logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      minus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/553/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/554/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/555/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/556/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/557/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/558/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/559/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/560/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/561/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/562/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/563/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/564/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/565/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/566/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/567/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/568/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/569/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/570/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/571/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/572/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/573/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA Nr XXXVII/560/2009
RADY MIEJSKIEJ w Barlinku
z dnia 26 marca 2009 r.


w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 176, poz. 1238) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) najbliższa okolica – najbliższą okolicę punktu sprzedaży napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami),
2) napój alkoholowy A (piwo) – rodzaj napoju alkoholowego do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
3) napój alkoholowy B (wino) – rodzaj napoju alkoholowego powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
4) napój alkoholowy C (wódka) - rodzaj napoju alkoholowego powyżej 18% zawartości alkoholu,
5) prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zmianami),
6) ogródek gastronomiczny – punkt sprzedaży jako wydzielone miejsce na wolnym powietrzu, w którym prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych A(piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.


§ 2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane na terenie oraz w najbliższej okolicy:
1) szkół,
2) przedszkoli,
3) cmentarzy,
4) obiektów kultu religijnego.


§ 3. Sprzedaż napojów alkoholowych A(piwo) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzona może być w punktach usytuowanych w miejscach:
1) posiadających decyzję przeznaczenia jako lokal użytkowy (handlowy lub gastronomiczny),
2) nie będących częścią lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.

§ 4.1. Sprzedaż napojów alkoholowych B(wino) i C(wódka) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży może być prowadzona w punktach usytuowanych w:
1) sklepach z artykułami spożywczymi,
2) wydzielonych stoiskach w punktach sprzedaży detalicznej z artykułami spożywczymi,
3) kioskach wielobranżowych w hotelach.
2. Punkty sprzedaży wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2:
1) muszą posiadać decyzję o przeznaczeniu lokalu na działalność handlową,
2) nie mogą być usytuowane w hurtowniach,
3) nie mogą być usytuowane w budynkach wielorodzinnych gdzie część pomieszczeń lokalu mieszkalnego przeznaczono na działalność gospodarczą (handlową),
4) nie mogą być usytuowane w tymczasowym obiekcie budowlanym jak kioski uliczne, obiekty kontenerowe itp. zgodnie z prawem budowlanym.


§ 5.1. Sprzedaż napoju alkoholowego A(piwa) przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w ogródkach gastronomicznych.
2. Położenie ogródka musi być tak usytuowane, aby nie ograniczało swobodnego przejścia do korzystania z obiektów użyteczności publicznej.
3. Ogródek musi być ogrodzony z dostępem konsumentów do toalety.


§ 6.1. Sprzedaż napojów alkoholowych A(piwo), B(wino), C(wódka) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w punkcie gastronomicznym:
1) usytuowanym w lokalu posiadającym decyzję przeznaczenia na działalność gastronomiczną,
2) usytuowanym w lokalu, który nie jest częścią lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
3) nie będącym usytuowanym w tymczasowym obiekcie budowlanym
4) usytuowanym w ogródku przy lokalu, który stanowi integralną część lokalu gastronomicznego posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bez uzyskania dodatkowego zezwolenia pod warunkiem uzyskania zgody właściciela lub zarządcy terenu na zajęcie powierzchni pod ogródek oraz uzyskania pozytywnej opinii urbanistycznej dotyczącej lokalizacji i formy ogródka.
2. Wymagania ust. 1 pkt 3 nie dotyczą napojów alkoholowych A(piwa).


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.


§ 8. Traci moc uchwała Nr VII/77/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 51, poz. 856).


§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Ilość odwiedzin: 3224
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXVII/560/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
Skrócony opis: w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Uberman
Data wytworzenia informacji: 2009-03-30 11:12:53
Data udostępnienia informacji: 2009-03-30 11:12:53
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-30 11:22:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner