logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      minus XLIX Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLIX/800/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/801/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/802/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/803/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/804/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/805/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/806/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/807/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/808/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/809/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/810/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/811/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/812/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/813/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/814/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLIX/804/2009
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2010 roku, oraz
poboru tego podatku w drodze inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 6 ust. 3, art. 6b oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775;
z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się co następuje:

§1. Obniża się cenę żyta stosowaną do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. z kwoty 34,10 zł za 1 dt do kwoty 32,00zł /1 dt.

§2. 1) Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych na terenie wiejskim w drodze inkasa.
2) Inkasentów do poboru tego podatku oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa oddzielna uchwała Rady Miejskiej.

§3. Zwalnia się od podatku rolnego grunty będące własnością gminy, nie oddane innym podmiotom w użytkowanie wieczyste lub posiadanie zależne.

§4. Traci moc uchwała Nr XXXI/389/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego, oraz poboru tego podatku w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2008r. Nr 106, poz. 2537).

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Ilość odwiedzin: 2796
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLIX/804/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
Skrócony opis: Obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2010 roku, oraz poboru tego podatku w drodze inkasa
Podmiot udostępniający: UM Barlinek/Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2009-12-02 11:42:42
Data udostępnienia informacji: 2009-12-02 11:42:42
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-03 10:36:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner