logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
plus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   minus Podatek od nieruchomości
      minus Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości osób fizycznych
      minus Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
      minus Podatek od nieruchomości od osób fizycznych korekta łącznego zobowiązania pieniężnego w trakcie roku podatkowego
      minus Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
      minus Przeniesienie własności nieruchomości i/lub prawa użytkowania wieczystego gruntu w zamian za zaległości podatkowe wobec budżetu gminy
      minus Podatek od nieruchomości od osób prawnych wnioski podatników w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
      minus Podatek od nieruchomości od osób prawnych wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
      minus Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Barlinku –Pomoc na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Barlinek
      minus Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
      plus Deklaracja na podatek od nieruchomości
      minus Wysokość stawek
      plus Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wnioski w sprawach ulg
(umorzeń, odroczeń, rat)

Podstawa prawna: art. 67a § 1 pkt 1, 2, 3 oraz art. 67b § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800  z późn. zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty"

     pobierz wniosek 
lub

2. "Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty"
    
     pobierz wniosek 
lub

3. "Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty"

    pobierz wniosek 


Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.

4. Załączniki:

  • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat od złożenia wniosku - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą, jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 r. poz. 584) 
  • zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • odcinki emerytur lub rent - kopie
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku)
  • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.)
  • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty )
  • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne)
  • kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

 

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:

  • nie pobiera się

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo - Budżetowy tel. 95 7465 571 oraz 95 7465 573

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VI. UWAGI:
1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa ).

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Ilość odwiedzin: 6261
Nazwa dokumentu: Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Jakubowska Ewa
Osoba, która odpowiada za treść: Jakubowska Ewa
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-01-17 08:57:56
Data udostępnienia informacji: 2006-01-17 08:57:56
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-18 12:50:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner