logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


BURMISTRZ BARLINKA
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na zbycie przez Gminę Barlinek nieruchomości położonej w Barlinku.

 

Informacje o przedmiocie zbycia w drodze przetargu

 1. MIEJSCE POŁOŻENIA – Barlinek.
 2. NUMER GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI – działka nr 262/25 w obr. 1 Barlinka .
 3. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 0,1000 ha.
 4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ - KW NR SZ1M/00038824/4 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sadzie Rejonowym w Myśliborzu.
 5. OPIS NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 262/25 W OBR. 1 BARLINEK
  Omawiana nieruchomość jest gruntem niezabudowanym, położonym na obrzeżach Barlinka. Sąsiaduje bezpośrednio z dwiema drogami gminnymi (drogi publiczne: oznaczone w planie symbolami 1-KD-Z – ul. Kombatantów i 6-KD-D) oraz dwiema działkami budowlanymi na cele mieszkaniowe jednorodzinne. W otoczeniu działki znajduje się: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, handlowo – usługowa, teren zieleni publicznej oraz placówki oświatowe.    
  Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość jest płaska, porośnięta dziko rosnącą trawą. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi grunt orny (R-IVa).
  Dostęp do drogi publicznej gminnej, stanowiącej ul. Kombatantów, dla zbywanej nieruchomości zostanie zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przechodu i przejazdu przez działki gruntu numer: 262/32, 262/4, 262/17 - stanowiące na dzień dzisiejszy dwie nieutwardzone drogi gminne wewnętrzne, które w przyszłości zaliczone zostaną zgodnie z ustaleniami planu miejscowego do dróg publicznych gminnych (symbole w planie 6-KD-D i 4-KD-L). Służebność ta będzie miała charakter czasowy. Po podjęciu przez Radę Miejską w Barlinku uchwały w sprawie nadania im kategorii dróg publicznych, Gmina podejmie działania w celu zniesienia tej służebności.
  Nieruchomość gruntowa posiada dostęp do sieci uzbrojenia technicznego (sieci: wodna, kanalizacji sanitarnej), które zlokalizowane są w działce drogowej gruntu nr 262/32 w obr. 1 Barlinka.
  Zgodnie z pismem nr ZD/397/2019/ŁN/2019 z 10 stycznia 2019 r. Enea Operator Sp. z o.o., wydane zostało zapewnienie dostawy energii elektrycznej na okres 12 miesięcy od daty wystawienia (tj. 10 stycznia 2019 r.) dla zbywanej nieruchomości.        
 6. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
  Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Górny Taras” w Barlinku, przyjętego Uchwałą Nr XIII/212/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2015 r., omawiana nieruchomość gruntowa przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną [symbol planu - 23 MN].
 7. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
  Nabywca działki przejmuje obowiązek usunięcia z terenu bezumownych użytkowników.
  Gmina Barlinek nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne sieci nieujawnione na posiadanej mapie zasadniczej (wydanej przez Starostę Myśliborskiego w dniu 02 maja 2019 r.),
 8. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI 109 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.)
 9. OPŁATA ZA USTALONĄ SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWĄ PRZECHODU I PRZEJAZDU2 661,72 zł, łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (płatność jednorazowa).
 10. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI - dział III i IV księgi wieczystej nr SZ1M/00038824/4  prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myśliborzu dla wskazanej nieruchomości gruntowej nie zawiera wpisów.
 11. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU – przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, pokój nr 12.
 12. WYSOKOŚĆ WADIUM – 10 % ceny wywoławczej (tj. 10900,00 zł).
  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.
 13. FORMA WNIESIENIA WADIUM – w pieniądzu.
 14. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM:
  a) do dnia 12 czerwca 2019 r. do godziny 13:00 w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20,
  b) do dnia 12 czerwca 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku nr 18 8355 0009 0000 0387 2000 0013 (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku). Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Barlinku. W tytule przelewu należy wskazać nr działki 262/25 obr. 1 Barlinek – warunek konieczny udziału w przetargu.  
 15. UCZESTNICY PRZETARGU –  osoby fizyczne i prawne
 16. WARUNKIEM UDZIAŁU W PRZETARGU JEST PRZEDŁOŻENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ  BEZPOŚREDNIO PRZED PRZETARGIEM NASTĘPUJACYCH DOKUMENTÓW:
  a) dowodu wniesienia wadium (oryginał) w ustalonym terminie (zgodnie z pkt 14 ogłoszenia),
  b) dokumentu tożsamości,
  c) aktualnego wypisu lub zaświadczenia z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych - także umowy spółki cywilnej,
  d) oryginału pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu,
  e) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną z majątku wspólnego,
  f) oświadczenia, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  g) numeru i nazwy rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.
 17. SKUTKI UCHYLANIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY  SPRZEDAŻY
  a) W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
  b) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Barlinka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 18.  KOSZTY SPORZĄDZANIA UMOWY – nabywca poniesie w całości koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości jest cudzoziemiec, do zawarcia umowy wymagane jest przedłożenie zezwolenia na zakup nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 )
 19. TERMIN ZAPŁATY WYLICYTOWANEJ CENY – nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości w całości, nie później niż 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barlinku.   

 

Burmistrz Barlinka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

 

Organizator przetargu nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w przetargu. 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Barlinku, ul. Niepodległości 20: Pani Magdalena Palicka – pokój nr 24, tel. 95/ 74 65 580 lub Pan Mariusz Andrzejewski - pokój nr 23, tel. 95 /74 65 584

  

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
- Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barlinku jest Burmistrz Barlinka, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, burmistrz@barlinek.pl
- Jeśli mają Państwo  pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
- Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z  6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO.
- Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu określonym w powyższym ogłoszeniu.
- W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
- W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
- Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu.
- Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie przez Gminę Barlinek nieruchomości położonej w Barlinku (działki gruntu nr 262/25 obr. 1 Barlinek)
Skrócony opis: Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie przez Gminę Barlinek nieruchomości położonej w Barlinku (działki gruntu nr 262/25 obr. 1 Barlinek)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dybiński
Data wytworzenia informacji: 2019-05-10 10:18:16
Data udostępnienia informacji: 2019-05-10 10:18:16
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-10 11:02:02

Wersja do wydruku...

corner   corner