logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA
WYDANYCH W 2011 r.

Nr Zarządzenia
W sprawie
Data
Uwagi
1/2011
Ustalenia pogotowia kasowego na 2011 rok
03.01.2011
RF.I.
2/2011
Polityki rachunkowości
03.01.2011
RF.I.
3/2011
Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok
07.01.2011
RF.I.
4/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok.
07.01.2011
RF.I.
5/2011
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Bocznej.
13.01.2011
RG.IV.
6/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej od oddania w uzytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Sądowej.
13.01.2011
RG.IV.
7/2011
Określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek.
13.01.2011
RG.VI.
8/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok.
17.01.2011
RF.I.
9/2011
Regulaminu pracy komisji konkursowej oraz procedury zlecania zadań publicznych Gminy Barlinek w trybie otwartego konkursu ofert.
19.01.2011
RO.VIII.
10/2011
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
19.01.2011
RO.VIII.
11/2011
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych.
19.01.2011
RO.VIII.
12/2011
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
19.01.2011
RO.VIII.
13/2011
Procedury prowadzenia i aktualizacji mapy aktywności- bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Barlinek.
19.01.2011
RO.VIII.
14/2011
Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok
19.01.2011
RF.I.
15/2011
Sprzedaży nieruchomości- lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
20.01.2011
RGM.II.
16/2011
Uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
20.01.2011
OPS
17/2011
Zmiany Zarządzenia Nr 10/2011 z dnia 9 stycznia 2011r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
26.01.2011
RO.VIII.
18/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie Rychnów i Płonno, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez BTBS w Barlinku Sp. z o. o..
26.01.2011
RGM.IV
19/2011
Udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” w Barlinku.
28.01.2011
RF.I.
20/2011
Udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o. o. w Barlinku na kwotę 800.000 zł
01.02.2011
RF.I.
21/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie 2 m. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
08.02.2011
RGM.IV.
22/2011
Zbycia w drodze bezprzzetargowej działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Bocznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych działek.
10.02.2011
RG.IV.
23/2011
Zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Bocznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.
10.02.2011
RG.IV.
24/2011
Uchylające Zarządzenie Nr 154/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania kart usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku oraz procedury ich aktualizacji.
10.02.2011
RO.I.
25/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
16.02.2011
RGM.IV
26/2011
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i o zmianie zarządzenia.
17.02.2011
RGM.II.
27/2011
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych.
28.02.2011
RO.VIII.
28/2011
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
28.02.2011
RO.VIII.
29/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok.
28.02.2011
RF.I.
30/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
03.03.2011
RGM.V.
31/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży znajdującej się w budynku położonym w Barlinku przy ul. Chmielnej.
03.03.2011
RG.IV.
32/2011
Procedur i zasad opracowywania projektów organizacji publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli na rok szkolny 2011/2012 w Gminie Barlinek.
10.03.2011
ROś.
33/2011
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
15.03.2011
RO.VIII.
34/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok.
15.03.2011
RF.I.
35/2011
Uchylenia części Zarządzenia nr 29/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku.
21.03.2011
RF.I.
36/2011
Wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Barlinek w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
24.03.2011
RO.I.
37/2011
Sekretarz
24.03.2011
RO.I.
38/2011
Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
24.03.2011
RGM.IV.
39/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok
31.03.2011
RF.I.
40/2011
Powolania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego na terenie „Pensjonatu Pod Sosnami”, położonego w obrębie 2 miasta Barlinek przy ul. Sportowej 2.
31.03.2011
RGM.IV.
41/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek.
31.03.2011
RGM.IV.
42/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek. 
31.03.2011
RGM.IV.
43/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
31.03.2011
RGM.IV.
44/2011
skarbnik
04.04.2011
RF.I.
45/2011
Wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Barlinku.
07.04.2011
Sekretarz Barlinka
46/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby prawnej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, przy ul. Dworcowej.
07.04.2011
RG.VI.
47/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok.
07.04.2011
RF.I.
48/2011
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”. Zadanie: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku, obejmująca wymianę stolarki okiennej oraz wymianę instalacji c.o.”
08.04.2011
RI.IX.
49/2011
Nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Barlinek działki gruntu nr 237/1 obr. Ożar.
12.04.2011
RG.IV.
50/2011
Zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Bocznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.
14.04.2011
RG.IV.
51/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej.
14.04.2011
RG.IV
52/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o..
28.04.2011
RG.VI.
53/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok
30.04.2011
RF.I
54/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Odrzańskiej
05.05.2011
RG.IV
55/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku
05.05.2011
RG.IV
56/2011
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
05.05.2011
RGM.II
57/2011
Zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Bocznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.
05.05.2011
RG.IV
58/2011 Powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku. 11.05.2011 ROS
60/2011
Sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
20.05.2011
RF.I
61/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok
23.05.2011
RF.I
62/2011
Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok.
25.05.2011
RF.I
63/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Moczkowo gm. Barlinku
26.05.2011
RG.IV
64/2011 Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Fabrycznej 26.05.2011 RG.IV
65/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
26.05.2011
RG.VI
66/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
26.05.2011
RG.VI
67/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości , przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Barlinek
26.05.2011
RG.VI
68/2011
Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok.
31.05.2011
RF.I
69/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok
31.05.2011
RF.I
70/2011
Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok.
31.05.2011
RF.I
71/2011
Zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Tunelowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości
02.06.2011
RG.IV
72/2011 Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w w Barlinku 02.06.2011 RG.IV
73/2011
Sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
06.06.2011
RF.I
74/2011
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
13.06.2011
RGM.II
75/2011 Udzielenia poręczenia kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez Barlinecki Ośrodek Kultury 14.06.2011 RF.I
76/2011 Sprzedaży mienia komunalnego 16.06.2011 ROS.I
77/2011 Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 24.06.2011 RF.I
78/2011 Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 24.06.2011 RF.I
79/2011 Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 27.06.2011 RF.I
80/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 30.06.2011 RGM.II
81/2011 sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 30.06.2011 RGM.II
82/2011 zmieniające ZARZĄDZENIE NR 41/2011 Burmistrza Barlinka z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 30.06.2011 RG.VI
83/2011 wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek 20.07.2011 RG.VI
84/2011 wykaz nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek 20.07.2011 RG.VI
85/2011 sprzedaży mienia komunalnego 30.06.2011 ROS
 86/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.06.2011 RF.I
87/2011 Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego. 06.07.2011 ROS.I.
88/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 30.06.2011 RF.I
89/2011 Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. 07.07.2011 ROS.I.
90/2011 Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. 07.07.2011 ROS.I.
91/2011 Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. 07.07.2011 ROS.I.
92/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 07.07.2011 RF.I
93/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 07.07.2011 RF.I
94/2011 Powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 14.07.2011 RO.I
95/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 15.07.2011 RGM.II
96/2011 Ustalenia jednolitego okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Bocznej 7. 15.07.2011 RG.IV.
97/2011 Uchylenia Zarządzenia Nr 38/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne. 15.07.2011 RGM.III
98/2011 Powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej w Barlinku” 22.07.2011 RI.III
99/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 31.07.2011 RF.I
100/2011 Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok. 31.07.2011 RF.I
101/2011 Wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek. 28.07.2011 RG.IV.
102/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 28.07.2011 RGM.II
103/2011 sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 28.07.2011 RGM.II
104/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 12.08.2011 RF.I
105/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 12.08.2011 RF.I
106/2011 powołania komisji przetargowej 12.08.2011 RGM.III
107/2011 uchylenia Zarządzenia Nr 2/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 09 stycznia 2003r. w sprawie wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne 25.08.2011  
108/2011 uchylenia Uchwały Nr 35 /97/ 226 Zarządu Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 03 czerwca 1997r. w sprawie wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne 25.08.2011  
109/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 31.08.2011 RF.I
110/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 31.08.2011 RF.I
113/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Płonnie 02.09.2011 RG.IV
114/2011 zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Szosowej 02.09.2011 RG.IV
115/2011 sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 02.09.2011 RGM.II
116/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 02.09.2011 RGM.II
118/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 09.09.2011 RF.I
119/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 09.09.2011 RF.I
120/2011 powołania komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. 16.09.2011 Sekretarz
121/2011 sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 15.09.2011 RGM.II
122/2011 organizacji, funkcjonowania i dokumentowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Barlinku i jednostkach organizacyjnych Gminy 15.09.2011 KW
123/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 16.09.2011 RF.I
124/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 19.09.2011 RF.I
125/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 20.09.2011 RF.I
126/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 20.09.2011 RF.I
127/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych w obrębie Moczkowie gm. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Barlinku Sp. z o.o. 30.09.2011 RG.VI
128/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 30.09.2011 RGM.II
129/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 03.10.2011 RF.I
132/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.09.2011 RF.I
133/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 30.09.2011 RF.I
135/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Enea Operator Sp z o.o. stanowiącej własność Gminy Barlinek 06.10.2011 RG.VI
137/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 13.10.2011 RF.I
138/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.09.2011 RF.I
139/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.09.2011 RF.I
140/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej , stanowiącej własność Gminy Barlinek 10.10.2011 RG.VI
141/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.09.2011 RF.I
143/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.09.2011 RF.I
144/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej , stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 13.10.2011 RG.VI
145/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 13.10.2011 RF.I
147/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Okunie 27.10.2011 RG.IV
149/2011 sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 03.11.2011 RGM.II
150/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 03.11.2011 RGM.II
151/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Barlinku przy Kombatantów 03.11.2011 RG.IV
152/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 31.10.2011 RF.I
153/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 31.10.2011 RF.I
154/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 07.11.2011 RF.I
155/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 07.11.2011 RF.I
156/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 10.11.2011 RG.VI
157/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 10.11.2011 RG.VI
158/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 10.11.2011 RG.VI
159/2011 zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Bocznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości. 10.11.2011 RG.IV
160/2011 ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 18.11.2011 RF.I
161/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.11.2011 RGM.II
162/2011 sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 18.11.2011 RGM.II
163/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 17.11.2011 RF.I
164/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 17.11.2011 RF.I
165/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 25.11.2011 RF.I
166/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 29.11.2011 RF.I
167/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 29.11.2011 RF.I
168/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 01.12.2011 RGM.II
169/2011 waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 01.12.2011 RG.VI
170/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 06.12.2011 RGM.II
171/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.11.2011 RF.I
172/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.11.2011 RF.I
173/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 30.11.2011 RF.I
174/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 30.11.2011 RF.I
176/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 09.12.2011 RF.I
177/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 09.12.2011 RF.I
178/2011 zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Moczkowie w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości. 14.12.2011 RG.V
179/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 15.12.2011 RG.VI
180/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Barlinek 15.12.2011 RG.VI
181/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 14.12.2011 RF.I
182/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 14.12.2011 RF.I
183/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 20.12.2011 RF.I
184/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 20.12.2011 RF.I
185/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 20.12.2011 RF.I
186/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 20.12.2011 RF.I
188/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 27.12.2011 RF.I
189/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 27.12.2011 RF.I
190/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 29.12.2011 RF.I
191/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 29.12.2011 RF.I

 

Załączniki do pobrania: 2011-04-14 10:37:49 - (12.00 kB)
2011-06-30 10:53:18 - Zarządzenie Nr 2 (zip) (49.90 kB)
2011-08-12 11:39:59 - Zarządzenia 3-20 (zip) (393.46 kB)
2011-04-11 11:27:13 - Zarządzenia Nr 21-40 (zip) (604.74 kB)
2011-04-29 10:05:02 - Zarządzenia Nr 41-52 (zip) (1.95 MB)
2011-05-11 12:35:11 - Zarządzenie Nr 51 (zip) (7.19 kB)
2011-05-11 12:37:01 - Zarządzenie Nr 53 (zip) (9.08 kB)
2011-05-11 12:37:36 - Zarządzenie Nr 54 (zip) (6.81 kB)
2011-05-11 12:38:00 - Zarządzenie Nr 55 (zip) (6.43 kB)
2011-05-11 13:41:40 - Zarządzenie Nr 56 (zip) (14.56 kB)
2011-05-11 12:38:56 - Zarządzenie Nr 57 (zip) (6.30 kB)
2011-05-27 10:20:18 - Zarządzenie Nr 60 (zip) (1.20 MB)
2011-05-25 09:09:50 - Zarządzenie Nr 61 (zip) (860.45 kB)
2011-05-27 07:59:02 - Zarządzenie Nr 62 (zip) (1.18 MB)
2011-06-14 13:13:29 - Zarządzenie Nr 63 (zip) (7.34 kB)
2011-06-14 14:01:55 - Zarządzenie Nr 64 (zip) (6.28 kB)
2011-06-06 12:08:28 - Zarządzenie Nr 65 (zip) (664.56 kB)
2011-06-06 12:09:01 - Zarządzenie Nr 66 (zip) (59.11 kB)
2011-06-06 12:12:35 - Zarządzenie Nr 67 (zip) (54.66 kB)
2011-06-03 11:03:17 - Zarządzenie Nr 68 (zip) (1.47 MB)
2011-06-09 14:37:25 - Zarządzenie Nr 69 (zip) (975.87 kB)
2011-06-09 14:38:46 - Zarządzenie Nr 70 (zip) (1.19 MB)
2011-06-14 14:02:39 - Zarządzenie Nr 71 (zip) (6.61 kB)
2011-06-14 14:03:19 - Zarządzenie Nr 72 (zip) (6.78 kB)
2011-06-14 14:04:15 - Zarządzenie Nr 73 (zip) (1.39 MB)
2011-06-15 11:34:28 - Zarządzenie Nr 74 (zip) (14.30 kB)
2011-06-20 11:42:16 - Zarządzenie Nr 75 (zip) (209.43 kB)
2011-06-16 13:31:03 - Zarządzenie Nr 76 (zip) (11.91 kB)
2011-06-29 10:00:30 - Zarządzenie Nr 77 (zip) (1007.83 kB)
2011-06-29 10:01:59 - Zarządzenie Nr 78 (zip) (1.20 MB)
2011-06-29 10:02:45 - Zarządzenie Nr 79 (zip) (1.24 MB)
2011-07-07 13:42:26 - Zarządzenie Nr 80 (zip) (18.52 kB)
2011-07-07 13:44:28 - Zarządzenie Nr 81 (zip) (11.29 kB)
2011-07-12 11:42:34 - Zarządzenie Nr 82 (zip) (99.00 kB)
2011-09-12 12:55:27 - Zarzadzenie Nr 83 (zip) (69.83 kB)
2011-07-20 10:53:31 - Zarządzenie Nr 84 (zip) (63.81 kB)
2011-07-01 09:32:18 - Zarządzenie Nr 85 (zip) (9.84 kB)
2011-07-12 11:44:08 - Zarządzenie Nr 86 (zip) (1.77 MB)
2011-07-12 11:59:57 - Zarządzenie Nr 88 (zip) (1.84 MB)
2011-07-12 12:01:27 - Zarządzenie Nr 92 (zip) (351.44 kB)
2011-07-12 12:02:19 - Zarządzenie Nr 93 (zip) (800.42 kB)
2011-07-29 08:59:08 - Zarządzenie Nr 95 (zip) (15.27 kB)
2012-01-23 08:26:16 - Zarządzenie Nr 96 (zip) (3.96 kB)
2011-08-09 12:17:11 - Zarządzenie Nr 99 (zip) (1.47 MB)
2011-07-29 09:04:21 - Zarządzenie Nr 102 (zip) (16.74 kB)
2011-07-29 09:13:16 - Zarządzenie Nr 103 (zip) (11.25 kB)
2011-08-18 07:55:36 - Zarządzenie Nr 104 (zip) (833.50 kB)
2011-08-18 07:59:16 - Zarządzenie Nr 105 (zip) (1021.24 kB)
2011-08-30 11:22:42 - Zarządzenie Nr 107 (zip) (3.65 kB)
2011-08-30 11:23:31 - Zarządzenie Nr 108 (zip) (3.54 kB)
2011-09-07 09:31:04 - Zarządzenie Nr 109 (zip) (1.42 MB)
2011-09-07 09:34:13 - Zarządzenie Nr 110 (zip) (2.32 MB)
2011-09-12 12:53:26 - Zarządzenie Nr 113 (zip) (7.12 kB)
2011-09-12 15:26:37 - Zarządzenie Nr 114 (zip) (6.85 kB)
2011-09-16 08:14:29 - Zarządzenie Nr 115 (zip) (11.49 kB)
2011-09-16 08:14:57 - Zarządzenie Nr 116 (zip) (16.65 kB)
2011-09-23 10:38:14 - Zarządzenie Nr 118 (pdf) (1.02 MB)
2011-09-23 10:39:23 - Zarządzenie Nr 119 (pdf) (999.69 kB)
2011-09-23 10:38:59 - Zarządzenie Nr 120 (pdf) (1.61 MB)
2011-09-23 14:01:44 - Zarządzenie Nr 121 (zip) (11.38 kB)
2012-11-26 11:26:21 - Zarządzenie Nr 122 (zip) (3.33 MB)
2011-09-20 09:05:19 - Zarządzenie Nr 123 (zip) (493.22 kB)
2011-09-26 12:56:14 - Zarządzenie Nr 124 (pdf) (2.09 MB)
2011-09-26 12:57:05 - Zarządzenie Nr 125 (pdf) (1.02 MB)
2011-09-26 12:57:51 - Zarządzenie Nr 126 (pdf) (1.70 MB)
2011-10-05 09:35:35 - Zarządzenie Nr 127 (pdf) (156.27 kB)
2011-10-07 11:32:20 - Zarządzenie Nr 128 (zip) (15.53 kB)
2011-10-11 11:30:46 - Zarządzenie Nr 129 (pdf) (782.97 kB)
2011-10-11 11:31:43 - Zarządzenie Nr 132 (pdf) (2.16 MB)
2011-10-11 11:32:45 - Zarządzenie Nr 133 (pdf) (3.38 MB)
2011-10-12 13:08:26 - Zarządzenie Nr 135 (zip) (126.81 kB)
2011-10-21 12:47:15 - Zarządzenie Nr 137 (pdf) (1.89 MB)
2011-10-11 11:34:38 - Zarządzenie Nr 138 (pdf) (831.45 kB)
2011-10-11 11:35:33 - Zarządzenie Nr 139 (pdf) (864.51 kB)
2011-10-12 13:25:23 - Zarządzenie Nr 140 (zip) (230.26 kB)
2011-10-17 10:22:46 - Zarządzenie Nr 141 (pdf) (401.05 kB)
2011-10-17 10:23:28 - Zarządzenie Nr 143 (pdf) (394.43 kB)
2011-10-26 14:20:27 - Zarządzenie Nr 144 (zip) (384.78 kB)
2011-10-21 12:50:24 - Zarządzenie Nr 145 (pdf) (1.73 MB)
2011-11-15 13:37:38 - Zarządzenie Nr 147 (zip) (7.89 kB)
2011-11-10 09:10:06 - Zarządzenie Nr 149 (zip) (11.39 kB)
2011-11-10 09:09:10 - Zarządzenie Nr 150 (zip) (18.20 kB)
2011-11-15 13:38:17 - Zarządzenie Nr 151 (zip) (7.19 kB)
2011-11-09 10:38:08 - Zarządzenie Nr 152 (pdf) (2.29 MB)
2011-11-09 10:39:19 - Zarządzenie Nr 153 (pdf) (2.96 MB)
2011-11-09 10:40:23 - Zarządzenie Nr 154 (pdf) (1.37 MB)
2011-11-09 10:41:09 - Zarządzenie Nr 155 (pdf) (1.12 MB)
2011-11-18 07:28:26 - Zarządzenie Nr 156 (zip) (203.01 kB)
2011-11-15 13:32:03 - Zarządzenie Nr 157 (zip) (259.97 kB)
2011-11-18 07:31:03 - Zarządzenie Nr 158 (zip) (131.94 kB)
2011-12-16 14:06:20 - Zarządzenie Nr 159 (zip) (7.00 kB)
2012-02-17 14:43:10 - Zarządzenie Nr 160 (pdf) (16.97 MB)
2011-12-09 10:55:46 - Zarządzenie Nr 161 (zip) (16.06 kB)
2011-12-09 10:59:59 - Zarządzenie Nr 162 (zip) (11.36 kB)
2011-11-24 11:03:05 - Zarządzenie Nr 163 (zip) (483.83 kB)
2011-11-24 11:03:46 - Zarządzenie Nr 164 (zip) (647.33 kB)
2011-12-01 10:57:30 - Zarządzenie Nr 165 (pdf) (2.84 MB)
2011-12-06 11:06:09 - Zarządzenie Nr 166 (pdf) (3.17 MB)
2011-12-06 11:07:24 - Zarządzenie Nr 167 (pdf) (3.90 MB)
2011-12-09 11:06:35 - Zarządzenie Nr 168 (zip) (17.25 kB)
2011-12-06 11:09:45 - Zarządzenie Nr 169 (zip) (3.13 kB)
2011-12-09 11:08:58 - Zarządzenie Nr 170 (zip) (17.75 kB)
2011-12-08 11:18:06 - Zarządzenie Nr 171 (pdf) (713.89 kB)
2011-12-08 11:19:10 - Zarządzenie Nr 172 (pdf) (804.36 kB)
2011-12-08 11:20:22 - Zarządzenie Nr 173 (pdf) (961.41 kB)
2011-12-08 11:23:39 - Zarządzenie Nr 174 (pdf) (1.15 MB)
2011-12-16 13:52:47 - Zarządzenie Nr 176 (pdf) (1.43 MB)
2011-12-16 13:53:52 - Zarządzenie Nr 177 (pdf) (1.81 MB)
2011-12-20 11:33:02 - Zarządzenie Nr 178 (zip) (7.26 kB)
2011-12-20 09:48:55 - Zarządzenie Nr 179 (zip) (339.14 kB)
2011-12-20 09:49:32 - Zarządzenie Nr 180 (zip) (73.44 kB)
2011-12-23 09:47:54 - Zarządzenie Nr 181 (pdf) (2.51 MB)
2011-12-23 09:49:00 - Zarządzenie Nr 182 (pdf) (2.95 MB)
2011-12-23 09:49:50 - Zarządzenie Nr 183 (pdf) (186.87 kB)
2011-12-23 12:36:14 - Zarządzenie Nr 184 (pdf) (1.64 MB)
2011-12-23 12:41:06 - Zarządzenie Nr 185 (pdf) (3.45 MB)
2011-12-23 12:41:27 - Zarządzenie Nr 186 (pdf) (1.38 MB)
2012-01-03 12:12:13 - Zarządzenie Nr 188 (pdf) (2.19 MB)
2012-01-03 12:13:06 - Zarządzenie Nr 189 (pdf) (2.31 MB)
2012-01-05 11:49:38 - Zarządzenie Nr 190 (pdf) (3.58 MB)
2012-01-11 10:54:06 - Zarządzenie Nr 191 (pdf) (3.75 MB)

Ilość odwiedzin: 8076
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2011
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2011 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: UM Barlinek
Osoba, która odpowiada za treść: UM Barlinek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-01-17 12:32:22
Data udostępnienia informacji: 2011-01-17 12:32:22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 09:52:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner