logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      minus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/553/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/554/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/555/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/556/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/557/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/558/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/559/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/560/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/561/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/562/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/563/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/564/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/565/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/566/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/567/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/568/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/569/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/570/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/571/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/572/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/573/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXXVII/561/2009
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 26 marca 2009 r.


w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. ze. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku oraz odbiorców w zakresie prowadzenia i warunków korzystania z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Barlinek.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:
a) „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.),
b) „Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:
- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- umowa o zapatrzenie w wodę,
- umowa o odprowadzanie ścieków,
c) „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będący stroną jednej z umów, o której mowa w pkt b,
d) „Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, z póz. zm.), który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
e) instalacja kanalizacyjna – instalacja wewnętrzna służąca do zbierania i odprowadzania ścieków wewnątrz nieruchomości.
f) instalacja wodociągowa - instalacja wewnętrzna służąca do rozprowadzania wody wewnątrz nieruchomości,
g) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości;
h) przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;
i) sieć wodociągowa - przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda, będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa;
j) sieć kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są ścieki będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa;
k) ścieki - ścieki wprowadzane do wód i do ziemi:
a. wody zużyte na cele bytowe lub przemysłowe,
b. ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991),
c. wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni,
d. wody wykorzystywane, odprowadzane z obiektów gospodarki rybackiej, jeżeli zawarty w nich ładunek zanieczyszczeń jest wyższy od ładunku zawartego w pobranej wodzie;
l) ścieki bytowe - ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli i terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych;
m) ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych, ze ściekami przemysłowymi lub mieszaninę ścieków bytowych z wodami opadowymi lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi;
n) ścieki przemysłowe - ścieki odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi się działalność gospodarczą, nie będące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi;
o) taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania;
p) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
q) urządzenia pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym;
r) urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;
s) ustawa - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.);
t) właściciel - także posiadacza samoistnego i użytkownika wieczystego;
u) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi - woda przeznaczona do picia, gotowania, przygotowania pożywienia lub do innych celów w gospodarstwach domowych oraz każda woda używana do produkcji żywności, środków farmaceutycznych i kosmetycznych, a także na potrzeby basenów kąpielowych i pływalni;
v) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym;
w) zbiorowe odprowadzanie ścieków - działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzoną przez Przedsiębiorstwo;
x) zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzoną przez Przedsiębiorstwo;
y) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej;
z) okres obrachunkowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzanie ścieków.

§ 3. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Burmistrza Barlinka
 


Rozdział II
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków oraz obowiązki Odbiorców warunkujące jego utrzymanie

§ 4. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić:
1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wynikającej z obowiązujących przepisów;
2) odbiór ścieków w ilości określonej w umowie oraz jakości wynikającej z obowiązujących przepisów, warunków technicznych przyłącza i zawartej umowy;
3) ciśnienie wody w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej, nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów);
4) ciągłość i niezawodność dostaw wody z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo oraz odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych posiadanych przez Przedsiębiorstwo;
5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji;
6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego.

§ 5. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:
1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;
2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, w szczególności poprzez montaż i utrzymanie zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami;
3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;
4) nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
5) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym ich uszkadzanie, zakłócenia prawidłowego działania, w tym zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób nieuprawnionych;
6) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie;
7) informowania Przedsiębiorstwa o posiadaniu własnych ujęć wody oraz umożliwienia dostępu do tych ujęć i instalacji z nich zasilanych, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo;
8) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w warunkach przyłączenia do sieci i umowie;
9) udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

§ 6. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług, Przedsiębiorstwo ma prawo przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych, kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wywiązywania się Odbiorcy z obowiązków określonych w § 5 niniejszego regulaminu.

§ 7. 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo lub strat dla Przedsiębiorstwa, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia.
2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo dokonać zastępczej naprawy, bez zlecenia, na koszt Odbiorcy.

§ 8. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:
1) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby;
2) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;
3) o każdej zmianie liczby osób korzystających z wody oraz stanu posiadania objętego normami zużycia wody - w przypadku rozliczeń w oparciu o przeciętne normy zużycia wody;
4) zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.


Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług
Postanowienia ogólne

§ 9. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 10. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz szczegółowe obowiązki stron i miejsce wykonywania usług dostawy wody, odbioru ścieków.
§ 11. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Strony zawierają umowę na czas określony:
1) gdy na czas określony ustanowiony został tytuł prawny do nieruchomości stanowiącej miejsce wykonywania usług dostawy wody, odbioru ścieków;
2) na wniosek Odbiorcy.

§ 12. 1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.
2. Nie wymaga zmiany umowy: zmiana taryfy, zmiana adresu do korespondencji, wymiana wodomierza zainstalowanego na przyłączu.


Zasady zawierania umów

§ 13.1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która jest legalnie i prawidłowo technicznie przyłączoną do sieci, znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem o zawarcie umowy osoba, o której mowa w ust. 1 obowiązana jest przedstawić dokument stwierdzający jej tytuł prawny do nieruchomości.

§ 14. 1. Na pisemny wniosek zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, legalnie i prawidłowo technicznie podłączonych do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa, zawierana jest umowa z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pod rygorem pozostawienia przez Przedsiębiorstwo bez rozpatrzenia, zawierać musi w załączeniu:
1) oświadczenie zarządcy/właściciela o opomiarowaniu wszystkich punktów czerpalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz aktualnymi normami technicznymi Polskiego Komitetu Normalizacji;
2) dane dotyczące opomiarowania punktów czerpalnych: numer wodomierza, jego średnica, producent, data legalizacji oraz numer lokalu, który opomiarowuje;
3) wniosek zarządcy/właściciela budynku o zawarcie umowy o dostawie wody i odprowadzanie ścieków z budynku, rozliczająca różnice wskazań miedzy wodomierzem głównym, a suma wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych, na które będą zawarte umowy z osobami korzystającymi z lokali;
4) wnioski osób korzystających z lokali o zawarcie umów, potwierdzone własnoręcznym podpisem, zawierające w szczególności: imię i nazwisko (imiona i nazwiska - w przypadku małżonków), adres zamieszkania, nr PESEL, lokal, którego wniosek dotyczy, rodzaj tytułu prawnego do lokalu;
5) zasady wstrzymania dostaw wody do lokali oraz poza lokalami bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali opracowane przez zarządcę/właściciela budynku, wraz z potwierdzeniem ich akceptacji czytelnymi podpisami osób korzystających z lokali;
6) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
3. Po wpłynięciu kompletnego wniosku Przedsiębiorstwo w terminie uzgodnionym z zarządcą/właścicielem budynku wielolokalowego dokonuje przeglądu technicznego instalacji wewnętrznej, celem potwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku, o których mowa w ust. 2, ze stanem faktycznym i stwierdzenia spełnienia wymogów określonych w art. 6 ust. 6 ustawy.
4. Umowy, o których mowa w ust. 1 zawierane są po stwierdzeniu, iż spełnione są wszystkie wymogi określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

§ 15. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy, a w przypadkach określonych w § 14 niniejszego regulaminu - w terminie nie dłuższym niż 21 od dnia przeglądu technicznego potwierdzającego spełnienie wymogów, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.


Zasady rozwiązywania umów

§ 16. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron lub przez stronę umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
2. Rozwiązanie umowy w trybie porozumienia stron dokonywane jest w formie pisemnej.
3. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie przez stronę pisemnego oświadczenia.
4. Wypowiedzenie umowy przez Przedsiębiorstwo winno wskazywać przyczynę wypowiedzenia.

§ 17. 1. Umowa wygasa w przypadku:
1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną;
2) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego, strony będącej przedsiębiorcą;
3) zawarcia umowy z następcą, wskutek utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do nieruchomości;
4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności, a także zmiany podmiotu administrującego siecią, do której przyłączony jest Odbiorca;
5) w przypadku odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, w sytuacjach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy.
2. W przypadku odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielolokalowego, w sytuacjach określonych w art. 8 ust. 1, w szczególności z powodu braku uiszczania opłat przez zarządcę/właściciela budynku z tytułu różnic wskazań miedzy wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych, jednocześnie wygasają wszystkie umowy zawarte z osobami korzystającymi z lokali w tym budynku.


Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 18. Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, w oparciu o ceny i stawki opłat określone w obowiązujących taryfach.

§ 19. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami, za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest:
a) faktura dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
b) rozliczenia okresowe po odczytaniu wodomierzy u osób fizycznych. Faktura wystawiana jest na wyraźne żądanie zainteresowanej osoby,
c) w okresie między odczytami, mierzone zużycie wody ustalane jest na podstawie zużycia z poprzedniego okresu. Zużycie wody ustalone statystycznie z okresu poprzedniego korygowane jest na podstawie odczytu okresowego.
2. Faktura wystawiana jest w ciągu 7 dni od daty odczytu, a termin zapłaty wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury.
3. Termin zapłaty dla odbiorców usług, którym wystawiane są rozliczenia okresowe, upływa z dniem 15- go każdego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Przedsiębiorstwo ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności, lub zwraca się ją w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku przez odbiorcę.

§ 20. W razie niesprawności wodomierza głównego, lokalowego lub urządzenia pomiarowego nie przekraczającej 6 miesięcy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w ostatnim okresie, a w przypadkach, gdy pobór jest nieregularny – w okresie analogicznym lat ubiegłych. W razie niesprawności wodomierza trwającej ponad 6 miesięcy ilość pobranej wody ustala się w oparciu o normy zużycia wody zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 21. Jeżeli Odbiorca, pobiera wódę z ujęcia własnego i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa ilość ścieków ustala się na podstawie urządzenia pomiarowego.


Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci

§ 22. 1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wydać warunki przyłączenia osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o wydanie warunków przyłączenia, który powinien zawierać, co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę wnioskodawcy);
2) adres do korespondencji w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;
3) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;
4) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyka zużycia wody;
5) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również, jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających;
6) opis nieruchomości;
7) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci winna załączyć:
a) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 23. 1. Jeżeli istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
2. Warunki przyłączenia są ważne maksymalnie do dwóch lat od dnia ich wydania.
3. Warunki przyłączenia określają:
1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy;
2) parametry techniczne i jakość materiałów;
3) maksymalna ilość dostarczanej do nieruchomości wody;
4) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków;
5) dopuszczalna ilość i jakość odprowadzanych ścieków;
6) termin ważności warunków przyłączenia.
4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie warunków przyłączenia winno wynikać z kosztów ponoszonych przez Przedsiębiorstwo na ich opracowanie. Przedsiębiorstwo może określić w tym zakresie opłatę zryczałtowana.

§ 24. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku o wydanie warunków przyłączenia informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując powody uniemożliwiające podłączenie.

§ 25. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest:
1) pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej;
2) zawarcie umowy o włączenie do sieci;
3) uzgodnienie warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.
2. Celem uzyskania uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie lub odmowę uzgodnienia z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji.
3. Umowa, o której mowa w 1 pkt 2 określa zasady odpłatnego włączenia przez Przedsiębiorstwo przyłącza lub urządzenia wybudowanego przez osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci, a także nadzór Przedsiębiorstwa nad włączeniem. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa winno wynikać z kosztów ponoszonych przez Przedsiębiorstwo na jego dokonanie. Przedsiębiorstwo może określić w tym zakresie opłatę zryczałtowana.

 

 

Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 26. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania warunków technicznych, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją techniczną.

§ 27. 1. W przypadku uzyskania od Przedsiębiorstwa przez osobę ubiegającą się o podłączenie do sieci informacji o braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, osoba ta może wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia poprzez wybudowanie przez nią przyłącza wraz z niezbędnym odcinkiem sieci lub innymi urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.
2. Warunki przyłączenia w sytuacji, o której mowa w ust. 1 Przedsiębiorstwo wydaje po przedstawieniu przez osobę ubiegającą się o podłączenie do sieci umowy zawartej z właścicielem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, określającej zasady odpłatnego przekazania wybudowanej sieci lub urządzenia na stan właściciela urządzeń.
3. W przypadku budowy sieci i urządzeń przytłaczanych do sieci posiadanych przez Przedsiębiorstwo, ma ono prawo do kontroli wszelkich prac budowlanych.

 

Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 28. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia, uzgodnioną dokumentacją oraz Obowiązującymi przepisami i normami.
2. Odbiory częściowe, próby techniczne i odbiór końcowy przeprowadzane są przy udziale stron lub ich upoważnionych przedstawicieli.
3. Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikowe) należy zgłaszać przed zasypaniem.
4. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w co najmniej dwóch egzemplarzach: dla Przedsiębiorstwa i dla urzędu właściwego dla spraw związanych z aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 29. 1. Termin odbioru końcowego osoba ubiegająca się o przyłączenie uzgadnia z Przedsiębiorstwem, zgłaszając gotowość do odbioru, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Zgłoszenie do odbioru winno zawierać w załączeniu, w szczególności:
1) protokoły: prób szczelności, odbiorów częściowych i dezynfekcji;
2) zarejestrowany powykonawczy operat geodezyjny;
3) powykonawczą dokumentację techniczną.
3. Z odbioru końcowego strony sporządzają protokół odbioru końcowego.

§ 30. Jeżeli warunki przyłączenia obejmowały również wybudowanie przez osobę ubiegającą się o przyłączenie odcinka sieci lub innego urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń, w trybie analogicznym do odbioru przyłącza.

 


Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku nie dotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 31. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 32. 1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.
2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 33. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2) odbiorca usług nie uiścił należności za dwa pełne okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego,
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, tj. bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwości korzystania z tego punktu.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, burmistrza oraz odbiorcę usług, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

 

Rozdział IX
Standardy obsługi Odbiorców usług
Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 34. Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi, a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 35. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 36. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§ 37. 1. W przypadku dostaw wody, o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na piśmie.
4. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu, nie dłużej niż do 30 dni.
5. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie.


Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 38. 1. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej z gminą, Przedsiębiorstwem i jednostka straży pożarnej.
2. Pobór wody na cele przeciwpożarowe dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
3. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa, są jednostki straży pożarnej będące stroną umowy, o której mowa w ust.1.

§ 39. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do:
a) powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu, czasie poboru oraz ilości pobranej wody niezwłocznie po zakończeniu akcji gaśniczej lub ćwiczeń, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jej ich zakończenia,
b) naprawienia uszkodzonych urządzeń i zabezpieczeń.

§ 40. Przedsiębiorstwo za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe obciąża gminę, na zasadach określonych w umowie.


Rozdział XI
Przepisy końcowe

§ 41. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 42. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

§ 43. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Ilość odwiedzin: 3617
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXVII/561/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
Skrócony opis: w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Uberman
Data wytworzenia informacji: 2009-03-30 11:22:25
Data udostępnienia informacji: 2009-03-30 11:22:25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-30 11:35:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner