logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      minus XLIX Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLIX/800/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/801/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/802/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/803/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/804/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/805/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/806/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/807/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/808/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/809/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/810/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/811/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/812/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/813/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/814/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLIX/801/2009
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie programu współpracy na rok 2010 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 94, poz. 651; z 2008r. Nr 209, poz. 1316; z 2009r. Nr 22, poz. 120; Nr 19 poz. 100) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się program współpracy na rok 2010 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§2. Współpraca Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010 obejmować będzie w szczególności zadania w zakresie:
1. Pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
a) realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi,
b) realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
c) realizacja programów w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
d) w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia,
e) w zakresie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, leczenia i profilaktyki uzależnień od alkoholu,
f) realizacja programów służących aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku,
g) realizacja programów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) organizowanie szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej, lekkiej atletyki, żeglarstwa, szachów, wędkarstwa i sportów na orientację.
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a) upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej,
b) wspieranie inicjatyw kulturalnych i programów skierowanych do dzieci i młodzieży związanych z edukacją kulturalną i amatorskim ruchem artystycznym w dziedzinie tańca,
c) szkolenie i promowanie utalentowanej młodzieży i dzieci w dziedzinie tańca, teatru, muzyki podczas realizacji musicalu,
d) wspieranie i organizowanie koncertów muzyki kameralnej.
4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
a) wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek poprzez oddziaływanie, informowanie i propagowanie idei społecznego wsparcia szkół i placówek.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2708
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLIX/801/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
Skrócony opis: Programu współpracy na rok 2010 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający: UM Barlinek/Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2009-12-02 10:01:58
Data udostępnienia informacji: 2009-12-02 10:01:58
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-03 10:38:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner