logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   minus Uchwały 2010
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      minus LVI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LVI/999/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1000/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1001/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1002/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1003/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1004/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1005/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1006/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1007/ 2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1008/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1009/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1010/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1011/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1012/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1013/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1014/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1015/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA Nr LVI/1016/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA Nr LVI/1017/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA Nr LVI/1018/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1019/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LX Sesja Rady Miejskiej
      plus LXI Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LXV Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR LVI/1005/2010
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Barlinek.

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 ) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Ustala się szczegółowy tryb i zakres prac nad projektem uchwały budżetowej na następny rok budżetowy, zwany rokiem planowym, ujętych w harmonogramie stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kierownicy referatów, dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych opracowują plany rzeczowe oraz projekty planów finansowych w odniesieniu do nadzorowanych i wykonywanych zadań i przedkładają je Skarbnikowi Barlinka w terminach wynikających z harmonogramu, o których mowa w ust. 1

§2. 1. Założenia do projektu uchwały budżetowej oraz materiałów planistycznych opracowywanych przez jednostki organizacyjne gminy, referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego winny uwzględniać wymienione niżej zagadnienia:
1) przewidywane zmiany w strukturze jednostek organizacyjnych polegające na tworzeniu, łączeniu, przekształcaniu lub likwidacji jednostek.
2) aktualnego poziomu cen (stawek, taryf, opłat i podatków), z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku planowego,
3) zakładanej prognozy wzrostu cen w roku planowanym,
4) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do ustalenia planu wynagrodzeń,
5) przewidywany stan zatrudnienia na projektowany rok budżetowy,
6) wskazówek Rady Miejskiej.

2. Założenia, o których mowa w ust. 1, ustala Burmistrz w zarządzeniu.

§2. Rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych do projektu uchwały budżetowej określa załącznik nr 1.

§3. Harmonogram prac oraz wykaz jednostek oraz osób wykonujących i nadzorujących sporządzanie planów i opracowań do projektu uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§4. Wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, wraz z projektem uchwały budżetowej, określa załącznik nr 3.

§5. Procedurę podejmowania uchwały budżetowej określa załącznik nr 4.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§7. Traci moc Uchwała Nr XI/91/2007 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Barlinek.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania: 2010-06-11 11:02:45 - Załącznik Nr 1 (doc) (32.50 kB)
2010-06-11 11:03:16 - Załącznik Nr 2 (xls) (18.00 kB)
2010-06-11 11:03:39 - Załącznik Nr 3 (doc) (25.00 kB)
2010-06-11 11:04:04 - Załącznik Nr 4 (doc) (37.50 kB)

Ilość odwiedzin: 3085
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LVI/1005/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010r.
Skrócony opis: Określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Barlinek
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2010-06-11 10:10:58
Data udostępnienia informacji: 2010-06-11 10:10:58
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-11 11:04:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner