

5) usunięcie drzew;

6) montaż oznakowania stałej organizacji ruchu-dotyczy sięgaczy;

7) nadzór inwestorski dotyczy następujących specjalności:
      a) inżynieryjno – drogowej,
      b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  kanalizacyjnych;

8) szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego inwestycji zawiera projekt umowy (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania);

9) Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do świadczenia  nadzoru nad realizacją robót budowlanych - CPV:
     71.52.00.00 - 9 - Usługi nadzoru budowlanego
     71.70.00.00 - 5 - Usługi nadzoru i kontroli
     71.31.00.00 - 4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane.       

         

3.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

1)  Zamawiający wymaga aby Inspektor  Nadzoru posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego ogłoszenia o wartości nie mniejszej niż jego cena ofertowa;

2)  Zamawiający wymaga aby Inspektor Nadzoru dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zadania:
     a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjno - drogowej oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
     b) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz 3- letnie doświadczenie zawodowe,
     c) Zamawiający wymaga również aby w postepowaniu Inspektor Nadzoru wykazał, że osobiście  wykonał  w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  okresie co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu nadzoru inwestorskiego dla budowy od podstaw lub przebudowy drogi  o powierzchni min. 900 m2 wraz z budową lub remontem kanalizacji deszczowej.
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w  warunków na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie (Załącznik nr 1) oraz dostarczonych wraz z ofertą dowodów określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
    d) ocena warunków udziału w postepowaniu o których mowa w pkt. 3 ppkt 1, 2a,2b,2c będzie  polega na zasadzie (spełnia - nie spełnia),
    e) niespełnienie któregokolwiek z warunków  spowoduje wykluczenie Inspektora Nadzoru z postępowania.         

4.  Kryterium oceny oferty:

- najniższa cena oferty

 

5. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek do dnia 24.05.2019 r. do godziny 14:00. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej: Usługa nadzoru inspektorskiego na zadaniu:

„Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2,3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku” oraz „Budowa  kanalizacji deszczowej przy ul. Kossaka w Barlinku”

Osoba do kontaktu: Kazimierz Dolat, przetargi@barlinek.pl, tel.: 95 7465-561.

 

6. Termin realizacji umowy:
1) termin rozpoczęcia prac: z dniem podpisania umowy;
2) termin planowany  zakończenia do dnia 25 października 2019 r.;
3) termin wskazany wyżej oznacza datę uzyskania przez Wykonawcę robót budowlanych pozwolenia na użytkowanie;
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania usługi w przypadku wydłużenia cyklu realizacji inwestycji.

 

7. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej mowy:

Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia określone zostały w załączonym projekcie umowy - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

8. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:

1) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 wraz z załącznikami;
2) stosowne uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalnościach:
    a) inżynieryjno - drogowej,
    b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  kanalizacyjnych,
    c) dokumenty potwierdzające wymagane doświadczanie,
    d) zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z określeniem terminu ważności.

Zamawiający określając w/w wymogi dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze  Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z  22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 2272).

 

9. Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyny;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia lub odstąpienia od wyboru Wykonawcy w każdym czasie bez podania przyczyny;
3) w sprawach nieujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

10. Załączniki:

1) formularz oferty- załącznik nr 1;
2) projekt umowy - załącznik nr 2; 
3) projekt budowlano-wykonawczy - branża drogowa - załącznik nr 3;
4) projekt budowlano – wykonawczy- branża sanitarna - załącznik nr 4;
5) projekt organizacji ruchu - stała - załącznik nr 5;
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 6;      
7) specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczy branży sanitarnej – załącznik nr 7;
8) przedmiar robót drogowych- załącznik nr 8;
9) przedmiar robót budowy kanalizacji deszczowej - załącznik nr 9;
10) ocena stanu funkcjonalnego i technicznego kanalizacji  deszczowej (dotyczy tylko sięgaczy) - załącznik nr 10;
11) graficzny przebieg sieci kanalizacji deszczowej (dotyczy tylko sięgaczy)- załącznik nr 11;
12) schemat posadowienia drzew do usunięcia - załącznik nr 12.

Nazwa dokumentu: Zaprosz. do skład. ofert na pełn. obowiązków inspektora nadzoru przy: "Przebud. wewn. dróg dojazd. do budynków szeregowych nr 2, 3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku" oraz "Bud. kanaliz. deszczowej
Skrócony opis: Zaprosz. do skład. ofert na pełn. obowiązków inspektora nadzoru przy: "Przebud. wewn. dróg dojazd. do budynków szeregowych nr 2, 3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku" oraz "Bud. kanaliz. deszczowej
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Kazimierz Dolat
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Dolat
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dybiński
Data wytworzenia informacji: 2019-05-07 11:34:39
Data udostępnienia informacji: 2019-05-07 11:34:39
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-07 12:47:19

Wersja do wydruku...

corner   corner