logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      minus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/553/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/554/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/555/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/556/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/557/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/558/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/559/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/560/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/561/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/562/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/563/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/564/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/565/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/566/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/567/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/568/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/569/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/570/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/571/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/572/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/573/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA Nr XXXVII/558/2009
Rady Miejskiej Barlinek
z dnia 26 marca 2009 r.


w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art.2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Gmina Barlinek wyemituje 8.000 (słownie: osiem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 8.000.000,00 zł (słownie złotych: osiem milionów, 00/100).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 99 osób.
4. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.


§ 2.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone:
1. planowany deficyt finansowy,
2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań


§ 3.

Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2009, nie później niż 31 grudnia 2009, według poniższego harmonogramu:
1) seria A na kwotę 500.000 zł
2) seria B na kwotę 500.000 zł
3) seria C na kwotę 500.000 zł
4) seria D na kwotę 500.000 zł
5) seria E na kwotę 500.000 zł
6) seria F na kwotę 500.000 zł
7) seria G na kwotę 500.000 zł
8) seria H na kwotę 500.000 zł
9) seria I na kwotę 500.000 zł
10) seria J na kwotę 500.000 zł
11) seria K na kwotę 500.000 zł
12) seria L na kwotę 500.000 zł
13) seria M na kwotę 500.000 zł
14) seria N na kwotę 500.000 zł
15) seria O na kwotę 500.000 zł
16) seria P na kwotę 500.000 zł

 

 


§ 4.

1) Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2009 – 2019.
2) Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.
3) Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Barlinek.
4) Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.


§ 5.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Barlinek uzyskanych w latach 2009 – 2019.


§ 6.

1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) obligacje serii A nie później niż w dniu 30.04.2012 r.
2) obligacje serii B nie później niż w dniu 30.10.2012 r.
3) obligacje serii C nie później niż w dniu 30.04.2013 r.
4) obligacje serii D nie później niż w dniu 30.10.2013 r.
5) obligacje serii E nie później niż w dniu 30.04.2014 r.
6) obligacje serii F nie później niż w dniu 30.10.2014 r.
7) obligacje serii G nie później niż w dniu 30.04.2015 r.
8) obligacje serii H nie później niż w dniu 30.10.2015 r.
9) obligacje serii I nie później niż w dniu 30.04.2016 r.
10) obligacje serii J nie później niż w dniu 30.10.2016 r.
11) obligacje serii K nie później niż w dniu 30.04.2017 r.
12) obligacje serii L nie później niż w dniu 30.10.2017 r.
13) obligacje serii M nie później niż w dniu 30.04.2018 r.
14) obligacje serii N nie później niż w dniu 30.10.2018 r.
15) obligacje serii O nie później niż w dniu 30.04.2019 r.
16) obligacje serii P nie później niż w dniu 30.10.2019 r.
2. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.


§ 7.

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym, kupon odsetkowy płatny w okresach półrocznych, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 6M, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.
 

 


§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Barlinek, który jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Ilość odwiedzin: 3232
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXVII/558/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
Skrócony opis: w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Uberman
Data wytworzenia informacji: 2009-03-30 12:21:03
Data udostępnienia informacji: 2009-03-30 12:21:03
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-30 12:24:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner