logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   minus Uchwały 2008
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      minus XIX Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr XIX/212/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w Barlinku
         minus Uchwała Nr XIX/213/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
         minus Uchwała Nr XIX/214/2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
         minus Uchwała Nr XIX/215/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dziedzicach
         minus Uchwała Nr XIX/216/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Słonecznej
         minus Uchwała Nr XIX/217/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Moczkowie przy ul. Myśliborskiej
         minus Uchwała Nr XIX/218/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej we wsi Mostkowo
         minus Uchwała Nr XIX/219/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Wylotowej
         minus Uchwała Nr XIX/220/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Wylotowej
         minus Uchwała Nr XIX/221/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Jarząbki
         minus Uchwała Nr XIX/222/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Staromiejskiej
         minus Uchwała Nr XIX/223/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
         minus Uchwała Nr XIX/224/2008 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek przy ul. Bocznej
         minus Uchwała Nr XIX/225/2008 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/226/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/227/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/228/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/229/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/230/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/231/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/232/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/233/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/234/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/235/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/236/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/237/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/238/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/239/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/240/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/241/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/242/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/243/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/244/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/245/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/246/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/247/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XIX/248/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
         minus Uchwała Nr XIX/249/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XIX/213/2008
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia27 marca 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), uchwala się co następuje:

      § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę
1.044.278 zł
z tego:
 
 Dochody własne
1.044.278,-
w tym:
 
Dział 600 Transport i łaczność
356.000,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
356.000,-
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
356.000,-
 
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
60.022,-
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na
podstawie ustaw
60.022,-
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw
55.000,-
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje
5.022,-
 
 
Dział 758 Różne rozliczenia
587.834,-
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
585.697,-
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
585.697,-
Rozdział 75814 Różne rozliczenia
2.137,-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
2.137,-
 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie
15.222,-
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
10.072,-
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
1.000,-
§ 0920 Pozostałe odsetki
2.500,-
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
6.572,-


Rozdział 80110 Gimnazja
5.150,-
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1.050,-
§ 0830 Wpływy z usług
600,-
§ 0920 Pozostałe odsetki
3.500,-
 
 
Dział 852 Pomoc społeczna
18.000,-
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
18.000,-
§ 0920 Pozostałe odsetki
18.000,-
 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7.200,-
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
7.200,-
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
7.200,-
 
 
 
 
 
 
      § 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę
8.650,-
z tego:
 
 Dochody własne
8.650,-
w tym:
 
Dział 801 Oświata i wychowanie
8.650,-
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
8.650,-
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2.050,-
§ 0830 Wpływy z usług
600,-
§ 0920 Pozostałe odsetki
6.000,-

      § 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
1.603.776 zł
 z tego:
 
 wydatki własne
1.603.776,-
w tym:
 
Dział 600 Transport i łączność
215.000,-
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
60.000,-
§ 6630 Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa
na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
60.000,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
130.000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych
30.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z tego:
1/ Modernizacja ulicy Kościelnej
2/ Utwardzenie alei przycmentarnej w Barlinku
100.000,-
 
20.000,-
80.000,-

Rozdział 60095 Pozostała działalność
25.000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
25.000,-
 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
50.000,-
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
50.000,-
§ 4430 Różne opłaty i składki
50.000,-

Dział 710 Działalność usługowa
36.000,-
Rozdział 71095 Pozostała działalność
36.000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
36.000,-

Dział 750 Administracja publiczna
10.000,-
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
10.000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
10.000,-
 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie
688.490,-
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
296.130,-
§ 3240 Stypendia dla uczniów
1.000,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
247.900,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
40.670,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
6.560,-
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2.330,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.930,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
340,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
60,-
Rozdział 80104 Przedszkola
38.000,-
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
38.000,-
Rozdział 80110 Gimnazja
285.940,-
§ 3240 Stypendia dla uczniów
1.000,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
205.650,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
33.100,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
5.190,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
3.000,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
8.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/Termomodernizacja budynków Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Barlinku – opracowanie dokumentacji/
30.000,-
Zmiany planów wydatków poszczególnych szkół zawierają załączniki Nr 1 i 2 do uchwały.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
9.148,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
5.100,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.657,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
1.203,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
188,-
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
31.712,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
17.758,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
7.730,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
5.197,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
1.027,-
Rozdział 80148 Stołówki szkolne
25.230,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
21.300,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
3.400,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
530,-
 
 
Dział 852 Pomoc społeczna
12.300,-
Rozdział 85295 Pozostała działalność
12.300,-
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
12.300,-

 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
77.786,-
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
9.706,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy
Okrętowej/
9.706,-
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
68.080,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
10.080,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
58.000,-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
510.000,-
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
4.000,-
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
4.000,-
Rozdział 92113  Centra Kultury i Sztuki
500.000,-
§ 6620 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
500.000,-
Rozdział 92195 Pozostała działalność
6.000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
6.000,-
 
 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
4.200,-
Rozdział 92695 Pozostała działalność
4.200,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4.200,-

      § 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę
1.277.472 zł
z tego:
 
 wydatki własne
1.277.472,-
w tym:
 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
400.000,-
Rozdział 40002 Dostarczanie wody
400.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
a/ Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle
b/ Budowa wodociągu w Moczkowie
c/ Budowa sieci wodociągowej Równo – Laskówko
400.000,-
 
100.000,-
100.000,-
200.000,-
 
 
Dział 600 Transport i łączność
84.120,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
84.120,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
a/ Budowa ścieżki rowerowej Barlinek – Krzynka
b/ Przebudowa ulicy Stodolnej
84.120,-
 
30.000,-
54.120,-
 
 
Dział 710 Pozostała działalność
200.000,-
Rozdział 71035 Cmentarze
200.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/Budowa cmentarza komunalnego/
200.000,-

Dział 801 Oświata i wychowanie 
1.052,-
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
307,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
307,-
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
745,-
§ 4430 Różne opłaty i składki
745,-
 
 
Dział 852 Pomoc społeczna
12.300,-
Rozdział 85295 Pozostała działalność
12.300,-
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
12.300,-
 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
80.000,-
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
80.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80.000,-
 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
500.000,-
Rozdział 92113 Centra Kultury i Sztuki
500.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Modernizacja budynku i wyposażenie Centrum Współpracy
Europejskiej)
500.000,-

§ 5. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Gminy do wysokości 3.418.264 zł.

§ 6. Zmniejsza się kwotę przychodów budżetu do wysokości 4.969.951 zł,
w tym:
1/ zmniejsza się kwotę przychodów z kredytów /§ 952/ lub obligacji /§ 931/ do wysokości 4.424.161,61 zł.
2/ zwiększa się kwotę przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych /§ 957/ do wysokości 531.253,39 zł
3/ zwiększa się kwotę przychodów ze spłaty pożyczek udzielonych /§ 951/ do wysokości 14.536 zł

§ 7. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XVI/160/2007 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok:
1/ w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
a/ wykreśla się w pozycji 4 zadanie o nazwie „Budowa sieci wodociągowej z Dzikowa do Nowej dziedziny” na kwotę 150.000 zł
b/ wprowadza się w pozycji 4 zadanie o nazwie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Dziedzinie” na kwotę 50.000 zł,
c/ dodaje się w pozycji 8 zadanie o nazwie „Budowa wodociągu Brunki – Moczkowo” na kwotę 100.000 zł.
2/ w dziale 600 Transport i Łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
a/ wykreśla się pozycję 9 o nazwie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rychnów” na kwotę 175.000 zł.
b/ zwiększa się kwotę w pozycji 7 o nazwie „Modernizacja drogi osiedlowej w Rychnowie” o 175.000 zł.
3/ w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
a/ wykreśla się w pozycji 1 zadanie o nazwie „Modernizacja ulicy Sportowej wraz z zagospodarowaniem parku” na kwotę 100.000 zł,
b/ wprowadza się w pozycji 1 zadanie o nazwie „Zagospodarowanie parku przy ulicy Sportowej – koncepcja” na kwotę 20.000 zł.

§ 8. W załączniku Nr 16 do uchwały wymienionej w § 7:
1/ zwiększa się stan środków na dzień 01.01.2008 r. oraz planowane przychody funduszu o kwotę 17.543,79 zł,
2/ zwiększa się planowane wydatki funduszu o kwotę 17.543,79 zł
w tym:
a/ w pkt. 2/ Gospodarka wodno – ściekowa o kwotę 7.000 zł
z tego:
- dopisuje się ppkt. h/ remont oczyszczalni ścieków w Mostkowie 7.000 zł
b/ w pkt. 3/ Wydatki różne o kwotę 10.543,79 zł
z tego:
- dopisuje się ppkt. d/ utrzymanie stanu technicznego nabrzeża i platformy widokowej przy ulicy Jeziornej o 7.543,79 zł
- dopisuje się ppkt. e/ likwidacja dzikich wysypisk śmieci 3.000 zł.

§ 9. W załączniku Nr 17 do uchwały Rady Miejskiej, wymienionej w § 7:
1/ zwiększa się stan środków na dzień 01.01.2008 r. oraz planowane przychody funduszu o kwotę 17.543,79 zł
2/ zwiększa się planowane wydatki funduszu o kwotę 17.543,79 zł,
w tym:
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o 5.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych o 7.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych o 5.543,79 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 3829
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XIX/213/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2008-04-08 07:38:34
Data udostępnienia informacji: 2008-04-08 07:38:34
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-08 07:56:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner