logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   minus Uchwały 2010
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LX Sesja Rady Miejskiej
      plus LXI Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      minus LXIII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LXIII/1070/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 12 października 2010 r.
      plus LXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LXV Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR LXIII/1070/2010
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 12 października 2010 r.


w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie miasta i gminy Barlinek.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 , poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) uchwala, co następuje:

§1. Ilekroć w uchwale mowa jest o :
1)tzw. dopalaczu – należy przez to rozumieć każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na organizm człowieka w sposób wywołujący zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu i postrzeganiu rzeczywistości, którą obrót nie podlega regulacji przepisami odrębnymi wydanymi z uwagi na psychoaktywną funkcję tej substancji,
2)wprowadzaniu do obrotu – należy przez to rozumieć nieodpłatne lub odpłatne udostępnianie tzw. dopalaczy osobom trzecim.

§2. W celu ochrony życia i zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się zakaz wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie miasta i gminy Barlinek.

§3. Naruszenie zakazu, o którym mowa w § 2 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określanych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 275 ze zm.) oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r., Nr 133, poz. 848 ze zm.).

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Ilość odwiedzin: 2323
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LXIII/1070/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 12 października 2010 r.
Skrócony opis: Uchwała w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie miasta i gminy Barlinek
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2010-10-14 13:17:06
Data udostępnienia informacji: 2010-10-14 13:17:06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-14 13:20:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner