logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
minus Budżet
   minus Budżet uchwalony przez Radę Miejską w Barlinku
      minus Budżet 2020
      minus Budżet 2019
      minus Budżet 2018
      minus Budżet 2017
      minus Budżet 2016
      minus Budżet 2015
      minus Budżet 2014
      minus Budżet 2013
      minus Budżet 2012
      minus Budżet 2011
      minus Budżet 2010
      minus Budżet 2009
      minus Budżet 2008
      minus Budżet 2007
      minus Budżet 2006
      minus Budżet 2005
   plus Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
   plus Prognoza długu publicznego
   plus Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XVI/160/2007
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy w wysokości 36.368.139 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
w tym: dochody bieżące 35.352.719 zł
dochody majątkowe 1.015.420 zł

z tego:

1/ dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 30.597.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
w tym: dochody bieżące 29.582.367 zł
dochody majątkowe 1.015.420 zł
z tego:
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(art. 111 cyt. ustawy) w wysokości 275.000 zł (dział 756, rozdział 75618, paragraf 0480);
2/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.764.252 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
w tym: dochody bieżące 5.764.252 zł
3/ dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z zał. Nr 4 6.100 zł
w tym: dochody bieżące 6.100 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 40.495.727 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

w tym: wydatki bieżące 32.979.197 zł
wydatki majątkowe 7.516.530 zł
z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 34.725.375 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6;
w tym: wydatki bieżące 27.208.845 zł
wydatki majątkowe 7.516.530 zł
z tego: 
-  wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (dział 851, rozdział 85153); 72.100 zł 
-  wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 202.900 zł
(dział 851, rozdział 85154);
2/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.764.252 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7;
w tym: wydatki bieżące 5.764.252 zł
3/ wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.100 zł
zgodnie z zał. Nr 8
w tym: wydatki bieżące 6.100 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.127.588 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 5.679.275 zł.
w tym:
1/ z kredytów lub emisji obligacji (§ 952 lub § 931) 5.427.625 zł
2/ z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (§ 957) 247.882 zł
3/ ze spłaty pożyczek udzielonych (§ 951) 3.768 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 1.551.687 zł
z przeznaczeniem na:
1/ spłatę rat kredytu dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku
w wysokości 864.000 zł (§ 992);
2/ spłatę rat kredytu dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Poznaniu,
w wysokości 662.687 zł (§ 992);
3/ udzielenie pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Strzeleckiej 25, na termomoderni-
zację budynku mieszkalnego, w kwocie 25.000 zł (§ 991).

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 350.000 zł.
Rezerwy celowe przeznacza się na wykonanie remontów w szkołach gminnych w kwocie 340.000 zł, oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000 zł.

§ 7. Zestawienie wydatków majątkowych gminy planowanych na 2008 rok zawiera załącznik Nr 9.

§ 8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zawiera
załącznik nr 10.

§ 9. Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych zawiera załącznik Nr 11.

§ 10. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Ustala się plany wydatków szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Ustala się plany wydatków gimnazjów, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1/ w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 16;
2/ w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 15. Ustala się dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury (art. 28, ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej),przeznaczoną na bieżącą działalność w wysokości 1.213.300 zł, oraz na działalność inwestycyjną 18.000 zł.

§ 16. Zestawienie dotacji na zadania publiczne realizowane przez jednostki i organizacje pozagminne zawiera załącznik Nr 18.

§ 17. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do:
1/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu lub emisji obligacji gminnych na sfinansowanie
przychodów budżetu o których mowa w § 4 pkt. 1 uchwały;
2/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetowego do wysokości 1.100.000 zł;
3/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
ujęte w załączniku Nr 10 do uchwały, oraz programy realizowane z udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej ujęte w zał. Nr 11 do uchwały;
4/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
5/ przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 4 innym
jednostkom organizacyjnym gminy;
6/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem zwiększenia wydatków
na wynagrodzenia oraz przeniesień wydatków między działami;
7/ przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do przenoszenia kwot
planowanych wydatków budżetowych oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi
finansowanych, między paragrafami tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej
z wyłączeniem zwiększenia wydatków na wynagrodzenia;
8/ udzielania poręczeń w roku budżetowym do wysokości 500.000 zł, oraz pożyczek do kwoty 50.000 zł, gminnym jednostkom organizacyjnym;
9/ udzielania zaliczek dla pracowników Urzędu Miejskiego i sołtysów na zakup towarów i usług oraz na wyjazdy służbowe.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania: 2008-01-04 09:02:30 - Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok - dokument w formacie MS Word (37.50 kB)
2008-01-04 09:03:44 - Załącznik nr 2 Plan dochodów budżetowych na 2008 rok - dochody własne - dokument w formacie MS Word (107.00 kB)
2008-01-04 09:04:55 - Załącznik nr 3 Plan dochodów budżetowych na 2008 rok - dotacje celowe na zadania własne - dokument w formacie MS Word (50.50 kB)
2008-01-04 09:06:13 - Załącznik nr 4 Plan dochodów budżetowych na 2008 rok - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumien - dokument w formacie MS Word (32.00 kB)
2008-01-04 09:07:19 - Załącznik nr 5 Wydatki budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok wg działów klasyfikacji budżetowej - dokument w formacie MS Word (44.50 kB)
2008-01-04 09:08:23 - Załącznik nr 6 Plan wydatków budżetowych na 2008 rok - wydatki własne - dokument w formacie MS Word (238.50 kB)
2008-01-04 09:09:35 - Załącznik nr 7 Plan wydatków budżetowych na 2008 rok - wydatki na zadania zlecone - dokument w formacie MS Word (59.50 kB)
2008-01-04 09:10:41 - Załącznik nr 8 Plan wydatków budżetowych na 2008 rok - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumien - dokument w formacie MS Word (32.00 kB)
2008-01-04 09:11:55 - Załącznik nr 9 Zestawienie wydatków majątkowych Gminy planowanych na 2008 rok - dokument w formacie MS Word (132.00 kB)
2008-01-04 09:13:34 - Załącznik nr 10 Limity wydatków Gminy Barlinek na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 - dokument (.pdf) (89.77 kB)
2008-01-04 09:14:54 - Załącznik nr 11 Limity wydatków Gminy Barlinek na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych - dokument (.pdf) (97.62 kB)
2008-01-04 09:16:12 - Załącznik nr 12 Plan przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych na 2008 rok - dokument w formacie MS Word (35.00 kB)
2008-01-04 09:17:35 - Załącznik nr 13 Plan przychodów i wydatków dochodów własnych Jednostek Budżetowych na 2008 rok - dokument w formacie MS Word (30.00 kB)
2008-01-04 09:19:30 - Załącznik nr 14 Plan wydatków Szkół Podstawowych na 2008 rok - dokument w formacie MS Word (57.00 kB)
2008-01-04 09:20:23 - Załącznik nr 15 Plan wydatków Gimnazjów na 2008 rok - dokument w formacie MS Word (56.00 kB)
2008-01-04 09:21:41 - Załącznik nr 16 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie zadaniowym na 2008 rok - dokument w formacie MS Word (69.00 kB)
2008-01-04 09:23:13 - Załącznik nr 17 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie klasyfikacji budżetowej na 2008 rok - dokument w formacie MS Word (32.00 kB)
2008-01-04 09:24:41 - Załącznik nr 18 Zestawienie dotacji na 2008 rok dla Jednostek i Organizacji Pozagminnych - dokument w formacie MS Word (37.00 kB)
2008-01-04 09:25:38 - Załącznik nr 19 Plan wydatków Jednostek Pomocniczych Gminy (Sołectw) w układzie klasyfikacji budżetowej na 2008 rok (33.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5004
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2008-01-04 08:15:57
Data udostępnienia informacji: 2008-01-04 08:15:57
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-04 09:33:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner