logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   minus Uchwały 2011
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      minus VII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR VII/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/87/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/89/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/90/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/91/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/92/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/94/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uchwała Nr VII/86/2011
Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r Nr. 142 poz. 1591, z 2002r. Nr. 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr. 153 poz. 1271, z 2003r. Nr. 214 poz. 1806, Nr. 80 poz. 717, Nr. 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr. 102 poz. 1055, Nr. 116, poz. 1203, Nr 167,poz 1759;z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr.180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz.1241, z 2010r Nr 28,poz. 142 i 146, Nr 106,poz. 675, Nr 40 poz. 230/, oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej / t.j.z 2008 r. Dz. U. Nr 115 poz.728, Nr 171 poz.1056, nr 216 poz.1367, Nr 220 poz.1431, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 6 poz.33/ . Uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Osobom samotnym, samotnie gospodarującym oraz osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 przysługuje osobom mieszkającym samotnie, posiadającym rodzinę oddzielnie zamieszkałą, a rodzina-wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, patologię, pracę zawodową, naukę, brak odpowiedniego przygotowania lub innych uzasadnionych powodów; 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze nie obejmują usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 3. Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego 

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być również przyznana z urzędu. 

§ 4. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego i jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego / rodzinnego/. 

§ 5. Wymiar, zakres i okres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia , wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa się każdorazowo w decyzji administracyjnej. 

§ 6. Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne. Cena za 1 godzinę usług wynosi 11,00zł. 

§ 7. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub dochodu przypadającego na osobę w rodzinie ubiegającej się o świadczenie. Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze określa tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały. 

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego, można zwolnić z obowiązku ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze w całości lub części, zwłaszcza ze względu na: 

1) Jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie (za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze) stanowiłoby dla osoby bądż rodziny nadmierne obciążenie finansowe, lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe, 

2) Korzystanie z co najmniej z dwóch rodzajów usług, 

3) Konieczność ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce leczniczej lub rehabilitacyjnej, 

4) Konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą. 

5) Udokumentowane wydatki na zakup lekarstw, artykułów sanitarnych, stosowanie specjalistycznej diety, 

6) Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który rokuje lub spowoduje ograniczenie zakresu lub wymiaru dziennych usług, bądź zapewni kontakt z otoczeniem, 

7) Zakup sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego dla funkcjonowania świadczeniobiorcy, 

8) Inne uzasadnione sytuacje życiowe i losowe. 

9) Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, nieposiadającej małżonka, wstępnych, zstępnych. 

§ 9. Opłaty za usługi opiekuńcze wnosi się do 15 go następnego miesiąca po wykonaniu usług i do kasy Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku. 

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku. 

§ 11. Traci moc Uchwała NR XXL/261/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 maja 2008r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnienia częściowego lub całkowitego od opłat jak również trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Zachodniopomorskim Dzienniku Urzędowym. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/86/2011
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/86/2011
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Załączniki do pobrania: 2011-05-09 11:41:54 - Załącznik Nr 1 (doc) (29.00 kB)
2011-05-09 11:42:12 - Załącznik Nr 2 (doc) (31.00 kB)

Ilość odwiedzin: 3019
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR VII/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Skrócony opis: w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-05-09 11:22:11
Data udostępnienia informacji: 2011-05-09 11:22:11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-28 10:22:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner