logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      minus XL Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XL/583/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/584/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/585/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/586/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/587/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/588/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/589/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/590/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/591/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/592/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/593/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/594/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/595/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/596/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/597/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/598/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/599/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/600/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/601/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/602/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XL/598/2009
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), uchwala się co następuje:
 

      § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę
 882.022,36 zł
 z tego:
 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
120.578,36
Rozdział 85395 Pozostała działalność
120.578,36
§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
113.879,60
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
6.698,76

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
761.444,-
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
666.000,-
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/
666.000,-
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 
95.444,-
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
95.444,-

      § 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę
 761.444 zł
w tym:
 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
761.444,-
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
666.000,-
§ 6280 Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
666.000,-
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 
95.444,-
§ 8538 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych
95.444,-

  
      § 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
430.976 zł
w tym:
 
Dział 600 Transport i łączność
250.000,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
250.000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych
60.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
190.000,-
 
Dział 750 Administracja publiczna gminna
30.000,-
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
30.000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych
25.000,-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
5.000,-
 
 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
133.976,-
Rozdział 85395 Pozostała działalność
133.976,-
§ 2838 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
7.177,-
§ 8839 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
423,-
§ 3119 Świadczenia społeczne
13.397,64
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników
33.157,-
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.952,-
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
8.206,-
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
483,-
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy
1.277,-
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy
75,-
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe
23.573,-
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe
1.388,-
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia
20.202,-
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia
1.189,36
§ 4308 Zakup usług pozostałych
19.568,-
§ 4309 Zakup usług pozostałych
1.152,-
§ 4418 Podróże służbowe krajowe
714,-
§ 4419 Podróże służbowe krajowe
42,-
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
8.500,-
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
8.500,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
8.500,-
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
8.500,-
Rozdział 92195 Pozostała działalność
8.500,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
8.500,-
 
      § 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę
123.397,64 zł
w tym:
 
Dział 600 Transport i łączność
40.000,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
40.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
40.000,-
 
 
Dział 852 Pomoc społeczna
13.397,64
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze
13.397,64
§ 3110 Świadczenia społeczne
13.397,64
 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
70.000,-
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
70.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
70.000,-

 § 5. Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/582/2009 Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2009 roku otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 1 do uchwały.
§ 6. Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/582/2009 Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2009 roku otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 2 do uchwały.
§ 7. Zwiększa się deficyt budżetu do wysokości 10.047.990 zł.
§ 8. Zwiększa się kwotę przychodów do wysokości 11.798.557 zł, w tym kwotę kredytów (§ 952) i obligacji (§ 931) do wysokości 11.794.789 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki do pobrania: 2009-06-04 09:37:04 - Załącznik do pobrania (xls) (66.00 kB)

Ilość odwiedzin: 3034
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XL/598/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
Skrócony opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Uberman
Data wytworzenia informacji: 2009-06-04 09:16:59
Data udostępnienia informacji: 2009-06-04 09:16:59
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-04 09:37:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner