logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   minus Uchwały 2008
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XXVI Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr XXVI/324/2008 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek"
         minus Uchwała Nr XXVI/325/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
         minus Uchwała Nr XXVI/326/2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
         minus Uchwała Nr XXVI/327/2008 w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku
         minus Uchwała Nr XXVI/328/2008 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/329/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/330/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/331/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/332/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/333/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/334/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/335/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu
         minus Uchwała Nr XXVI/336/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu
         minus Uchwała Nr XXVI/337/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/338/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu położonych w miejscowości Strąpie gm. Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/339/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Górnej stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/340/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w miejscowości Żelice gm. Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/341/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej stanowiących własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/342/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Moniuszki stanowiących własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/343/2008 w sprawie użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy
         minus Uchwała Nr XXVI/344/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/345/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/346/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/347/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/348/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres pow. 3 lat w trybie bezprzetargowym w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/349/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/350/2008 w sprawie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej
         minus Uchwała Nr XXVI/351/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barlinka
         minus Uchwała Nr XXVI/352/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Barlinku
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXVI/325/2008
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), uchwala się co następuje:

 
      § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę
392.436 zł
 
z tego:
 
 
 1/dochody własne
336.723,-
 
w tym:
 
 
Dział 020 Leśnictwo
2.200,-
 
Rozdział 02095 Pozostała działalność
2.200,-
 
§ 0750  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2.200,-
 
 
 
 
Dział 600 Transport i łączność
3.900,-
 
Rozdział 60095 Pozostała działalność
3.900,-
 
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
3.900,-
 
 
 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
260.608,-
 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 
 
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
100,-
 
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności
6.000,-
 
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
254.508,-
 
 
 
 
Dział 750 Administracja publiczna
19.070,-
 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
19.070,-
 
§ 0830 Wpływy z usług
19.070,-
 
 
 
 
Dział 758 Różne rozliczenia
27.345,-
 
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
27.345,-
 
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
27.345,-
 
 
 
 
Dział 852 Pomoc społeczna
22.800,-
 
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego.                
22.800,-
 
 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
22.800,-
 
 
 

 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
800,-
 
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
800,-
 
§ 0530 Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów
800,-
 
 
 
 
2/ dotacje na zadania zlecone
55.713,-
 
w tym:
 
 
Dział 852 Pomoc społeczna
55.713,-
 
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
8.750,-
 
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.  
8.750,-
 
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
46.963,-
 
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.  
30.963,-
 
§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
16.000,-

 
 
 
 
      § 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę
36.670 zł
 
 z tego:
 
 
 dochody własne
36.670,-
 
w tym:
 
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
6.900,-
 
Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń                  
6.900,-
 
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów         
6.900,-
 
 
 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie
29.770,-
 
Rozdział 80104 Przedszkola
10.700,-
 
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczana do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
8.600,-
 
§ 0830 Wpływy z usług
2.100,-
 
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
19.070,-
 
§ 0830 Wpływy z usług
19.070,-
 
 
 
 
 
 
 
      § 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
466.176 zł
 
 z tego:
 
 
1/ wydatki na zadania własne
410.463,-
 
w tym:
 
 
Dział 600 Transport i łączność
19.650,-
 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
15.750,-
 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Remont chodnika przy ul. Św. Bonifacego)
15.750,-


Rozdział 60095 Pozostała działalność
3.900,-
§ 4270 Zakup usług remontowych
3.900,-
 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
76.515,-
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
76.515,-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
                (Zakup nieruchomości od Parafii Św. Wojciecha)
76.515,-
 
 
Dział 710 Działalność usługowa
10.160,-
Rozdział 71035 Cmentarze
2.660,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Odnowienie miejsca pamięci i zakup wyposażenia dla
muzeum we wsi Dziedzice)
Rozdział 71095 Pozostała działalność
2.660,-
5.000,-
2.500,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
5.000,-
 
Dział 750 Administracja publiczna
 
2.000,-
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2.000,-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
2.000,-
( Zakup routera)
 
 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
40.000,-
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
40.000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa/
15.000,-
25.000,-
Dział 801 Oświata i wychowanie
56.191,-
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
36.937,-
§ 3240 Stypendia dla uczniów
1.432,-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
250,-
§ 4270 Zakup usług remontowych
(SP Nr 4 -15.255; SP Nr1 – 20.000)
35.255,-
Rozdział 80110 Gimnazja
19.254,-
§ 3240 Stypendia dla uczniów
664,-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
6.500,-
§ 4270 Zakup usług remontowych (PG Nr 2)
12.090,-
 
 
Dział 852 Pomoc społeczna
14.000,-
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
4.000,-
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe
4.000,-
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
10.000,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
2.000,-
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe
8.000,-
 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia
19.447,-
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
19.477,-
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
19.447,-
 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2.000,-
 
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
2.000,-
 
 
 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
43.000,-
 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
38.000,-
 
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
·        /Zakup sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wybudowanej przez P. Skałeckich 20.000,-/
·        /Zakup kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ul. Jeziornej – Zaułek – 18.000,-/
38.000,-
 
 
 
 
Rozdział 90095 Pozostała działalność
5.000,-
 
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
             /Zakup 2 pomp do systemu zraszającego boiska                    
              użytkowane przez MKS Pogoń/
5.000,-
 
 
 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
117.500,-
 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
117.500,-
 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Przystosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej
w Dziedzicach dla potrzeb mieszkańców Sołectwa Dziedzice)
47.500,-
 
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
(Zakup nieruchomości w Równie na świetlice)
70.000,-

 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
10.000,-
 
Rozdział 92695 Pozostała działalność
10.000,-
 
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
10.000,-
 
(Zakup placów zabaw)
 
 
 
 
 
2/ wydatki na zadania zlecone
55.713,-
 
w tym:
 
 
Dział 852 Pomoc społeczna
55.713,-
 
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
8.750,-
 
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
8.750,-
 
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
46.963,-
 
§ 3110 Świadczenia społeczne
30.963,-
 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
16.000,-

 
 
 
 
      § 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę
110.410 zł
 
 z tego:
 
 
 wydatki własne
110.410,-
 
w tym:
 
 
Dział 710 Działalność usługowa  
50.000,-
 
Rozdział 71035 Cmentarze
50.000,-
 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Odnowienie – remont miejsca pamięci we wsi Dziedzice
- pomnik Woldenberczyków – II Etap)
50.000,-

 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
25.000,-
 
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
25.000,-
 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa - dokumentacja/
25.000,-

 
 
 
 
Dział 758 Różne rozliczenia  
2.660,-
 
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
2.660,-
 
§ 4810 Rezerwy  
2.660,-
 
 
 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie
6.750,-
 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
250,-
 
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
250,-
 
Rozdział 80110 Gimnazja
6.500,-
 
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
6.500,-
 
 
 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia
2.000,-
 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2.000,-
 
§ 4300 Zakup usług pozostałych
2.000,-
 
 
 
 
Dział 852 Pomoc społeczna
14.000,-
 
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
10.000,-
 
§ 3110 Świadczenia społeczne
10.000,-
 
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
4.000,-
 
§ 4210 Zakup usług pozostałych
4.000,-
 
 
 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10.000,-
 
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
10.000,-
 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
10.000,-
 
 
 

§ 5. Proponowane zmiany budżetu nie powodują zmiany deficytu budżetu.

§ 6. Planowany deficyt budżetu 5.565.083 zł.

§ 7. Zwiększa się kwotę przychodów budżetu do wysokości 7.116.770 zł. w tym kwotę przychodów z kredytów(§ 952) lub obligacji (§ 931) do wysokości 6.216.391,61 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 3220
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVI/325/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2008-09-10 08:39:27
Data udostępnienia informacji: 2008-09-10 08:39:27
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-10 08:46:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner