logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   minus Uchwały 2008
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      minus XVIII Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr XVIII/183/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Barlinek na okres od dnia 01.04.2008 r.
         minus Uchwała Nr XVIII/184/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej w Moczkowie,ozn.w ewid. gruntów nr 56/2
         minus Uchwała Nr XVIII/185/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej w Moczkowie,ozn.w ewid. gruntów nr 342
         minus Uchwała Nr XVIII/186/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej w Barlinku,ozn.w ewid. gruntów nr 571/4
         minus Uchwała Nr XVIII/187/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej w Barlinku,ozn.w ewid. gruntów nr 665/12
         minus Uchwała Nr XVIII/188/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. w ewid.gruntów nr 287/5
         minus Uchwała Nr XVIII/189/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gm.Barlinek na stanowiące własność Parafii Rzymskokatolickiej
         minus Uchwała Nr XVIII/190/2008 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas ozn.do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej w Barlinku ozn.w ewid.gruntów nr 205/6
         minus Uchwała Nr XVIII/191/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej Dziedzicach ozn.w ewid.gruntów nr 15
         minus Uchwała Nr XVIII/192/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn.w ewid.gruntów działką nr 35/11
         minus Uchwała Nr XVIII/193/2008 w sprawie wyrażenia zgody zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej w Barlinku ozn. nr 58/1
         minus Uchwała Nr XVIII/194/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej w Barlinku ozn. nr 118/18
         minus Uchwała Nr XVIII/195/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 171/1
         minus Uchwała Nr XVIII/196/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 175/19
         minus Uchwała Nr XVIII/197/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 183/14
         minus Uchwała Nr XVIII/198/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 205/6
         minus Uchwała Nr XVIII/199/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 208/17
         minus Uchwała Nr XVIII/200/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 220/11
         minus Uchwała Nr XVIII/201/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 232
         minus Uchwała Nr XVIII/202/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 261/4
         minus Uchwała Nr XVIII/203/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 291/2
         minus Uchwała Nr XVIII/204/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 347
         minus Uchwała Nr XVIII/205/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 401/1
         minus Uchwała Nr XVIII/206/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 514/9
         minus Uchwała Nr XVIII/207/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 720/2
         minus Uchwała Nr XVIII/208/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 752/1
         minus Uchwała Nr XVIII/209/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 756/31
         minus Uchwała Nr XVIII/210/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 774/6
         minus Uchwała Nr XVIII/211/2008 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy szkołach gminnych
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA Nr XVIII/187/2008
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 26 lutego 2008r

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 1 w m. Barlinek, oznaczonych w ewidencji gruntów działką nr 665/12; 665/38; 665/48; 571/4 stanowiącej własność Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania: 2008-03-05 11:49:52 - Załącznik do Uchwały Nr XVIII/187/2008 - dokument graficzny (1.29 MB)

Ilość odwiedzin: 3484
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XVIII/187/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej w Barlinku,ozn.w ewid. gruntów nr 665/12
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2008-03-05 11:47:11
Data udostępnienia informacji: 2008-03-05 11:47:11
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-05 11:51:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner