logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   minus Uchwały 2010
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      minus LX Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LX/1038/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LX/1039/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LX/1040/2010 - UNIEWAŻNIONA ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
         minus UCHWAŁA NRLX/1041/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010r.
         minus UCHWAŁA NR LX/1042/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LX/1043/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKUz dnia 26 sierpnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LX/1044/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA Nr LX/1045/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LX/1046/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LX/1047/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LX/1048/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LX/1049/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LX/1050/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LX/1051/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LX/1052/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LX/1053/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LX/1054/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 roku
         minus UCHWAŁA Nr LX/1055/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LX/1056/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
      plus LXI Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LXV Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NRLX/1041/2010
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 94, poz. 651; z 2008r. Nr 209, poz. 1316; z 2009r. Nr 22, poz. 120; Nr 19 poz. 100; Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Barlinek.

§2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych. 2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Barlinek.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.

§3. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Barlinka, a podaje się ją do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia.
2. W ogłoszeniu o konsultacjach określa się w szczególności przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego lub jednostkę organizacyjną Gminy odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku.

§4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z podanych form:
1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
2) wyrażenia pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
2. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający między innymi informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. W przypadku spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników spotkania.
3. Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego lub jednostka organizacyjna Gminy odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji przekazuje zebrane opinie organizacji pozarządowych do rozpatrzenia Burmistrzowi Barlinka.
4. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2894
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NRLX/1041/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010r.
Skrócony opis: Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa mi
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2010-09-09 11:18:29
Data udostępnienia informacji: 2010-09-09 11:18:29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 12:29:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner